Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for Screenshot 2019 05 24 at 14 35 36 1 1024x774Screenshot 2019 05 24 at 14 35 36 1 1024x774

Onze historie

Een duik in de historie! Een terugblik naar hoe het allemaal begon, en welke ontwikkelingen de feesten hebben doorgemaakt.

In 1969 werd de 53ste 4-daagse wandelmars overschaduwd door de historische maanlanding van Neil Armstrong. De stappen van de toen 15.000 wandelaars bleven vrijwel onopgemerkt: wandelaars wilden vroeg binnen zijn om de tv-uitzending te zien. Ook in de Nijmeegse binnenstad waren er geen activiteiten die hen op andere gedachten zouden kunnen brengen.

Het was de laatste zomer zonder Zomerfeesten. De laatste zomer zonder wat nu heet de Vierdaagsefeesten. Het was Nico Grijpink die direct na deze 4-daagse aan de bel trok. Dat kon zo niet langer. Het risico zou zelfs zijn dat de 4-daagse marsen een andere stad zouden gaan kiezen.

In april 1970 schreef hij een cri de coeur aan de binnenstadondernemers: “We moeten Nijmegen uit de puree halen, anders sterft de Vierdaagse uit”. Een voor dit doel ingeschakeld PR-bureau kwam met het idee om op de uitnodiging voor alle Nijmeegse winkeliers één gulden te plakken met de tekst “Dit is vast de eerste winst”. Voor Grijpink echter te veel, hij maakte er kwartje van.

Het liep storm op deze vergadering. De feesten werden geboren.

De 4-daagse werd in 1969 volledig overschaduwd door de historische maanvlucht van de Apollo II, die op de 4-daagsewoensdag vertrok vanaf Cape Kennedy. Op 20 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste diens voet op de maan. Hij sprak de historische woorden “een kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor de mensheid”.

Het tegenovergestelde leek te kunnen worden beweerd van de 53ste 4-daagse wandelmars. De stappen van de toen 15.000 wandelaars bleven vrijwel onopgemerkt. Wandelaars wilden vroeg binnen zijn om de tv-uitzending te zien. Ook in de Nijmeegse binnenstad waren er geen activiteiten die hen op andere gedachten zouden kunnen brengen.

Erger nog, de dagen erna. Op de vrijdagmiddag, de dag van de intocht, sloten de winkels zelfs hun deuren en bood de Nijmeegse binnenstad de aanblik van een doorsnee zondagmiddag. Het was de laatste zomer zonder Zomerfeesten. De laatste zomer zonder wat nu heet de Vierdaagsefeesten. Het was Nico Grijpink die direct na deze 4-daagse aan de bel trok. Dat kon zo niet langer. Het risico zou zelfs zijn dat de 4-daagse marsen een andere stad zouden gaan kiezen. Grijpink kreeg meteen een bemoedigende hoeveelheid reacties. Op 15 september dat jaar, 1969, was er de eerste vergadering.

Op de tweede vergadering, op 26 januari, was er reeds een uitgebreide, zij het voorlopige, opzet van het programma voor dat jaar 1970. Maar hij wilde de gehele Nijmeegse binnenstad erbij betrekken. In april 1970 schreef hij een cri de coeur aan de binnenstadondernemers: “We moeten Nijmegen uit de puree halen, anders sterft de Vierdaagse uit”. Dat leidde op 14 april 1970 tot een historische vergadering in bioscoop Centrum. Een voor dit doel ingeschakeld PR-bureau kwam met het idee om op de uitnodiging voor alle Nijmeegse winkeliers één gulden te plakken met de tekst “Dit is vast de eerste winst”. Voor Grijpink echter te veel, hij maakte er kwartje van.

Het liep storm op deze vergadering. De Feesten werden geboren. En dan verschijnen er nieuwe namen naast Nico Grijpink: Gerard van Groningen, John Bertine, Charles de Mari, Ger Leenders, Herman Bertels, Piet Bruins, Frans Grootaarts. Reuzen op wiens schouders wij staan en voortbouwen aan het evenement. “Een evenement dat niet meer weg te denken is uit Nijmegen” roept Grijpink ergens in dat jaar.

