Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Vierdaagsefeesten jaarplan 2021

Placeholder for Grote Markt Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 1 e1610446115231Grote Markt Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 1 e1610446115231

Geplaatst: 12 januari 2021, 01:00 uur

Onze ambitie

In ruim 50 jaar zijn wij uitgegroeid tot het grootste evenement van Nederland en een van de grootsten van Europa: verspreid over zeven dagen vinden ruim anderhalf miljoen bezoekers hun weg naar Nijmegen. Maar onze ambitie is niet: groot, groter, grootst. We zijn er veel trotser op dat we, van de 50 grootste evenementen van het land, óók bovenaan staan als het gaat om sfeer: op Vierdaagsefeesten vind je de prettigste sfeerbeleving van Nederland!

Placeholder for 14 07 2019 Gevelconcert Jan Willem de Venster 114 07 2019 Gevelconcert Jan Willem de Venster 1

Onze missie is dan ook: mensen samen bren­gen, in een veilige, fijne omgev­ing waarin iedereen zichzelf kan zijn en open staat voor nieuwe ervarin­gen. De ruimte voe­len om te geni­eten, het beste van jezelf te lat­en zien en je wereld te vergroten.

We hebben de ambitie om niet alleen samen met onze part­ners én bezoek­ers ervoor te zor­gen dat we het even­e­ment bli­jven met de beste sfeer­belev­ing van het land, maar ook dat we een even­e­ment van beteke­nis zijn, met een grote posi­tieve maatschap­pelijke impact.

Onze kern­waar­den

Inno­vatief

Inno­vatief en cre­atief zijn zit in ons bloed. Covid-19 dwingt ons om in 2021 nog meer out-of-the-box en in kansen te denken. Gren­zen ver­leggen is cru­ci­aal. Men mag van ons verwacht­en dat we dit bli­jven doen. Kun­nen we dit alleen? Née, we staan open voor de ideeën van anderen en gaan op zoek naar de goede ini­ti­atieven die al bedacht zijn.

Transparant

We kun­nen niet zon­der samen­werk­ing. Dit begint bij transparantie. Transparantie in het uit­leggen waarom we de din­gen doen zoals we die doen, open staan voor alter­natieven en inzicht geven in keuzes en cijfers. Willen we de Vier­daagse­feesten naar een nog hoger niveau tillen, zullen we in samen­werk­ing voor volledi­ge transparantie moeten gaan. Dit begint bij ons zelf.

Toekom­st­gericht

In 2021 zullen we nog steeds te mak­en hebben met de impact van Covid-19. Dit heeft effect op onze ambities. Daarom is alles wat we doen in 2021 gericht op het ver­snellen van het realis­eren van onze ambities na 2021. Nieuwe con­cepten, heldere afsprak­en met part­ners en bli­jven inzetten op duurza­amheid zijn voor 2021 de basis om te kun­nen oog­sten’ vanaf 2022. Onze belofte voor 2021: in welke vorm dan ook, de Vier­daagse­feesten wor­den gevierd in 2021!

Onze stake­hold­ers en partners

Onze stakeholders en partners

We zien in 2021 een aan­tal ontwikkelingen:

Covid-19 is nog onder ons. Dit heeft gevol­gen voor de samen­lev­ing en in het bij­zon­der voor de hore­ca en de evenementenbranche.

Maatschap­pelijke impact is belan­grijk. Door de economis­che neer­gang, staat de maatschap­pij onder druk. Maatschap­pelijke ini­ti­atieven opzetten en bij­dra­gen aan de uitdagin­gen van stad en regio zijn vraagstukken voor ons allemaal.

Samen­werk­ing wordt nog belan­grijk­er; kracht­en bun­de­len, ken­nis delen en geza­men­lijk cre­ativiteit bun­de­len maakt meer organisatiekracht.

Zon­der ste­un, geen even­e­menten. De even­e­menten­branche heeft het zwaar. Er is veel cre­ativiteit, maar zon­der ste­un is de toekomst onzeker.

”De prettigste sfeerbeleving van Nederland!

