Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Aftrap op 20 locaties in de stad zaterdag om 16.00 uur

Placeholder for 16 7 2022 Plein44 Jan Willem de Venster rechtenvrij16 7 2022 Plein44 Jan Willem de Venster rechtenvrij

Geplaatst: 11 juli 2024, 14:17 uur

Aankomende zater­dag start de 53e edi­tie van de Vier­daagse­feesten. Dit willen we in samen­werk­ing met gemeente Nijmegen geza­men­lijk in de hele bin­nen­stad ope­nen met de bezoek­ers: om 16.00 uur is de geza­men­lijke aftrap op 20 locaties tegelijk. Dit jaar zal Plein 44 de eer op zich nemen om als offi­cieel open­ingspodi­um te fungeren.

Inmid­dels kun­nen we spreken van een nieuwe tra­di­tie, dit jaar in samen­werk­ing met de afdel­ing city­mar­ket­ing van gemeente Nijmegen wordt geor­gan­iseerd. De gemeente zet in op het faciliteren en stim­uleren van de ontwik­kel­ing en toen­e­mende behoefte aan urban sport en cul­ture. De urban cul­ture (ook wel street­cul­ture genoemd) wordt geken­merkt door onder andere de cre­ativiteit, diver­siteit, respect en zelf­ex­pressie in de breed­ste zin van het woord.

Placeholder for Capoeira World Street Kitchn 2Capoeira World Street Kitchn 2

Welke sporten doen mee?

Freerunners, skaters en BMX'ers zien rond de klok van 16.00 uur de stad als parcours aankomende zaterdag. Ook breakdancers, afro-dansers, straatbasketballers en -voetballers, freestylers en artiesten in de vorm van hiphop musici, woordkunstenaars, beatmakers en om niet te vergeten de designers zoals graffitiartiesten, fashion designers en filmmakers vinden hun weg naar de deelnemende podia in Nijmegen aankomende zaterdag om middels hun optredens de Vierdaagsefeesten af te trappen.

Waar kan je de Vier­daagse­feesten aftrappen?

Zater­dag 13 juli om 16.00 uur staan de atleten en arti­esten klaar om de Vier­daagse­feesten offi­cieel af te trap­pen. Op Plein 44 zal de burg­er­meester met Joris Bouwmeis­ter, directeur-bestu­ur­der van Sticht­ing Vier­daagse­feesten, aan­wezig zijn om de feesten offi­cieel te ope­nen, waar­na het urban sports pro­gram­ma start. Plein 44 zal dan als open­ingspodi­um fun­geren voor de Show­case Bas­ket­ball van Galdino Haimé. Daar­naast zullen ook een aan­tal verte­gen­wo­ordi­gers van de Vier­daagse­feesten en Plein 44-spon­sor van Vulpen eraan mogen geloven: zij zullen zich actief inzetten om de feesten offi­cieel te openen.

Op negen­tien andere locaties in de stad is pro­gram­ma te zien in het kad­er van urban sports, namelijk op: Bloe­mer­straat, De Kaaij, Faber­plein, Groots in de Grotes­traat, Grote Markt, Her­tog­plein, Kelfkens­bos Fes­ti­val, Kon­ingsplein, Mar­iën­burg­plein, Molen­straat, Park Kro­nen­burg, Ram­blas, Regen­boog, Smaak­markt, Stad­sei­land Stek, The Out­door Club, Van Ouds, Waalka­de Cen­traal en World Street Kitchen.

Open­ing­spro­gram­ma per locatie

Almighty Nash, Peacz, Nashaimy, en Kha’lil — De Kaaij, 16:0016:45– Alkenu com­bi­neert samen de dynamis­che beats van trap, de klassieke vibes van old school hiphop, de ruwe inten­siteit van grime en de rauwe energie van drill. Deze fusie creëert een uniek gelu­id dat eer betoont aan de roots van hiphop en tegelijk­er­ti­jd de gren­zen van het genre ver­legt. Het resul­taat is een frisse en inno­vatieve muzikale ervar­ing die een divers pub­liek aanspreekt.

Luchtkussen bas­ket­ball - Waalka­de cen­traal, 14:0018:00– Heb je ooit een bas­ket­ball van 5×5 meter gezien?! Nu is je kans om je inner­lijke kind los te lat­en en te geni­eten en uren te stu­iteren als een bas­ket­bal op de SUPERBOUNC­ER. Op de springvlo­er is een bas­ket­bal veld te zien en er is zelfs een opblaas­bare bas­ket aan de bin­nenkant om op te dunken of 1 VS1 te spe­len. Eén ding is zek­er; je gaat weg met een dag vol met nieuwe herin­ner­in­gen. Om 16:30 staat Galdino Haimé, die net de offi­ciële open­ing achter de rug heeft bij Plein 44, een work­shop komen geven. Wees er snel bij!

