Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for 16 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 116 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 1

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13-7-2023. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen, zonder dat we je daarover informeren. Het is daarom verstandig om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

App Vier­daagse­feesten

De Vier­daagse­feesten app, verkri­jg­baar via Apple Store en Google Play store, vraagt je om toestem­ming voor het gebruik van je locatieda­ta. Deze locatiegegevens en favori­eten wor­den gebruikt voor het bepalen van de druk­te op en tij­dens het fes­ti­val. De data wordt max­i­maal 15 minuten vast­ge­houden en is niet naar indi­vidu­ele per­so­n­en terug te lei­den. Door ons toestem­ming te geven voor het gebruik van deze locatieda­ta, kun­nen wij zor­gen voor een accu­rate druk­teme­ter op de plattegrond. 

Wij kun­nen je ook push­meldin­gen sturen voor belan­grijk nieuws en een kwarti­er voor aan­vang van je favori­ete show. Deze push­meldin­gen kun je te allen tijde weer uitschake­len. Er wordt door ons niet opges­la­gen wie push­meldin­gen ont­vangt, deze data zijn dus niet her­lei­d­baar naar indi­vidu­ele personen.

Daar­naast wor­den klik- en gedra­gac­ties door ons anon­iem opges­la­gen om als big data te analy­seren en het even­e­ment te verbeteren.

Web­site vier​daagse​feesten​.nl

Sticht­ing Vier­daagse­feesten respecteert de pri­va­cy van onze vrien­den en dona­teurs, (poten­tiële) klanten, relaties, werkne­mers, sol­lic­i­tan­ten en van al dege­nen die onze web­sites bezoeken. Sticht­ing Vier­daagse­feesten neemt passende maa­trege­len om mis­bruik, ver­lies, onbevoegde toe­gang, ongewen­ste open­baar­mak­ing en ongeoor­loofde wijzig­ing van deze gegevens tegen te gaan. Sticht­ing Vier­daagse­feesten houdt zich in alle gevallen aan de toepas­selijke wet- en regel­gev­ing, waaron­der de Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

Welke gegevens verza­me­len we?

Wij verza­me­len en ver­w­erken ver­schil­lende soorten per­soon­s­gegevens, afhanke­lijk van de inter­ac­tie die je hebt met onze web­site en dien­sten. Deze gegevens kun­nen het vol­gende omvatten:

Doe je mee aan het onder­zoek van de Rad­boud Uni­ver­siteit, dan wordt je locatieda­ta wel indi­vidueel geanaly­seerd. Je geeft hier­voor expli­ci­ete toestem­ming bij de start van het onderzoek.

Beveilig­ing

Wij nemen passende tech­nis­che en organ­isatorische maa­trege­len om jouw per­soon­s­gegevens te beveili­gen tegen ongeoor­loofde toe­gang, ver­lies of andere vor­men van onrecht­matige verwerking.

Uit­gangspun­ten

Sticht­ing Vier­daagse­feesten ver­w­erkt jouw per­soon­s­gegevens op basis van (één of meer van) de vol­gende grondslagen: 

Doel ver­w­erk­ing persoonsgegevens

Sticht­ing Vier­daagse­feesten ver­w­erkt per­soon­s­gegevens voor (één of meer van) de vol­gende doelen: 

Bewaren van persoonsgegevens

Sticht­ing Vier­daagse­feesten bewaart je per­soon­s­gegevens niet langer dan nodig is om de doe­len te realis­eren waar­voor je gegevens wor­den ver­w­erkt, waar­bij de wet­telijke (bewaar)termijnen in acht wor­den genomen. De max­i­male bewaarter­mi­jn die Sticht­ing Vier­daagse­feesten hanteert is 7 jaar.

Delen van per­soon­s­gegevens met derden

Wij kun­nen jouw per­soon­s­gegevens delen met derde par­ti­jen, waaron­der CM​.com, die namens ons dien­sten ver­lenen of gegevens ver­w­erken. CM​.com fungeert als onze ser­vi­ce­provider voor het verza­me­len en beheren van de gegevens die via onze web­site wor­den verstrekt.

CM​.com han­delt als een ver­w­erk­er van per­soon­s­gegevens namens ons en heeft alleen toe­gang tot de per­soon­s­gegevens die nodig zijn om de des­be­tr­e­f­fende dien­sten uit te voeren, zoals het verzen­den van nieuws­brieven of het ver­w­erken van aan­meldin­gen en reserverin­gen. CM​.com is con­tractueel ver­plicht om jouw per­soon­s­gegevens vertrouwelijk te behan­de­len en te bescher­men, en mag jouw gegevens alleen ver­w­erken in overeen­stem­ming met onze instruc­ties en voor de doelein­den zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij zor­gen ervoor dat er passende con­tractuele waar­bor­gen en beveilig­ings­maa­trege­len wor­den getrof­fen om ervoor te zor­gen dat jouw per­soon­s­gegevens ade­quaat wor­den bescher­md wan­neer ze wor­den gedeeld met of overge­dra­gen aan dergelijke derde par­ti­jen. Deze derde par­ti­jen mogen jouw per­soon­s­gegevens alleen ver­w­erken in overeen­stem­ming met onze instruc­ties en voor de doelein­den zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Daar­naast kun­nen wij jouw per­soon­s­gegevens delen met autoriteit­en of andere derde par­ti­jen indi­en dit wet­telijk ver­plicht is of indi­en wij te goed­er trouw van mening zijn dat een dergelijke open­baar­mak­ing noodza­ke­lijk is om: (a) te vol­doen aan wet­telijke ver­plichtin­gen of om te rea­geren op gerechtelijke pro­ce­dures; (b) onze recht­en of eigen­dom­men te bescher­men; © de vei­ligheid van jou of anderen te bescher­men; of (d) fraude of tech­nis­che of beveilig­ing­sprob­le­men te voorkomen of op te sporen.

Ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens van per­so­n­en onder de 16 jaar

Onze web­site is bedoeld voor alle leefti­j­den. Echter, voor per­so­n­en onder de 16 jaar geldt dat zij de goed­keur­ing en toestem­ming van een oud­er of voogd nodig hebben voor­dat zij per­soon­s­gegevens aan ons ver­strekken of gebruik­mak­en van onze dien­sten. Wij moedi­gen oud­ers en voog­den aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteit­en van hun kinderen.

Indi­en je jonger bent dan 16 jaar, ver­zoeken wij je vrien­delijk om geen per­soon­s­gegevens aan ons te ver­strekken of gebruik te mak­en van onze dien­sten zon­der toestem­ming van een oud­er of voogd. Indi­en wij ont­dekken dat wij per­soon­s­gegevens hebben verza­meld van een per­soon onder de 16 jaar zon­der geldige toestem­ming van een oud­er of voogd, zullen wij deze gegevens onmid­del­lijk verwijderen.

Indi­en je van mening bent dat wij per­soon­s­gegevens hebben verza­meld van een per­soon onder de 16 jaar zon­der geldige toestem­ming van een oud­er of voogd, ver­zoeken wij je con­tact met ons op te nemen via de con­tact­gegevens ver­meld in deze pri­va­cyverk­lar­ing, zodat wij passende maa­trege­len kun­nen nemen.

Cook­ies, of vergelijk­bare technieken

Sticht­ing Vier­daagse­feesten gebruikt func­tionele, ana­lytis­che en track­ing cookies/​pixels. Je kunt je afmelden voor cook­ies door je inter­net­brows­er zo in te stellen dat deze geen cook­ies meer opslaat.

Nieuws­brief­sys­teem (CM​.com), andere mail­ings, reserver­ingssys­te­men (Eventbrite) en app.

Sticht­ing Vier­daagse­feesten ver­stu­urt nieuws­brieven via het nieuws­brief­sys­teem van CM​.com.

Mail­jet kent de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuws­brieven. Als je hier­van gebruik maakt, ont­vang je geen nieuws­brieven meer. 

Voor de verkoop van tick­ets hebben werken wij met het sys­teem van Eventbrite. Eventbrite heeft haar eigen pri­va­cy policy.

Nieuws­brief­sys­teem (CM), andere mail­ings, reserver­ingssys­te­men (Eventbrite) en app.

Sticht­ing Vier­daagse­feesten ver­stu­urt nieuws­brieven via het nieuws­brief­sys­teem Mail­jet.
Mail­jet kent de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuws­brieven. Als je hier­van gebruik maakt, ont­vang je geen nieuws­brieven meer. 

Voor de verkoop van tick­ets werken wij met het reserver­ingssys­teem van Eventbrite. Eventbrite heeft haar eigen pri­va­cy pol­i­cy.

Direct mail

Sticht­ing Vier­daagse­feesten ver­stu­urt post om (poten­tiële) vrien­den en dona­teurs te informeren over ons werk, om je ste­un te vra­gen voor acties, om je op de hoogte te bren­gen van behaalde resul­tat­en en voor inci­den­tele ver­zoeken om een bij­drage. Als je hebt aangegeven geen post te willen ont­van­gen van Sticht­ing Vier­daagse­feesten, dan ver­w­erken we dit in onze admin­is­tratie en benaderen wij je niet meer met direct mail.

Te allen tijde kan je ver­zoeken om dit soort mar­ketingac­tiviteit­en stop te zetten. Neem in dat geval con­tact met ons op via vrienden@​vierdaagsefeesten.​nl of 024 – 3233163 (werkda­gen tussen 9.00 en 17.00 uur).

Gegevens inzien, aan­passen of verwijderen

Je hebt het recht om je per­soon­s­gegevens in te zien, te cor­rigeren of te verwijderen.

Daar­naast heb je het recht om uw eventuele toestem­ming voor de gegevensver­w­erk­ing in te trekken of bezwaar te mak­en tegen de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens door Sticht­ing Vier­daagse­feesten en heb je het recht op de over­dracht van uw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een ver­zoek kunt indi­enen om je per­soon­s­gegevens in een com­put­erbe­stand naar jou of een andere, door jou genoemde organ­isatie, te sturen. 

Je kunt een ver­zoek tot inzage, cor­rec­tie, ver­wi­jder­ing, over­dracht van je per­soon­s­gegevens of ver­zoek tot intrekking van je toestem­ming of bezwaar op de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens sturen naar: info@​vierdaagsefeesten.​nl. Ook als je het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aan­wi­jzin­gen zijn van mis­bruik kun je con­tact met ons opnemen. 

Foto’s en beeldmateriaal

Omdat je je bevin­dt op een even­e­ment in de open­bare ruimte geef je automa­tisch het volledi­ge en onbeperk­te gebruik­srecht aan Sticht­ing Vier­daagse­feesten en daarmee aan ACBN Even­e­menten­bu­reau Nijmegen om beeld­ma­te­ri­aal te gebruiken en open­baar te delen. 

Wil je liev­er niet dat wij deze foto (open­baar) pub­liceren, dan ver­zoeken wij je dit aan ons ken­baar te mak­en via info@​vierdaagsefeesten.​nl o.v.v. het foton­um­mer en naam fotograaf.

Login
Bekijk winkelwagen