Beste mensen, we vieren dit jaar de 50ste editie. Ik vond het leuk om de geboorte van dit evenement even met jullie te delen aan het begin van dit jubileumjaar. Velen van u kennen het verhaal. Maar het kan niet genoeg herhaald worden. En wat ik er in herken is dat Nico Grijpink al als voorwaarde had dat je dit evenement met z’n allen doet. En dat doen we nog steeds.

Voorwoord Ambassadorsclub 12 februari 2019 door Walter Hamers, bestuursvoorzitter Stichting Vierdaagsefeesten.

 • Placeholder for Vierdaagsefeesten027 716x1024Vierdaagsefeesten027 716x1024
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten026 e1559039521194 1024x792Vierdaagsefeesten026 e1559039521194 1024x792
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten025 e1559131380542 1024x782Vierdaagsefeesten025 e1559131380542 1024x782
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten024 e1559131367514 1024x749Vierdaagsefeesten024 e1559131367514 1024x749
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten023 e1559131355722 1024x930Vierdaagsefeesten023 e1559131355722 1024x930
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten021 e1559131343618 1024x813Vierdaagsefeesten021 e1559131343618 1024x813
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten014 e1559131325315 1024x794Vierdaagsefeesten014 e1559131325315 1024x794
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten008 e1559131295980 1024x770Vierdaagsefeesten008 e1559131295980 1024x770
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten004 e1559131283745 1024x767Vierdaagsefeesten004 e1559131283745 1024x767
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten003 e1559131268843 1024x773Vierdaagsefeesten003 e1559131268843 1024x773
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten002 e1559131212498 1024x772Vierdaagsefeesten002 e1559131212498 1024x772
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten001 e1559131196161 1024x642Vierdaagsefeesten001 e1559131196161 1024x642
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten028 e1559039681981 1024x803Vierdaagsefeesten028 e1559039681981 1024x803

De jaren 70

Vanaf het prille begin in 1970 hebben de feesten een stor­ma­chtige groei doorge­maakt. Met een enorme inspan­ning komt er een bud­get van f 25.000,- op tafel om in 1970 de eerste, toen nog genaamd Zomer­feesten’ te realis­eren; f 5.000,- van het Even­e­menten­comité en f 20.000,- van 500 winke­liers die elk f 40,- had­den bijge­dra­gen. De hore­ca die eve­neens om een bij­drage was gevraagd, doneert geen cent. Om nog wat extra muziek te gener­eren wor­den de muziekko­rpsen uit de Vier­daagse omgekocht’ met f 25,– om na de fin­ish nog een extra rond­je door de stad te maken.’

Ook het bestu­ur van de 4‑Daagse is ent­hou­si­ast en er ontstaat zelfs een soort van samen­werk­ing met de KNBLO. De Vier­daagseroute wordt aangepast en op de tweede wan­deldag zullen de wan­de­laars voor­taan door Nijmegen trekken. Om de mil­i­taire wan­de­laars uit het Heumen­so­ord naar de stad te kri­j­gen rij­den de hele week gratis pen­del­bussen, naast de duizen­den Nijmegenaren die ook mas­saal de straat op gaan.

Uit een tij­dens de feesten gehouden onder­zoek komt naar voren dat de Zomer­feesten’ een omzet van 20%-60% hoger had­den gegenereerd. Kor­tom, het feest is ges­laagd en vraagt om herhaling.

Het vuur­w­erk­spek­takel De Waal In Vlam­men’ wordt in 1971 geïn­tro­duceerd en zal tot op de dag van van­daag onlos­make­lijk aan de feesten ver­bon­den zijn. Na enig geëx­per­i­menteer kri­j­gen de feesten in 1973 de vorm zoals we die nu nog ken­nen, met de open­ing op zater­dag en de afs­luit­ing op vri­jda­gavond. Plein’44 en de Grote Markt zijn de locaties waar het aan­vanke­lijk alle­maal gebeurt.

