Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Vertrek Walter Hamers als bestuursvoorzitter ACBN en Vierdaagsefeesten

Placeholder for Walter Hamers Kidsloop Marienburg VierdaagsefeestenWalter Hamers Kidsloop Marienburg Vierdaagsefeesten

Geplaatst: 08 juni 2020, 16:06 uur

Na 7 jaar neemt Wal­ter Hamers afscheid als bestu­ursvoorzit­ter van ACBN Even­e­menten­bu­reau en Vier­daagse­feesten. Hij treedt per 1 okto­ber af.

Wij danken Wal­ter voor zijn tomeloze inzet bij de bes­tur­ing van bei­de organ­isaties, met hart en ziel. Onder zijn voorzit­ter­schap groei­de de opdracht­en­porte­feuille voor ACBN en kwa­men betekenisvolle inno­vaties bij de Vier­daagse­feesten tot stand op het ter­rein van vei­ligheid, duurza­amheid en dag-programmering.

Een bij­zon­dere bij­drage voor ons is zijn aan­houdende nadruk op de onderliggende waar­den van een even­e­ment en die van de Vier­daagse­feesten in het bij­zon­der. Of zoals hij zelf vaak for­muleerde in de open­ingscer­e­monies van de Vierdaagsefeesten:

De grond­slag van de zo beroemde gezel­ligheid van de Vier­daagse­feesten ligt in het respect voor tra­di­tionele waar­den van vri­jheid, vrij bewe­gen, gastvri­jheid, verbind­ing en gemeen­schap­pelijkheid voor, tij­dens en na het even­e­ment in alle maatschap­pelijke geledin­gen die zich met dit even­e­ment bezighouden”.

Placeholder for Walter Hamers Kidsloop Marienburg VierdaagsefeestenWalter Hamers Kidsloop Marienburg Vierdaagsefeesten

We hadden dit bericht graag in de komende derde week van juli met u willen delen. Omdat Vierdaagsefeesten 2020 echter niet doorgaat, willen wij duidelijkheid geven over het vertrek van Walter per 1 oktober 2020, zodat hij zelf ook zijn toekomstig pad kan kiezen.


Uiteraard zullen wij bij de volgende editie aandacht schenken aan zijn vertrek.

Login
Bekijk winkelwagen