Onze beloftes voor 2021

De feesten gaan (in een vorm) door!

We werken aan de hand van een aan­tal scenario’s aan een Vier­daagse­feesten in 2021, reken­ing houdend met onze ambities.

Duurza­amheid: we bli­jven stap­pen zetten

Onze ambities om de Vier­daagse­feesten te ver­du­urza­men bli­jven onver­min­derd aan­dacht krijgen.

Belei­d­sregels voor prob­lematiek Schaarse vergunningen’

We komen met transparante belei­d­sregels om de voor­dracht voor ver­gun­nin­gen van de even­e­menten­pleinen op een uitleg­bare manier te lat­en verlopen.

Har­mon­isatie pachtprijzen

De his­torisch gegroei­de pacht­pri­jzen gaan we samen met de stake­hold­ers har­monis­eren. We bepalen samen de uit­gangspun­ten waarop de nieuwe sys­tem­atiek vanaf 2022 van toepass­ing zal zijn (of per 2021 wan­neer vol­waardi­ge Vier­daagse­feesten door kun­nen gaan).

Opstarten van een pro­gram­ma voor bind­ing met ons publiek

Nijmegen en regio houden van de Feesten. We starten een vrien­den van…’ pro­gram­ma voor exclusieve voorde­len, maatschap­pelijke impact en meer bind­ing met onze bezoekers.

Dooron­twik­kel­ing Ambassadorsclub

Onze Ambas­sadorsclub is ons veel waard. We gaan werken met een mooi jaarpro­gram­ma en inten­siv­eren het netwerk.

De scenario’s

Het allerbeste scenario is uiteraard: Vier de feesten coronavrij!

Er is een vaccin, Covid-19 legt geen druk meer op de samenleving. De Feesten kunnen weer doorgaan, zoals we gewend waren.

Al lijkt het wishful thinking, we blijven optimistisch en houden rekening met deze mogelijkheid. Onze plannen voor de Feesten van 2020 zijn dan ook de basis voor dit scenario.

Deze plannen gaan we bespreken met onze stakeholders en partners om te kijken wat er mogelijk is. Zowel inhoudelijk als financieel.

Placeholder for 4 DF19 140719 JWA05373 24 DF19 140719 JWA05373 2
Placeholder for De Achtertuin Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 2De Achtertuin Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 2

Vier de feesten op anderhalve meter

We bereiden ook een scenario voor waarbij we rekening houden met de anderhalve meter maatregelen, vergelijkbaar met de Covid-19 maatregelen die van toepassing waren per september 2020.

Verschillende pleinen in de binnenstad en eventueel buiten de binnenstad (spreiding) worden afgeschermd om door middel van reservering en eventueel ticketing een mooi programma te bieden door de verschillende exploitanten uit de stad.

Door de pro­gram­mer­ing en inspan­ning van exploitan­ten te bun­de­len, kun­nen kosten en opbreng­sten gedeeld wor­den en kan er toch een klein­schalige edi­tie van de Vier­daagse­feesten wor­den gehouden.

Vier de feesten in sfeer, beeld en geluid

Wanneer het organiseren van een evenement niet mogelijk blijkt te zijn, ook niet op anderhalve meter, willen we de sfeer van de Feesten in de derde week van juli niet verloren laten gaan. Daar is de impact voor de stad te groot voor.

We gaan kleinschalige activiteiten in sfeer, beeld en geluid organiseren, zodat onze stakeholders direct of indirect toch profijt hebben van deze mooiste zeven dagen van het jaar.

We bundelen hiervoor bestaande initiatieven van onze partners, samen met eigen activiteiten die binnen de geldende mogelijkheden op dat moment te realiseren zijn.

Placeholder for Vierdaagsefeesten TV Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 3Vierdaagsefeesten TV Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 3

Uiter­lijk in mei mak­en we bek­end op welk sce­nario je kunt reke­nen tij­dens Vier­daagse­feesten 2021, van 17 t/​m 23 juli in Nijmegen!

Login
Bekijk winkelwagen