Voor de muziekpro­gram­mer­ing put de organ­isatie uit het enorme aan­bod pop­u­laire hit­pa­radearti­esten dat Ned­er­land in die jaren over­spoelt. Van Rob de Nijs tot Her­man Brood, van Cor­rie Kon­ings tot the Dizzy Man’s Band. Leg­en­darisch zijn de con­certen van de Zan­geres zon­der Naam, die maar lief­st zes jaar achtereen wordt teruggevraagd.

 • Placeholder for 201906 Vierdaagsefeesten 002201906 Vierdaagsefeesten 002
 • Placeholder for 201906 Vierdaagsefeesten 007201906 Vierdaagsefeesten 007
 • Placeholder for 201906 Vierdaagsefeesten 008201906 Vierdaagsefeesten 008
 • Placeholder for 201906 Vierdaagsefeesten 009201906 Vierdaagsefeesten 009
 • Placeholder for 201906 Vierdaagsefeesten 010201906 Vierdaagsefeesten 010
 • Placeholder for 201906 Vierdaagsefeesten 012201906 Vierdaagsefeesten 012
 • Placeholder for 201906 Vierdaagsefeesten 016201906 Vierdaagsefeesten 016
 • Placeholder for 201906 Vierdaagsefeesten 027201906 Vierdaagsefeesten 027

De jaren 80

In de jaren tachtig ontwikke­len de Zomer­feesten zich tot een solide, kleur­rijk spek­takel, dat soms wel 800.000 feestvierders op de been brengt. De toewi­jz­ing van de ver­gun­nin­gen voor de ver­pacht­ing van ter­rassen en kra­men gaat naar de gemeente, eve­nals de con­t­role erop. Zo kwam er een stuk duidelijkheid over wie en wat er over­al stond. Dat laat­ste was ook van belang voor de vei­ligheid van de steeds groeiende mas­sa mensen die op de feesten afkwam.

Halver­wege de jaren tachtig werd begonnen met inten­sief hand­havend optre­den en con­trol­eren. Waar zak­en over de schreef gin­gen wer­den gele en rode kaarten uitgedeeld. Het pub­liek merkt in alle jaren tachtig hele­maal niets van de organ­isatorische wijzigin­gen en geni­et van alles wat er te geni­eten valt. De feesten staan als een huis en de muziekpro­gram­mer­ing is hele­maal top.

In 1985 wordt het Valkhof als ver­maak­cen­tra aan de feesten toegevoegd. Het park, met een alter­natieve pro­gram­mer­ing, is bedoeld als rust­punt bin­nen het bruisend feestge­woel van de bin­nen­stad. Het is meteen een groot suc­ces. Het afwijk­end pro­gram­ma met de geheel eigen sfeer is duidelijk een onderdeel dat iets toevoegt.

De con­stante groei bli­jft onder­tussen een bron van zorg. Wan­neer is het vol en hoe wor­den de open­bare orde en vei­ligheid beheerst? Als er in 1989 ter gele­gen­heid van de 20e edi­tie voor het eerst een bud­get van meer dan 1 miljoen gulden beschik­baar is, spreekt het ACBN niet­temin de hoop uit dat er even­zoveel bezoek­ers op de feesten zullen afkomen.

