Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Vierdaagsefeesten: jubileumeditie met gouden glans

Placeholder for JWA09331 2JWA09331 2

Geplaatst: 20 juli 2019, 09:14 uur

Vier­daagse­feesten vierde de afgelopen week haar 50-jarig jubileum. Met een fan­tastis­che sfeer, prachtige pro­gram­mer­ing, veel belang­stelling en per­fecte weer­som­standighe­den, blikken we terug op een glan­srijke edi­tie. Het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land was nage­noeg even druk­be­zocht als vorig jaar. Ver­spreid over 7 dagen deden zo’n 1.625.000 feestvierders de bin­nen­stad van Nijmegen aan.

Bestu­ursvoorzit­ter Wal­ter Hamers geeft aan: De bezoek­er­saan­tallen van de Vier­daagse­feesten mak­en een sta­biele groei door, die gelijk loopt met de groei van het aan­tal Ned­er­lan­ders en het aan­tal inwon­ers van Nijmegen. We gaan met de ambities en de ontwik­kel­ing van de stad mee. We hoeven niet meer en grot­er, maar wel beter en nog waardevoller.”

De week kwam rustig op gang door nog wat regen op de zater­dag­mid­dag en wat koelere momenten begin van de week. Met tem­per­a­turen tussen de 20 en 24 graden was het ideaal weer om energiek en geboeid van de muziek te kun­nen geni­eten. Daar maak­ten de bezoek­ers dan ook gretig gebruik van; opval­lend veel mensen kwa­men gericht voor het pro­gram­ma naar de stad. Niet alleen bij het Valkhof Fes­ti­val, dat ook dit jaar weer muziek­liefheb­bers uit het hele land en daar­buiten trok; ook bij bijvoor­beeld Otis Park, Fes­ti­val op t Eiland, SMKM­RKT, de Kaaij, Oer­hol­lands Joris Iven­splein en Hennes Latin Stage waren duidelijk fans aan­wezig van de acts die zich op de podia voltrokken.

  • Placeholder for JWA09415 2JWA09415 2
  • Placeholder for JWA09331 2JWA09331 2
  • Placeholder for JWA09438 2 2JWA09438 2 2
  • Placeholder for JWA09433 2JWA09433 2

De sfeer in de stad was zeer goed, en ondanks de hoge bezoek­er­saan­tallen deden zich de afgelopen week relatief weinig inci­den­ten voor. Het pub­liek sprei­d­de zich goed door de stad. Directeur Leo Weter­ings: Het is ontzettend bij­zon­der om te zien dat hier dagelijks ruim 200.000 mensen samenkomen, uit alle lagen en leefti­j­den van de bevolk­ing. Mensen die elka­ar tegenkomen op de hoek van de straat, elk op weg naar hun eigen favori­ete plek­je, maar elka­ar ont­moeten en samen iets heel bij­zon­ders meemaken.”

Matrixx at the Park en Matrixx Live aan de Kade waren, met grote namen op het affiche, de pop­u­lairste locaties. Voor deze trek­pleis­ters moest de poli­tie soms Vol’ com­mu­niceren op de lichtkran­ten. Dit gold ook voor het pop­u­laire Faber­plein. De toevoeg­ing van podi­um Rade aan de Kade’ op de vernieuwde Waalka­de bleek ook een suc­ces­for­mule. Het ver­plaat­ste reuzen­rad toornde nu hoger boven de stad uit vanaf Kelfkens­bos, wat prachtige plaat­jes opleverde.

De tem­per­a­turen van de afgelopen week leen­den zich uit­stek­end voor de eetlust en de wan­del naar de bar: veel onderne­mers geven aan een zeer posi­tieve omzet te hebben gedraaid. Dit is ook wel noodza­ke­lijk, want om vrij toe­ganke­lijk te kun­nen bli­jven, moet de organ­isatie van de Vier­daagse­feesten zich terugver­di­enen in consumptiebesteding.

Opval­lend was dat de strat­en dit jaar schon­er bleven: door de plaats­ing van 25% extra afvalza­kken en een bewust­word­ingscam­pagne, belandde er min­der rot­zooi op straat. Er zullen ver­vol­gstap­pen wor­den gezet om de Vier­daagse­feesten de komende jaren volledig cir­cu­lair en schoon te lat­en zijn. Samen werken we toe naar een duurza­am even­e­ment, zodat ook aankomende gen­er­aties dit feest kun­nen vieren. Oftewel: genoeg ambities voor de toekomst. Voor nu kijken we terug op een zeer ges­laagde week, en kan het grote aftellen naar Vier­daagse­feesten 2020 beginnen!

BEZOEK­ER­SAAN­TALLEN
zater­dag 13 juli 2019205.000 (2018: 215.0002017: 205.000)

zondag 14 juli 2019220.000 (2018: 230.0002017: 225.000)

maandag 15 juli 2019195.000 (2018: 195.0002017: 185.000)

dins­dag 16 juli 2019215.000 (2018: 200.0002017: 190.000)

woens­dag 17 juli 2019255.000 (2018: 250.0002017: 210.000)

don­derdag 18 juli 2019260.000 (2018: 265.0002017: 250.000)

vri­jdag 19 juli 2019275.000 (2018: 260.0002017: 260.000)

Totaal: 1.625.000(totaal 2018: 1.615.000 totaal 2017: 1.525.000)

Bek­ijk hier het volledi­ge fotoal­bum van dag 7

Login
Bekijk winkelwagen