Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

You’ll never walk alone: a.s. vrijdag, 8.45 uur

Placeholder for 1 minuut stilte Mh17 ramp Plein 44 18 7 2014 3 11 minuut stilte Mh17 ramp Plein 44 18 7 2014 3 1

Geplaatst: 18 maart 2020, 16:15 uur

Dit lied staat voor ons voor alti­jd sym­bool voor de saamhorigheid die voel­baar was in de stad tij­dens Vier­daagse­feesten 2014. De dag na de ver­schrikke­lijke vliegramp van het MH17-toes­tel, werd om 20.00 uur col­lec­tief alle muziek op alle Vier­daagse­feesten­po­dia stil gelegd. Na een oorver­dovende min­u­ut stilte zon­gen alle hon­derd­duizen­den Vier­daagse­feesten­be­zoek­ers met elka­ar: You’ll nev­er walk alone’. Wie erbij was, kri­jgt nog alti­jd kippenvel.

Nu is het opnieuw tijd om te lat­en zien dat we er voor elka­ar zijn en dat nie­mand er in deze moeil­ijke tij­den alleen voor staat. Daarom delen we de actie van 3FM: zet a.s. vri­jdag om 8.45 uur je radio aan, de stereo op 10, het raam open en zing uit volle borst: You’ll nev­er walk alone’. Het num­mer zal op ongeveer alle Ned­er­landse en ook veel Europese radiozen­ders (waaron­der Stu­dio Brus­sel, BBC1, BBC2) te horen zijn.

Placeholder for 3 FM3 FM

We zien om ons heen dat veel even­e­menten, ook in de zomer­pe­ri­ode, al wor­den afge­last. We begri­jpen die keuze, maar zien op dit moment nog geen reden om tot een dergelijke besliss­ing voor Vier­daagse­feesten over te gaan. Uit­er­aard houden wij de ontwik­kelin­gen omtrent het coro­n­avirus nauwlet­tend in de gat­en en vol­gen wij de adviezen van het RIVM mocht­en er maa­trege­len nodig zijn. Ook hebben wij nauwe con­tacten met de Gemeente Nijmegen, De Vier­daagse Inter­na­tionale Afs­tands­marsen, hulp­di­en­sten en deskundi­gen. Wan­neer er maa­trege­len dienen te wor­den genomen, dan zullen wij je informeren via deze web­site, onze nieuws­brief en social media.

Vooral­snog hopen wij dat de afgekondigde maa­trege­len effect zullen hebben en wensen wij al onze col­le­ga-organ­isatoren die hebben moeten annuleren en iedereen die verder op welke manier dan ook getrof­fen is door het coro­n­avirus, heel veel sterk­te. Wij roepen op om de Nijmeegse hore­ca te ste­unen door bijvoor­beeld cadeaubon­nen te kopen of maalti­j­den bij restau­rants af te halen of te lat­en bezor­gen.

Op don­derdag 23 april is een Ambas­sadorsclub Ont­bi­jt­bi­jeenkomst gep­land met als gast­sprek­er schei­d­srechter Björn Kuipers. Of deze door kan gaan is afhanke­lijk van de recente ontwik­kelin­gen. Uit­er­aard zijn we dit jaar extra geholpen met iedereen die zich aan­meldt als ambas­sador en gaan we ons best doen op welke manier dan ook een prachtig pro­gram­ma mogelijk te maken!

Placeholder for 1 minuut stilte Mh17 ramp Plein 44 18 7 2014 3 11 minuut stilte Mh17 ramp Plein 44 18 7 2014 3 1

Her­denk­ing MH17 tij­dens Vierdaagsefeesten

Login
Bekijk winkelwagen