 • Placeholder for Img016Img016
 • Placeholder for Img642Img642
 • Placeholder for Img645Img645
 • Placeholder for Img681Img681
 • Placeholder for Molenstraat e1562697253740Molenstraat e1562697253740
 • Placeholder for Plein1944 e1562696907841Plein1944 e1562696907841
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten061 e1562697075748Vierdaagsefeesten061 e1562697075748
 • Placeholder for Vierdaagsefeesten078 e1562696937956Vierdaagsefeesten078 e1562696937956

De jaren 90

In 1992 laat de Gemeente Nijmegen een grootscheeps onder­zoek ver­richt­en onder het pub­liek. Een kleine samen­vat­ting: er blijken in totaal 800.000 bezoek­ers spe­ci­aal voor de feesten naar Nijmegen te zijn gekomen. Zek­er 80.000 van de 125.000 inwon­ers van Nijmegen van 15 jaar en oud­er zijn één of meerdere keren een kijk­je op de feesten komen nemen, 22% van de bezoek­ers is afkom­stig uit de regio, 32% uit de rest van Ned­er­land en 6% uit het buiten­land (voor­namelijk de Duitse grensstreek).

De veel­ge­ho­orde kreet dat Vier­daagselop­ers niet in staat zijn om de feesten mee te vieren wordt ook weer­legd. Ongeveer 6070% van de wan­de­laars bezoekt de feesten, voor­namelijk op zondag, maandag en vri­jdag. Er is ruim 20 miljoen gulden omgezet. Van de bezoek­ers zegt 85% de feesten te bezoeken van­wege de gezel­ligheid in de stad. De feesten wor­den gewaardeerd met cijfer 7,8.

Halver­wege de jaren negentig zijn de Vier­daagse­feesten uit­ge­groeid tot een groots, meeslepend en vooral ook gratis muziek­fes­ti­val waar­bij de hele stad betrokken is. Ook het Gevel­con­cert dat vanu­it de Molen­straat ver­huist naar de Grote Markt en waar­bij de geza­men­lijke dweilorkesten acte de présence geven, groeit uit tot een onver­bid­delijke topper.

In 1993 wordt in de St. Stevenskerk het project Kun­st in de Kerk’ gelanceerd, dat het pub­liek een rust­punt moet bieden te mid­den van het feestge­woel. Jonge Ned­er­landse kun­ste­naars wor­den uitgen­odigd hier te exposeren en één bek­ende kun­ste­naar wordt gevraagd een kunst­werk te mak­en met Nijmegen als inspi­ratiebron: de Nijmegen prent.

In 1998 wordt de naam Zomer­feesten ver­van­gen door Vier­daagse­feesten om voor de buiten­staan­ders de link met de wan­del­mars te ver­groten en te verduidelijken.

 • Placeholder for Afbeeldingen VDF 2004 2 090Afbeeldingen VDF 2004 2 090
 • Placeholder for IMG 1209IMG 1209
 • Placeholder for MG 5781MG 5781
 • Placeholder for MG 5782MG 5782

De 21ste eeuw

Gezel­ligheid, druk­te en pro­fes­sion­aliteit zijn de sleutel­wo­or­den van de Vier­daagse­feesten in de zeroes. Was het voorheen voor­namelijk de Nijmeegse mid­den­stand die de Vier­daagse­feesten draaiende moest houden, anno 2000 is dat voor hen niet meer op te bren­gen. Het zijn vooral de vei­lighei­ds­maa­trege­len en de daaraan gekop­pelde ver­bouwing van de stad’ die de feesten steeds duur­der mak­en. Er is een slag naar buiten’ nodig om spon­sors en andere geld­schi­eters te interesseren.

Het tweede grote pub­liek­son­der­zoek, dat tij­dens de Vier­daagse­feesten van 2001 is gehouden, lev­ert, net als in 1992, het rap­port­ci­jfer 7,8 op. De sfeer is voor de ondervraag­den het belan­grijk­ste argu­ment om naar de feesten te komen en ook is driek­wart van de bezoek­ers tevre­den met het gebo­den muziekpro­gram­ma. De Waal in Vlam­men en het Gevel­con­cert blijken nog alti­jd de groot­ste pub­liek­strekkers en geme­ten naar leefti­jd zijn alle cat­e­gorieën van jong tot oud op de feesten verte­gen­wo­ordigd. 42% van de bezoek­ers blijkt afkom­stig uit de rest van Ned­er­land’, 38% uit Nijmegen en directe omgev­ing, 15% uit de regio en 5% uit het buitenland.

