Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for 14 07 2018 Abseilen Stevenstoren Jan Willem de Venster 414 07 2018 Abseilen Stevenstoren Jan Willem de Venster 4

Omwonenden

Naast veel gezelligheid begrijpen wij ook dat de Vierdaagsefeesten een grote druk legt op de omgeving, met name voor de bewoners van de binnenstad.

Bin­nen­stads­be­won­ers informatie

Met dit boek­je willen wij jou als bewon­er (of direct aan­wo­nende) van de Nijmeegse bin­nen­stad, informeren over een aan­tal zak­en die spe­len vóór, tij­dens en na de Vierdaagsefeesten.

Inloop bij Sticht­ing Vierdaagsefeesten

Bin­nen­stads­be­won­ers kun­nen ook per­soon­lijk in gesprek met Vier­daagse­feesten op maandag 15 juli van 12.0013.00 uur in het Stad­shuis

Bijeenkom­sten

Een paar keer per jaar organ­iseert Vier­daagse­feesten een bijeenkomst voor omwo­nen­den van de feesten: bewon­ers van de Nijmeegse bin­nen­stad. We hebben hier­voor een stu­ur­groep samengesteld, bestaande uit afgevaardig­den van bewon­ersv­erenigin­gen en straatvertegenwoordigers.

We betrekken hen hier­mee zoveel mogelijk bij de ontwik­kelin­gen en vernieuwin­gen van Vier­daagse­feesten en bespreken ook aan­dacht­spun­ten zoals over­last die door het even­e­ment veroorza­akt wordt. Daar­naast vin­den we het ook erg fijn dat er meegedacht wordt over hoe we Vier­daagse­feesten nóg beter kun­nen organ­is­eren. Wij pri­jzen ons gelukkig met waarde­volle opmerkin­gen en kri­tis­che kanttekeningen.

Woon je in de bin­nen­stad van Nijmegen en heb je het idee dat jouw straat of gebied nog onvol­doende verte­gen­wo­ordigd is? Stu­ur dan een mail naar info@​vierdaagsefeesten.​nl of bel naar 024 – 3233163 en we bespreken je aanmelding. 

Placeholder for Geel1Geel1

Vragen en klachten

Voor vragen en klachten tijdens de Vierdaagsefeesten kun je contact opnemen met:

  • Gemeente Nijmegen op telefoonnummer 14 024 of [email protected]. Telefonisch
    bereikbaar van zaterdag t/m donderdag tot 01.00 uur en op vrijdag tot 01.30 uur.
  • Politie district stad Nijmegen via: 0900 – 8844 (na 01.00 uur en op vrijdag na 01.30 uur).
  • Stichting Vierdaagsefeesten via [email protected].
  • Voor vragen of klachten over Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen kunt u contact opnemen met Stichting DE 4DAAGSE via [email protected] (4daagse.nl).
Login
Bekijk winkelwagen