Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for 17 7 2022 Foodtruck sfeer Marcel Krijgsman 117 7 2022 Foodtruck sfeer Marcel Krijgsman 1

Huisregels

De zeven mooiste dagen van het jaar, die maken we met elkaar! Daarom gelden er enkele regels in de stad, voor jouw en ieders veiligheid. Fijne feesten!

Huis­regels

1. Het is niet toeges­taan om zelf eten en drinken mee te nemen. Door de con­sump­ties die je bij ons koopt houden we de Vier­daagse­feesten gratis. 

2. Houd Nijmegen fris en schoon: lever je bek­ers in bij de bar, gooi afval in de afval­bakken en maak gebruik van de toi­let­ten (wild­plassen wordt beboet met €140).

3. Naast blik­jes en glaswerk is het ook niet toeges­taan om vuur­w­erk, lach­gas, (vuur)wapens en/​of andere gevaar­lijke voor­w­er­pen of stof­fen mee te brengen. 

4. In het kad­er van de vei­ligheid kun je gecontroleerd/​gefouilleerd wor­den. We kun­nen je vra­gen om een geldig legitimatiebewijs. 

5. Tij­dens de Vier­daagse­feesten kun­nen beeld- en gelu­id­sop­na­men gemaakt wor­den waarop jij te zien bent, zow­el in het kad­er van open­bare orde en vei­ligheid als voor pro­mo­tionele doelein­den. Omdat je je bevin­dt op een even­e­ment in de open­bare ruimte geef je hier bij aan­wezigheid op de Feesten automa­tisch toestem­ming voor. 

6. Het is niet toeges­taan om even­e­menten, goede doe­len, organ­isaties of merken te pro­moten op het fes­ti­val­ter­rein of in de direct nabi­je omgev­ing, op wat voor wijze dan ook, ten­z­ij met schriftelijke toestem­ming van Sticht­ing Vierdaagsefeesten. 

7. Alco­hol­ge­bruik onder de 18 jaar is niet toeges­taan. Er geldt een zero-tol­er­ance beleid op gebied van drugs, agressie, bedreig­ing en dronken­schap. Het dreigen met- en gebruiken van geweld, dis­crim­inerende opmerkin­gen of gebaren, aanstoot­gevende kled­ing, intimiderende samen­schol­ing en sek­suele intim­i­datie wordt niet getolereerd. 

8. Het is ver­bo­den op podia, in ten­ten en in stellin­gen van het fes­ti­val te klim­men of andere vernielin­gen aan te richten. 

9. Fiet­sen en andere voer­tu­igen alleen park­eren op de aangewezen plaatsen. 

10. Het bij­wo­nen van het even­e­ment is geheel op je eigen risico. 

11. Volg alti­jd de aan­wi­jzin­gen van onze medew­erk­ers op. 

Login
Bekijk winkelwagen