15-21 juli 2023nijmegen

Privacyverklaring

Placeholder for 16 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 116 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 1

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-6-2022. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen, zonder dat we je daarover informeren. Het is daarom verstandig om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

App Vier­daagse­feesten

De Vier­daagse­feesten app, verkri­jg­baar via Apple Store en Google Play store, vraagt je om toestem­ming voor het gebruik van je locatieda­ta. Deze locatiegegevens wor­den gebruikt voor het bepalen van de druk­te op en tij­dens het fes­ti­val. De data wordt max­i­maal 15 minuten vast­ge­houden en is niet naar indi­vidu­ele per­so­n­en terug te lei­den. Door ons toestem­ming te geven voor het gebruik van deze locatieda­ta, kun­nen wij zor­gen voor een accu­rate druk­teme­ter op de plattegrond. 

Wij kun­nen je ook push­meldin­gen sturen voor belan­grijk nieuws en een kwarti­er voor aan­vang van je favori­ete show. Deze push­meldin­gen kun je ten aller tij­den weer uitschake­len. Er wordt door ons niet opges­la­gen wie push­meldin­gen ont­vangt, deze data zijn dus niet her­lei­d­baar naar indi­vidu­ele personen.

Web­site vier​daagse​feesten​.nl

Sticht­ing Vier­daagse­feesten respecteert de pri­va­cy van onze vrien­den en dona­teurs, (poten­tiële) klanten, relaties, werkne­mers, sol­lic­i­tan­ten en van al dege­nen die onze web­sites bezoeken. Sticht­ing Vier­daagse­feesten neemt passende maa­trege­len om mis­bruik, ver­lies, onbevoegde toe­gang, ongewen­ste open­baar­mak­ing en ongeoor­loofde wijzig­ing van deze gegevens tegen te gaan. Sticht­ing Vier­daagse­feesten houdt zich in alle gevallen aan de toepas­selijke wet- en regel­gev­ing, waaron­der de Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

Uit­gangspun­ten

Sticht­ing Vier­daagse­feesten ver­w­erkt jouw per­soon­s­gegevens op basis van (één of meer van) de vol­gende grondslagen: 

Doel ver­w­erk­ing persoonsgegevens

Sticht­ing Vier­daagse­feesten ver­w­erkt per­soon­s­gegevens voor (één of meer van) de vol­gende doelen: 

Bewaren van persoonsgegevens

Sticht­ing Vier­daagse­feesten bewaart je per­soon­s­gegevens niet langer dan nodig is om de doe­len te realis­eren waar­voor je gegevens wor­den ver­w­erkt, waar­bij de wet­telijke (bewaar)termijnen in acht wor­den genomen.

Delen van per­soon­s­gegevens met derden

Sticht­ing Vier­daagse­feesten verkoopt je gegevens niet aan der­den en zal deze uit­slui­tend ver­strekken indi­en dit nodig is voor de uitvo­er­ing van onze overeenkomst of om te vol­doen aan een wet­telijke verplichting.

Cook­ies, of vergelijk­bare technieken

Sticht­ing Vier­daagse­feesten gebruikt func­tionele, ana­lytis­che en track­ing cookies/​pixels. Je kunt je afmelden voor cook­ies door je inter­net­brows­er zo in te stellen dat deze geen cook­ies meer opslaat.

Nieuws­brief­sys­teem (Mail­jet), andere mail­ings, reserver­ingssys­te­men (Eventbrite) en app.

Sticht­ing Vier­daagse­feesten ver­stu­urt nieuws­brieven via het nieuws­brief­sys­teem Mail­jet.
Mail­jet kent de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuws­brieven. Als je hier­van gebruik maakt, ont­vang je geen nieuws­brieven meer. 

Voor de verkoop van tick­ets hebben werken wij met het sys­teem van Eventbrite. Eventbrite heeft haar eigen pri­va­cy pol­i­cy.

Direct mail

Sticht­ing Vier­daagse­feesten ver­stu­urt post om (poten­tiële) vrien­den en dona­teurs te informeren over ons werk, om je ste­un te vra­gen voor acties, om je op de hoogte te bren­gen van behaalde resul­tat­en en voor inci­den­tele ver­zoeken om een bij­drage. Als je hebt aangegeven geen post te willen ont­van­gen van Sticht­ing Vier­daagse­feesten, dan ver­w­erken we dit in onze admin­is­tratie en benaderen wij je niet meer met direct mail.

Te allen tijde kan je ver­zoeken om dit soort mar­ketingac­tiviteit­en stop te zetten. Neem in dat geval con­tact met ons op via vrienden@​vierdaagsefeesten.​nl of 024 – 3233163 (werkda­gen tussen 9.00 en 17.00 uur).

Gegevens inzien, aan­passen of verwijderen

Je hebt het recht om je per­soon­s­gegevens in te zien, te cor­rigeren of te ver­wi­jderen.
Daar­naast heb je het recht om uw eventuele toestem­ming voor de gegevensver­w­erk­ing in te trekken of bezwaar te mak­en tegen de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens door Sticht­ing Vier­daagse­feesten en heb je het recht op de over­dracht van uw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een ver­zoek kunt indi­enen om je per­soon­s­gegevens in een com­put­erbe­stand naar jou of een andere, door jou genoemde organ­isatie, te sturen. 

Je kunt een ver­zoek tot inzage, cor­rec­tie, ver­wi­jder­ing, over­dracht van je per­soon­s­gegevens of ver­zoek tot intrekking van je toestem­ming of bezwaar op de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens sturen naar: info@​vierdaagsefeesten.​nl. Ook als je het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aan­wi­jzin­gen zijn van mis­bruik kun je con­tact met ons opnemen. 

Foto’s en beeldmateriaal

Omdat je je bevin­dt op een even­e­ment in de open­bare ruimte geef je automa­tisch het volledi­ge en onbeperk­te gebruik­srecht aan Sticht­ing Vier­daagse­feesten en daarmee aan ACBN Even­e­menten­bu­reau Nijmegen om beeld­ma­te­ri­aal te gebruiken en open­baar te delen. 

Wil je liev­er niet dat wij deze foto (open­baar) pub­liceren, dan ver­zoeken wij je dit aan ons ken­baar te mak­en via info@​vierdaagsefeesten.​nl o.v.v. het foton­um­mer en naam fotograaf.