In 2001 zijn de Vier­daagse­feesten met één miljoen bezoek­ers voor het vijfde opeen­vol­gende jaar zijn het drukst bezochte even­e­ment van Ned­er­land. Er zijn meer dan 100 optre­dens met onder andere Venice, Volu­mia, Twar­res, Jody Bernal, Milk Inc, Di-rect. Ruim 250 cafés en restau­rant hebben twintig­duizend ter­rasstoe­len buiten staan.

In 2003 is Frank Boei­jen te horen op de open­ingsavond in de St. Stevenskerk en diezelfde avond op de Waalka­de om nog een con­cert te geven. DJ Tiesto geldt als dè pub­liek­strekker tij­dens de Vier­daagse­feesten op het Matrixx-podi­um onder de Waal­brug, maar de gemeente Nijmegen ver­biedt het optre­den van DJ Tiesto van­wege onver­ant­wo­orde veiligheidsrisico’s.

2005 is een suc­cesvol jaar met 150 ter­rassen en 30 muziekpo­dia in de bin­nen­stad van Nijmegen. Dat blijkt ook uit het feit dat de ten­toon­stelling in de kerk veel bezoek­ers trekt en meer dan 60.000 mensen op de Waalka­de zich staan te ver­gapen aan het vuur­w­erk op muziek.

Wan­neer in 2006 wegens de warmte de Wan­del­mars moet wor­den afge­last, ontstaat een bij­zon­der jaar. Op alle podia in de stad wordt een min­u­ut stilte gehouden waar­na de feesten inge­to­gen en met respect verder gaan.

Waar iedereen die betrokken is bij de Vier­daagse­feesten in 2007 beren­druk is in de week zelf met toi­let­perike­len, kra­men met brandw­erende zeilen, drukke pleinen, onverwachte aan­passin­gen in de pro­gram­mer­ing, het weer en ga zo maar door, zijn de vele bezoek­ers in de stad vooral aan het geni­eten. Op vri­jdag wordt op de Waalka­de voor de eerste keer een­richt­ingsver­keer ingesteld – het gedrang op de kade wordt hier­door behoor­lijk verminderd.

De Vier­daagse­feesten 2008 eindi­gen op num­mer 1 van de Even­e­menten­mon­i­tor Top 100. Grote fes­ti­val­na­men schit­teren: Room Eleven, Nick & Simon, Ste­vie Ann, Claw Boys Claw, Moke, Alain Clarke, Mem­phis Mani­acs, Voic­st, Bosshoss, CCC Inc, Leaf, Van Velzen, Beef, Mark Fog­go, Don Dia­blo en Gabriel Rios. Met een dav­erend con­cert sluit rock­band Nor­maal de week af.

Door het goede weer, het ruime aan­bod aan muzikaal en the­atraal ver­maak, de kwaliteitss­la­gen van de afgelopen jaren en de toen­e­mende diver­siteit werd 2010 het een top­jaar. Meer dan 1.4 miljoen bezoek­ers die naar ruim 2100 arti­esten keken die op 30 podia optraden ter­wi­jl 325 extra treinen ingezet wer­den om iedereen te vervoeren.

 • Placeholder for Afbeeldingen VDF 2004 1 022Afbeeldingen VDF 2004 1 022
 • Placeholder for Afbeeldingen VDF 2004 1 030Afbeeldingen VDF 2004 1 030
 • Placeholder for Afbeeldingen VDF 2004 1 080Afbeeldingen VDF 2004 1 080
 • Placeholder for Afbeeldingen VDF 2004 2 027Afbeeldingen VDF 2004 2 027
 • Placeholder for Afbeeldingen VDF 2004 2 116Afbeeldingen VDF 2004 2 116
 • Placeholder for Dinsdag Loco LocoDinsdag Loco Loco

De jaren 10

Van organ­isator is Sticht­ing Vier­daagse­feesten regis­seur gewor­den, in plaats van vri­jwilligers staat er een pro­fes­sionele organ­isatie, in plaats van een macht­sposi­tie wordt ges­tu­urd op samen­werk­ing en gedra­gen besluiten. We begin­nen met stu­ur­groepen van bewon­ers, bezoek­ers en onderne­mers om input extern op te halen. Achter de scher­men nemen we ver­vol­gstap­pen op duurza­amheid en innovatie.

