Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Schoonste Vierdaagsefeesten ooit: stadsbrede bekerrecycling in Nijmegen

Placeholder for Vierdaagsefeesten Marcel Krijgsman 1Vierdaagsefeesten Marcel Krijgsman 1

Geplaatst: 23 juli 2022, 09:32 uur

Schone strat­en in Nijmegen na afloop van het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land: als eerste stads­brede even­e­ment hebben we een retoursys­teem opgezet om soft­cup­bek­ers hoog­waardig te kun­nen recy­clen. En dat met een bezoek­er­saan­tal van ongeveer 1.5 miljoen bezoek­ers ver­spreid over zeven dagen, en 145 ver­schil­lende onderne­mers met podia en ter­rassen met die deel­na­men aan de bekerinname.

Placeholder for Vierdaagsefeesten Marcel KrijgsmanVierdaagsefeesten Marcel Krijgsman

Diverse programmering

De Vierdaagsefeesten telde dit jaar een record van 42 buitenpodia, verspreid over zo’n 22.000 m2 evenemententerrein: in de stad, in het park, aan de kade en op het strand. De programmering was voor ieder wat wils: 1.301 optredens van ongeveer 4000 artiesten. Daartussen populaire artiesten als Snollebollekes, Antoon, Flemming, Ronnie Flex, Donnie, Bizzey, Boef, Douwe Bob, Frank Boeijen, Meau, Frans Duijts, Kris Kross Amsterdam, Lucas & Steve, Wolter Kroes, Tino Martin, Tim Knol, Jannes en FeestDJRuud , maar ook veel coverbands, feestacts en dj’s. Ook bood de Vierdaagsefeesten een podium aan artiesten uit binnen- en buitenland in de genres genres rock, pop, indie, singer-songwriter, stoner, jazz, latin, garage, punk, of rock ’n roll. Doordat elk podium, gerund door veelal Nijmeegse horecaondernemers, culturele partijen of evenementenorganisatoren, zelf programmeert, ontstaat de breedst mogelijke programmering en is er écht voor ieder wat wils.

Naast muziek biedt het festival, eigenlijk dus 42 festivals in één, ook theater, workshops en lezingen. Na twee afwezige edities werden de Vierdaagsefeesten voor het eerst officieel geopend, op 17 podia tegelijkertijd, door Nijmeegs cabaretier Pieter Derks.

Wisselende drukte

De Vierdaagsefeesten 2022 startte zaterdag met misschien wel de drukste zaterdag ooit. Op zondag en maandag waren er ongeveer evenveel bezoekers als in 2019. Dinsdag en woensdag was het door de hitte rustig in de stad. Donderdag kwam laat op gang wegens flinke regenbuien in de middag en vroege avond. Vrijdag werd, met een perfect festivalweer van 22 graden, een drukbezochte afsluiter. In totaal was het aantal bezoekers met naar schatting 1.5 miljoen iets rustiger dan de 1.6 miljoen van 2019, met name door de extreme weersomstandigheden.

Omdat wij een vrij toegankelijk evenement zijn waarvoor mensen geen entreekaartje hoeven te kopen, zijn wij altijd sterker afhankelijk van het weer. Het is ook niet onze ambitie om elke editie bezoekersrecords te vestigen: we willen een fijn, toegankelijk evenement zijn met een goede baromzet voor de ondernemers - daarvan wordt immers alle programmering betaald - en een gezellige drukte voor het publiek. Daarom houden wij ons vooral bezig met sfeerbeleving en publieksspreiding.

Placeholder for 17 7 2022 Grote Markt Jan Willem de Venster 217 7 2022 Grote Markt Jan Willem de Venster 2

Op de app van de Vier­daagse­feesten kre­gen bezoek­ers op drukke momenten zelf inzage in de druk­te op de diverse locaties, zodat zij zelf een alter­natieve locatie kon­den kiezen. De capaciteit van de bin­nen­stad was groot genoeg, tegen­over een aan­tal drukke locaties ston­den alti­jd vol­doende locaties waar nog meer dan vol­doende ruimte was om ontspan­nen feest te vieren. Alleen op de eerste en laat­ste avond liepen we tegen de max­i­male capaciteit van de bin­nen­stad aan.

Placeholder for Vierdaagsefeesten Jan Willem de Venster 2Vierdaagsefeesten Jan Willem de Venster 2

Eerste resultaten bekersysteem

Enorm opvallend waren de schone straten aan het einde van de avond. De invoering van het bekersysteem, waarbij bezoekers 50 cent duurzaamheidstoeslag betaalden voor hun eerste bekertje, en bij hun volgende bestelling de lege beker weer moesten inleveren, is boven verwachting verlopen. Burgemeester Bruls: “Ik ben ontzettend aangenaam verrast hoe groot het effect nu al is. We zijn hiermee gestart als meerjarenproject, om langzaam toe te werken naar steeds minder afval op de grond tijdens de Vierdaagseweek. Petje af aan iedereen die hieraan meewerkt!”

De eerste schattingen van afvalverwerker Dar geven aan dat er zo’n 20.000 kilo plastic bekers apart zijn ingezameld, waar weer nieuwe bekers van gemaakt kunnen worden. Reacties van het publiek en de organisatoren van de podia waren overwegend enthousiast. De organisatie van het Valkhof Festival laat weten: “We hadden al een prachtige start met de eerste dag 65 procent van de bezoekers die hun lege beker weer inleverde bij de bar bij een volgende bestelling. Dat aantal liep gedurende de week op naar zelfs 74 procent, daar zijn we enorm trots op!”