Row­dy Heinen freestyle voet­bal show -Faber­plein, 16:0016:00 – Freestyle voet­bal is een kun­stvorm die expressie kri­jgt door mid­del van een voet­bal. Voor Row­dy is zijn lichaam en de bal zijn de instru­menten waarmee hij werk.Terwijl hij alle onderde­len van zijn lichaam gebruik, al staand, zit­tend, liggend, en alles daar tussen in, zorgt hij dat hij con­t­role houd over de bal. Door zijn cre­ativiteit aan te spreken komt hij tot nieuwe trucs.

Ener­gia Mar­tial Arts — World Street Kitchen, 16:0016:30 – Batuque Capoeira! Capoeira… de Brazil­i­aanse vechtkun­st. Mix van vecht­sport, dans acro­batiek en muziek die jouw wereld let­ter­lijk op z’n kop zet”.

Graf­fi­ti work­shop Waal­hal­la - Mar­iën­burg­plein, 16:0017:00– Tij­dens de graf­fi­ti work­shops leer jij de ins- en outs van het graf­fi­ti spuiten. Coole fills, sti­jlvolle let­ters, kleu­rover­gan­gen en ver­schil­lende spuit­tech­nieken, alles komt aan bod om uitein­delijk onder begelei­d­ing van een pro­fes­sion­al een gave graf­fi­ti piece te maken!

Show­case freestyle bas­ket­bal met Galdino Haimé - Plein 44, 16:0016:30 – De vol­gende arti­est is één van de orig­inele grond­leg­gers van de wereld van de freestyle bas­ket­bal kun­sten en voor­ma­lig Europees kam­pi­oen. De afgelopen 21 jaar heeft Galdino Haimé met inter­na­tionale tours inmid­dels langs s werelds groot­ste podia opge­tre­den en dit jaar mag hij Plein 44 hier­aan toevoe­gen. Zijn one-of-a-kind per­for­mance laat zich het beste omschri­jven als een non-stop spek­takel, door een dynamis­che chore­ografie waarin snel­heid, truuk­er­ij en sub­lieme bal­con­t­role op fenom­e­nale wijze samensmelten. Samen met Hap­py Miel zal hij een spet­terende aftrap geven van de Feesten en spe­ciale gas­ten actief aan het werk zetten. Natu­urlijk niet te mis­sen dat de burg­er­meester Bruls een speech zal geven om de aftrap echt offi­cieel te knallen!

Soul­Camp - Smaak­markt, 16:0016:15 – Waar het water van de Waal de kade knuffelt, komen we samen voor de Ode aan de Vier­daagse­feesten. Een Live Per­for­mance waar muziek samenkomt met Spo­ken Word. Ontken zelf de vol­gende arti­esten: Gabriel G. (Pro­duc­tion + Keys), Daaf Ver­jans (Spo­ken Word), Juma Iking (Sound­scape), Thomas Laze­roms (per­cussie) en Pepi­jn Bresters (sax­o­foon). 

Big airbag stuntshow met BMX bik­erid­ers - Stad­sei­land Stek, 16:4517:15 – Waal­hal­la zou Waal­hal­la niet zijn zon­der skatepark! Met een mini­ramp, en een pumptrack wor­den er de hele mid­dag gekke stunts door pro­fes­sionele sporters gedaan. Tij­dens de aftrap wordt er een spet­terende big airbag stuntshow gegeven door pro­fes­sionele bikeriders. 

Pas­sion with Flow — Her­tog­plein, 16:0016:15- Pas­sion With Flow is hét dance cen­tre van Nijmegen en omgev­ing voor Latin, Caribbean en African danssti­jlen. Met Sal­sa, Bacha­ta, Kizom­ba, Zouk en West Coast swing is Pas­sion With Flow het meest veelz­i­jdi­ge dance cen­tre uit de regio! Laat je heupen los voor een warme opstart van de Feesten! 

Break­ing­move­ments - Kelfkens­bos Fes­ti­val, 16:0016:15- Break­dance is een sti­jl die wordt gedanst op hip-hop­muziek. Deze energieke, rit­mis­che rap­muziek leent zich pri­ma voor break­dance bat­tles, waar­bij dansers elka­ar uitda­gen. Maak het mee met de Break­ers van Nijmegen!