De top 5 van activiteit­en en optre­dens waarover de Vier­daagse­feesten­be­zoek­ers in 2011 het meest ent­hou­si­ast zijn, zijn: Waalka­de, Matrixx, Waal in Vlam­men, Stevenskerk en Intocht. De sprei­d­ing van de druk­te in de bin­nen­stad door het breed pro­gram­meren van 28 ver­schil­lende podia met aantrekke­lijke arti­esten werkt goed in het kad­er van crowdmanagement.

Vernieuwin­gen die in 2012 zijn ingezet zijn o.a. P.E.T.-glazen, Vier­daagse­feestenspaarpas, the­ater op de Waalka­de, de cam­pagne Hou de feesten gratis, koop je biert­je aan de bar”, de instal­latie van per­ma­nente water­tap­pun­ten en de uit­brei­d­ing van de kinderprogrammering

Het beste­d­ingsef­fect in de bin­nen­stad is in 2013 geste­gen met 6 miljoen euro, naar 38 miljoen euro. Als we vra­gen wat het meest wordt gewaardeerd tij­dens de Vier­daagse­feesten wordt de sfeer het meest genoemd (69%). 15% noemt andere pun­ten zoals de diver­siteit van activiteit­en”, dat het een week duurt en vrij toe­ganke­lijk is”, de mensen”, de muziek” of het Vier­daagse­feesten-reünie-gevoel”.

2014 is een bij­zon­dere edi­tie: star­tend met het WK voet­bal in de hoof­drol, ver­vol­gens tro­pis­che tem­per­a­turen en op don­derda­gavond de crash van MH17. De min­u­ut stilte op vri­jdag was indruk­wekkend respectvol, eve­nals het daar­na met elka­ar gelijk­ti­jdig gezon­gen You’ll Nev­er Walk Alone. Het was een week waarin we ons realiseer­den dat feesten niet alleen gaat over lol hebben, maar ook gaat over samen zijn en ervarin­gen en emoties delen.

In 2015 kri­jgt Vier­daagse­feesten van haar bezoek­ers een rap­port­ci­jfer van 8,6. 32% van de bezoek­ers komt uit de wijde regio en 44% komt uit Nijmegen. 25% is afkom­stig uit de rest van Ned­er­land en het buiten­land. Dit betekent dat veel mensen pas na Vier­daagse­feesten op vakantie gaan. De 3% die uit het buiten­land komt, gaat toch over 45.000 personen.

Uit het onder­zoek blijkt ook dat 62% van de bezoek­ers een her­haal­be­zoek aan de stad brengt. Dit betekent dat gedurende het jaar 870.000 mensen terugkomen na geïn­spireerd te zijn tij­dens Vier­daagse­feesten. 24% van de feestende bezoek­ers verbli­jft tij­dens Vier­daagse­feesten bij fam­i­lie, vrien­den, in een hotel of op een camp­ing. – Nijmegen is dus met recht een gastvri­je stad!

