Vierdaagsefeesten
12-18 juli 2025nijmegen
Placeholder for JWV06156 2JWV06156 2

Organisatoren

Diversiteit, innovatie en duurzaamheid. Dit zijn de belangrijkste criteria op basis waarvan wij organisatoren selecteren voor deelname aan de Vierdaagsefeesten.

Stand­plaat­shoud­ers

Er is niet vanzelf­sprek­end ruimte voor een kraam van alle stand­plaat­shoud­ers die aan­vra­gen. Boven­di­en zien we veel van onze organ­isatoren jaar­lijks terug. Stand­plaat­sen met pro­ducten die bijvoor­beeld lokaal, biol­o­gisch en Fair Trade zijn, passen goed in onze duurza­amhei­dsmissie en wor­den eerder geplaatst.

Aan­melden voor stand­plaats (food­struck, ker­misat­trac­tie of andere kraam)
Heb je als organ­isator nog niet eerder deelgenomen aan de Vier­daagse­feesten, maar heb je toch belang­stelling én denk je dat jij met jouw con­cept bij ons past? Meld je dan aan voor de reserveli­jst. Deze lijst gebruiken wij om te zoeken naar geschik­te kan­di­dat­en voor nieuwe of vri­jgekomen standplaatsen.

Podia (ver­maak­cen­tra en evenementenpleinen)

Met de organ­isatoren van podia sluiten wij vier­jarige con­tracten, die op dit moment lopen t/​m Vier­daagse­feesten 2025. Wan­neer er ruimte ontstaat voor nieuwe podia, zoeken wij naar een organ­isator die op basis van con­cept het beste aansluit bij een eventueel hiaat in de pro­gram­mer­ing, zodat er een goede bal­ans ontstaat voor alle publieksgroepen. 

Wan­neer er meerdere organ­isatoren inter­esse hebben in dezelfde locatie, hanteren wij de vol­gende beo­ordel­ingsregels.

Eerder deelgenomen

Heb je als organ­isator deelgenomen aan de vorige edi­tie van de Vier­daagse­feesten? Dan ont­vang je automa­tisch het dig­i­tale inschri­jf­for­muli­er voor de vol­gende Vier­daagse­feesten. Mocht­en er wijzigin­gen zijn in je con­tact­gegevens, geef deze dan aan ons door via info@​vierdaagsefeesten.​nl.

Organ­isatoren­in­fo

Spe­ci­aal voor onze organ­isatoren hebben we een dig­i­taal boek­je met Organ­isatoren­in­fo (Oran­je Boek­je) samengesteld. In dit boek­je vind je infor­matie over algemene voor­waar­den, voorschriften stand­plaat­sen food en non food, voorschriften ter­rassen, ver­maak­cen­tra en even­e­ment­pleinen, en infor­matie over onder andere park­eren, gelu­id­snor­men, crowd­con­trol, opbouw en afbouw, en de afvalophaaldienst.

Login
Bekijk winkelwagen