Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Vierdaagsefeesten en gemeente ondertekenen convenant voor de komende 4 jaar

Placeholder for Ondertekening convenant Vierdaagsefeesten Jan Willem de VensterOndertekening convenant Vierdaagsefeesten Jan Willem de Venster

Geplaatst: 16 juli 2022, 17:19 uur

Van­daag ondertek­enden Hubert Bruls, burge­meester van Nijmegen, René Pen­ning de Vries, voorzit­ter Raad van Toezicht van Sticht­ing Vier­daagse­feesten en Joris Bouwmeis­ter, directeur-bestu­ur­der van Sticht­ing Vier­daagse­feesten, een nieuw con­venant. Met deze samen­werk­ingsovereenkomst con­tin­ueren bei­de par­ti­jen de samen­werk­ing voor de komende 4 jaar. Het con­venant werd ondertek­end tij­dens de open­ing van Vier­daagse­feesten 2022 bij Smaak­markt aan de Waalka­de. Hier­bij betaalden wij het sym­bol­is­che bedrag van één euro aan de gemeente voor het gebruik van de stad.

Het is een bij­zon­dere overeenkomst die de stad met ons als Sticht­ing Vier­daagse­feesten heeft. Voor één week in het jaar zijn wij ver­ant­wo­ordelijk voor de inricht­ing van de bin­nen­stad als fes­ti­val­ter­rein. Als je als onderne­mer bijvoor­beeld een ter­ras hebt in de bin­nen­stad, kri­jg je van de gemeente hier­voor een ver­gun­ning voor 51 weken per jaar, maar voor de derde week van juli vraag je die aan bij ons.

Placeholder for Ondertekening convenant Vierdaagsefeesten Jan Willem de VensterOndertekening convenant Vierdaagsefeesten Jan Willem de Venster

Burgemeester Bruls: “Wij stellen een groot vertrouwen in de Stichting Vierdaagsefeesten om ieders plannen zorgvuldig samen te voegen, af te wegen en op elkaar af te stemmen tot één grote vergunningsaanvraag, die we vervolgens als gemeente in behandeling nemen. Een unieke samenwerking waarvan veel andere steden willen weten hoe die in elkaar steekt. We zijn blij om ook de komende 4 jaar weer op deze manier samen te werken, want door alle inspanningen van Stichting Vierdaagsefeesten is het mogelijk om zo’n groots evenement te kunnen organiseren. De Vierdaagsefeesten zijn sinds vele jaren een visitekaartje voor onze stad!”

Het convenant voor de komende vier jaren is een voortzetting van huidige afspraken, met enkele aanscherpingen die passen bij onze ambities, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en inclusie en aansluiting bij de citymarketing. Dankzij een aanvullende subsidie van de gemeente was het bijvoorbeeld mogelijk om dit jaar te starten met een nieuw recyclesysteem voor alle softcup drinkbekers, waarvoor de bezoeker van de Vierdaagsefeesten eenmalig een duurzaamheidstoeslag van 50 cent betaalt, als de lege beker bij de volgende bestelling weer ingeleverd wordt aan de bar. Dit najaar worden nieuwe plannen gesmeed om toe te werken naar zo klimaatneutraal mogelijke Vierdaagsefeesten in de toekomst.

René Penning de Vries: “Wij danken de gemeente voor het vertrouwen dat zij in ons stellen, om deze unieke samenwerking ook de komende jaren te mogen voortzetten. Wij kijken ernaar uit om het komend najaar met alle betrokkenen concrete plannen te smeden hoe we de Vierdaagsefeesten de komende vier jaar nóg duurzamer, inclusiever en innovatiever kunnen maken. Dat kunnen we alleen maar realiseren dankzij deze intensieve samenwerking met de gemeente.”

De samen­werk­ing is eind jaren 60 ges­tart op ini­ti­atief van Sticht­ing ACBN, nog steeds de moederor­gan­isatie achter Sticht­ing Vier­daagse­feesten, voorheen Zomer­feesten. ACBN Even­e­menten­bu­reau is ontstaan uit een samen­werk­ing van onderne­mers uit de bin­nen­stad, die het zonde von­den dat er jaar­lijks tij­dens De 4Daagse zoveel wan­de­laars én aan­moedi­gers naar de stad kwa­men, waar ver­vol­gens niets voor was geor­gan­iseerd. Toen in 1970 de eerst Zomer­feesten wer­den geor­gan­iseerd, lei­d­de dat niet alleen tot een geweldig feest voor al het toege­stroomde pub­liek, maar ook tot een omzetsti­jging van 20%-60% voor de bin­nen­stad­son­derne­mers. Inmid­dels zijn de Vier­daagse­feesten uit­ge­groeid tot het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land, met zo’n ander­half miljoen bezoek­ers ver­spreid over zeven dagen. De pro­gram­mer­ing is flink uit­ge­breid: van één naar dit jaar bij­na 50 podia, met optre­dens en voorstellin­gen gericht op een zo breed mogelijk publiek. 

Joris Bouwmeis­ter: Wij zijn er vooral trots op dat de Vier­daagse­feesten ook bove­naan staat als aan­toon­baar het even­e­ment met de beste sfeer­belev­ing van Ned­er­land. Dat komt echt door­dat we dit als stad met zoveel par­ti­jen samen doen, uitein­delijk zijn wij slechts de regis­seur van het even­e­ment die alle plan­nen samen­voegt, accen­ten legt en er één geheel van maakt. Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst, maar gaan er nu eerst een geweldige edi­tie 2022 van maken!”

Login
Bekijk winkelwagen