Om dit immense project in goede banen te lei­den wer­den onafhanke­lijke coach­es van Cir­cu­lar­PET ingezet ter begelei­d­ing. Hun gemid­delde beo­ordel­ing van de imple­men­tatie van de 42 podia en 103 ter­rassen startte met een rap­port­ci­jfer 7. Dit cijfer steeg op het einde van de week zelfs naar een 9, omdat inmid­dels op de meeste locaties de pub­liekscom­mu­ni­catie en werk­wi­jze van het barper­son­eel ruim­schoots in orde waren. Tachtig pro­cent van de locaties sco­orde een 8 of hoger, en 20% zelfs een 10. Waar er lage cijfers wer­den uitgedeeld, was dat voor­namelijk omdat er achter de bar soms per ongeluk ander­soor­tig afval in de bek­erza­kken terecht kwam. Wan­neer er bijvoor­beeld slechts één blik­je in de bek­erzak terecht komt, wordt de hele zak met bek­ers afgekeurd door de ver­w­erk­er, omdat hier dan geen nieuwe grond­stof voor nieuwe bek­ers van gemaakt kan worden.

Ook De 4Daagse deed op start- en fin­ishter­rein De Wedren en mil­i­tair kamp Heumen­so­ord mee aan het sys­teem. Er was tevens veel lan­delijke belang­stelling: even­e­men­tor­gan­isatoren van bijvoor­beeld Sail Ams­ter­dam en car­naval in Eind­hoven kwa­men kijken, maar ook het min­is­terie van Infra­struc­tu­ur en Milieu, de Inspec­tie Leefomgev­ing en Trans­port en Green Events wer­den rondgeleid. De resul­tat­en wor­den de komende tijd geanaly­seerd en gedeeld, zodat de even­e­menten­sec­tor startk­laar is voor de wet­gev­ing die vanaf 2024 het gebruik van plas­tic weg­w­erk­bek­ers zon­der cir­cu­lair sys­teem verbiedt. 

Door­dat wij een ontzettend divers pub­liek ont­van­gen, en mensen in een fes­ti­valset­ting vaak ont­vanke­lijk­er zijn om zich te lat­en ver­rassen en nieuwe din­gen te ont­dekken, zijn de Vier­daagse­feesten bij uit­stek geschikt om inno­vaties die op kleinere schaal al pilots hebben gedraaid, ver­vol­gens te testen op grote schaal. Zo had­den wij ook een toi­let­wa­gen van From pee to tea staan die urine kan schei­den in schoon drinkwa­ter en mest­stof­fen. Dat is wet­telijk nog niet goedgekeurd, maar de bezoek­ers wer­den al getrak­teerd op munt­drankjes alsof ze van hun gere­cy­clede urine waren, om aan het idee te wen­nen. De gefil­ter­de mest­stof­fen, gedes­tilleerd uit de urine van onze fes­ti­val­be­zoek­ers, wordt nu daad­w­erke­lijk gebruikt om met de resul­tat­en het einde van de afval­sta­tus aan te vra­gen. Kor­tom we kun­nen, na twee jaar coro­na, terugk­ijken op een zeer ges­laagde come­back van de Vier­daagse­feesten. Het was zeer gezel­lig en de stad is nog nooit zo schoon gebleven.

Placeholder for Schermafbeelding 2022 08 08 161403Schermafbeelding 2022 08 08 161403

Aftermovie Vierdaagsefeesten 2022

Facts & figures Vierdaagsefeesten

  • Vierdaagsefeesten 2022 telde 42 buitenpodia, 103 terrassen, 5 binnenpodia en nachtprogrammering in vrijwel alle Nijmeegse uitgaansgelegenheden. Op het officiële programma stonden zo’n 4000 artiesten
  • Vierdaagsefeesten 2022 trok naar schatting 1.5 miljoen bezoekers over zeven dagen
    Eerder publieksonderzoek wijst uit dat gemiddeld 66 % van de bezoekers uit regio Nijmegen komt (inclusief Noord-Limburg, Oost-Brabant en t/m Cuijk, Grave en Arnhem), en 74 % van de bezoekers meer dan 4 dagen komt feesten

  • Ongeveer 20.000 kilo plastic bekers werden er deze week, de eerste editie van het bekersysteem, ingezameld en aangeboden voor hoogwaardige recycling


  • Er werd op Vierdaagsefeesten 2022 bij From pee to tea 23.100 liter urine uit plaskruizen en 1.400 liter urine van vrouwenurinoirs ingezameld, waarvan 183 kilo meststof kan worden gemaakt en 22.050 liter schoon drinkwater

  • De Vierdaagsefeesten zijn niet alleen het grootste evenement van Nederland, maar ook aantoonbaar de beste sfeerbeleving van Nederland: Uit het Evenementen Merkonderzoek 2018 van BrandAlchemy, een grootschalig publieksonderzoek gericht op de 50 grootste evenementen van Nederland, blijkt dat Vierdaagsefeesten Nijmegen bovenaan staat als het gaat om het ervaren van een prettige sfeerbeleving, volgens het Nederlands publiek. Vierdaagsefeesten wordt door het publiek ervaren als een actief, opgewerkt, uniek en sympathiek merk

Tot vol­gend jaar!

Meld je aan voor het Face­bookevent, dan zien we je vol­gend jaar, van 15 t/​m 21 juli 2023.

Login
Bekijk winkelwagen