Kes & Robin Storm — Van Ouds, 14:3015:00 (Kes) en 15:0015:30 (Robin Storm) - Niet één maar twee par­els van arti­esten kri­jg je te zien bij Van Ouds! Kes (14:30 — 15:00), en pöetis­che pro­duc­er van hip hop en indie muziek en Robin Storm (15:00 — 15:30), een singer-song­writer die easy-lis­ten­ing, soul­volle pop­muziek met invloe­den van jazz en r&b maakt, lat­en je zien dat ook in onze eigen regio krachtige muzikan­ten te vin­den zijn. 

Djali­ta Cheer­lead­ers — Molen­straat, 16:0016:15 — Cheer­lead­ing is een com­bi­natie van tur­nen, stunten/​acrobatiek en dansen. De Djali­ta Cheer­lead­ers zullen Molen­straat op de kop zetten met hun ent­hou­si­asme en hun verbluffende stunts om een aftrap te geven die je niet zo snel zult vergeten!

Rol­lende Mina’s — Regen­boog, 16:0017:00 — Een cre­atieve skate­board plat­form voor vrouwen en queers. Maak ken­nis met De Rol­lende Mina’s, een feministisch/​queer skate­board col­lec­tief in Nijmegen die zich inzet voor een diversere skatescene. Kom zater­dag naar de Regen­boog om te feesten op de tunes van DJ Glit­ter Eva, en cre­atief bezig te zijn. Van een skater exhi­bi­tion van Jesse tot tijdelijke tat­too’s, de Feesten staan op je te wacht­en in de Regen­boog! Let’s roll into the 4daagse together!

ID Dance - Grote Markt, 16:0016:15- Het feest kan begin­nen want ID Dance is bin­nen. Samen, ver­make­lijk, tech­nisch en geni­etend open zij de Grote Markt met een feestje.

Freerun Mind­ed Motion — Groots in de Grotes­traat, 16:0016:30, Mar­iën­burg­plein, work­shop van 16:3019:30 - Freerun­ning is een sport waar­bij je zo soe­pel en cre­atief mogelijk ver­plaatst over en tegen obstakels. En uitda­gend genoeg zal het ook wor­den in de Grotes­traat, waar ze tussen de bek­ende blokken van deze gezel­lige straat je alle kan­ten zullen lat­en kijken! Om 16:30 zijn ze ook bij Mar­iën­burg­plein te vin­den voor een freerun work­shop op de reuze let­ters van Into Nijmegen, Old City Young Vibe. 

Upand­com­ing — Ram­blas, 14:0015:00- Upand­com­ing biedt nieuwe arti­esten uit de Ned­er­landse hiphop scene de kans om zich te lat­en zien. Dit jaar nemen ze plaats op het podi­um bij de Ram­blas en zullen de aftrap geven van de Feesten!

True Ded­i­ca­tion — Kon­ingsplein, 16:0016:10 — True Ded­i­ca­tion, een dans­de­mo team uit Nijmegen-Arn­hem, heeft vijf jaar lang inten­sief getraind voor dan­swed­stri­j­den en behaalde vorig jaar suc­ces als Ned­er­lands en Europees kam­pi­oen. Voor­dat ze richt­ing Enge­land gaan voor het WK mogen we ze nog zelf live aan­schouwen bij Koningsplein!

Dweilork­est de Deurhoalers — Bloe­mer­straat, 16:0016:30 — Dweilork­est de Deurhoalers is een jong en ambitieus dweilork­est uit Nijmegen. Deze hechte club van jonge muzikan­ten, weet menig car­naval, fes­ti­val en trein­rit tot één groot feest te mak­en. Van meeslepende bal­lades en klassieke meezingers tot opzwepende, pit­tige med­leys: elk optre­den is één grote show waarin wij, maar ook jij zek­er niet stil zal bli­jven (staan)! 

BMX Onwies Knallen — Park Kro­nen­burg, 16:0016:30 — In Park Kro­nen­burg vliegen we de Vier­daagse­feesten let­ter­lijk met gestrek­te benen in. Verwacht om 16:00 een spec­tac­u­laire open­ing met Nijmeegs folk­lore act van het moment: Kaboutert­je Put­lucht. Ze wor­den gevleugeld door BMX én par­ty-team Onwies knallen. Bloed, zweet, tra­nen en het nodi­ge bier. Klaar voor actie én het per­fecte startschot van de week.

Let’s Roll — Joris Iven­splein, 16:0016:30 — Ont­moet de Roll Steady Crew uit Nijmegen en omgev­ing! Wij bren­gen de passie van rhythm skat­en naar je toe en lat­en je op een laag­drem­pelige manier ken­nis­mak­en met dansen op rolschaat­sen. Je gaat rol­lend de Feesten in!

Updates
Login
Bekijk winkelwagen