 • Placeholder for De Oase 1De Oase 1
 • Placeholder for DSC 0030DSC 0030
 • Placeholder for Gevelconcert 2Gevelconcert 2
 • Placeholder for Habana 1Habana 1
 • Placeholder for JWV 9142JWV 9142
 • Placeholder for MG 5780MG 5780

In 2016 vin­dt de Nijmeegse Vier­daagse voor de 100ste keer plaats. Dat betekent extra veel feest en activiteit­en in Nijmegen, voor de gele­gen­heid omge­doopt tot Sum­mer Cap­i­tal of Hol­land’. 1.508.500 feestvierders bezoeken de bin­nen­stad van Nijmegen. Ver­spreid over 22.000 m² zijn er 1.040 optre­dens te zien door meer dan 4.500 arti­esten. Het splin­ternieuwe stad­sei­land aan de overkant van de Waal wordt voor het eerst in gebruik genomen door the­ater­fes­ti­val Op t Eiland.

Dat de stad nog meer bezoek­ers makke­lijk aankan, wordt bewezen in 2017. Mede door uit­brei­d­ing van het dag­pro­gram­ma trekken de Vier­daagse­feesten een recor­daan­tal van 1.525.000 bezoek­ers. De druk­te gaat niet ten koste van de sfeer: de Vier­daagse­feesten wor­den door de bezoek­ers gemid­deld beo­ordeeld met een 8,5, waar­bij 58% aangeeft zeer tevre­den te zijn over de sfeer en 40% tevre­den is. 96% van de feestvierders geeft aan zich vaak tot alti­jd veilig te voe­len bij de evenementen.

De sti­j­gende bezoek­er­saan­tallen zetten zich voort in 2018. Nooit eerder in de 49-jarige his­to­rie van het even­e­ment werd de magis­che grens van 1.6 miljoen bezoek­ers over­schre­den. De gemid­delde leefti­jd van de feestvierders is 29 jaar. Steeds min­der bezoek­ers komen met de auto naar de stad: 37% komt per fiets, 25% komt met de trein. Een trend die past bin­nen het streven naar ver­du­urza­m­ing en ver­groen­ing van de stad, die zich in 2018Euro­pean Green Cap­i­tal’ mag noemen.

In 2019 vieren de Vier­daagse­feesten haar 50ste edi­tie. Onder de 1.625.000 bezoek­ers zijn Matrixx at the Park en Matrixx Live aan de Kade, met grote namen op het affiche, de pop­u­lairste locaties. Door de plaats­ing van 25% extra afvalza­kken en een bewust­word­ingscam­pagne bleven de strat­en opval­lend schon­er. Met ide­ale tem­per­a­turen tussen de 20 en 24 graden draaien de Nijmeegse onderne­mers dit jaar een zeer posi­tieve omzet; een noodza­ke­lijkheid voor het vrij toe­ganke­lijk bli­jven van de Vierdaagsefeesten.

 • Placeholder for JWV06156 2JWV06156 2
 • Placeholder for 129 DSC 0206129 DSC 0206
 • Placeholder for Koningsplein Vierdaagsefeesten Peter BeijersKoningsplein Vierdaagsefeesten Peter Beijers
 • Placeholder for 16 07 2019 Bloemenregen De Kaaij Jan Willem de Venster 1316 07 2019 Bloemenregen De Kaaij Jan Willem de Venster 13
 • Placeholder for 2019 Kris Maglioccola Waalkade 12019 Kris Maglioccola Waalkade 1

De jaren 20

Na 50 jaar onafge­bro­ken feest gaan in 2020 de Vier­daagse­feesten door de coro­na­maa­trege­len niet door. Toch is het niet stil in Nijmegen: de ter­rassen zijn, bin­nen de mogelijkhe­den van de 1,5 meter afs­tand, de hele week goed gevuld. Ook zijn er veel ver­rassende ini­ti­atieven, van klein­schalige optre­dens op bin­nen­lo­caties tot inven­tieve speur­tocht­en door de stad. Voor de thuis­bli­jvers wordt de zeven­delige pro­gram­ma­reeks Vier­daagse­feesten met Omroep Gelder­land’ uit­ge­zon­den.

Ook in 2021 kon de Vier­daagse­feesten door de coro­n­a­pan­demie niet door­gaan. Toch gin­gen de feesten niet onopge­merkt voor­bij: de stad werd feestelijk aangek­leed, je kon als arti­est van Vier­daagse­feesten op de foto bij ver­schil­lende foto­bor­den, een eerste offi­cieel Vier­daagse­feesten­biert­je drinken op het ter­ras of naar de besloten pro­gram­ma’s van onder meer Valkhof Fes­ti­val, Doorn­roos­je en Otis Park.

In 2022 gin­gen we weer door: de 51e edi­tie van de Vier­daagse­feesten vond plaats. Na twee afwezige edi­ties wer­den de Vier­daagse­feesten voor het eerst offi­cieel geopend, op 17 podia tegelijk­er­ti­jd, door Nijmeegs cabareti­er Pieter Derks. Als eerste stads­brede even­e­ment hebben we in 2022 een retoursys­teem opgezet om soft­cup­bek­ers hoog­waardig te kun­nen recy­clen. En we zijn trots op dit eerste resul­taat: 58% werd volledig gere­cy­cled! Een geweldig com­pli­ment aan alle bezoek­ers en alle onderne­mers die het sys­teem hebben omar­md. Dit betekent een enorme stap vooruit om onze afval­berg te verkleinen. Na dit eerste suc­ces, hopen we op ieders medew­erk­ing om vol­gende edi­tie het per­cent­age gere­cy­clede bek­ers nog flink hoger te kri­j­gen.

De 52e edi­tie van de Vier­daagse­feesten in 2023werd op 16 juli om klok­slag 16:00geza­men­lijk geopend bij 20 podia tegelijk. Het was een drukkere week dan in 2022 op de Vier­daagse­feesten, voor­namelijk van­wege de gun­stige weer­som­standighe­den. Opval­lend was dat het pub­liek eerder naar de stad kwam van­wege de extra activiteit­en in de mid­dag. In 2023 kre­gen de Vier­daagse­feesten twee nieuwe aan­vullin­gen: Stad­sei­land Stek en The Out­door Club. Voor het tweede jaar op rij werd er gew­erkt met een recy­clingsys­teem voor bek­ers. Bij een aan­tal foodtrucks werd de CO2-uit­stoot per gerecht weergegeven om bezoek­ers hier­van bewust te mak­en, met mogelijk verdere CO2-reduc­tie als gevolg. Nijmeegs burge­meester Bruls gaf tij­dens de open­ing van de Feesten nog aan dat hij beslist niet zou gaan zin­gen, maar op de avond van Roze Woens­dag was het dan toch zo ver: samen met Wilco van Schaik, Mar­cel Boekhoorn en Jan­neke Scher­pen­huyzen betrad hij het podi­um van het Faber­plein en zon­gen ze hun hit De mooiste van het jaar’. Het pub­liek zong mas­saal mee. Ook keer­den in 2023 de pols­band­jes (Fes­ti­val­band­je en Vrien­den­band­je) weer terug. Stond je open voor con­tact tij­dens de Vier­daagse­feesten? Dan kon je je pols­band­je omdraaien, waar­door de tekst talk to me’ ver­scheen. Ook stu­ur­den jul­lie mas­saal jul­lie liefdes­o­proepen naar ons: je hebt iemand ont­moet tij­dens de feesten en hebt eeuwig spi­jt dat je geen tele­foon­num­mer van diegene hebt. Daarom besloten wij de oproepen te delen.


 • Placeholder for JWB09377 2 2JWB09377 2 2
 • Placeholder for XVF OLT 23 07 2021 Matthijs Mekking 23XVF OLT 23 07 2021 Matthijs Mekking 23
 • Placeholder for Roze Woensdag 21 EF R8764Roze Woensdag 21 EF R8764
 • Placeholder for JWC03331 2 jpgJWC03331 2 jpg
 • Placeholder for 19 7 2022 Matrixx Liveathe Kade Marcel Krijgsman 2419 7 2022 Matrixx Liveathe Kade Marcel Krijgsman 24
Login
Bekijk winkelwagen