Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Opnieuw geen Vierdaagsefeesten, toch een beetje feest

Placeholder for De Achtertuin Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 2De Achtertuin Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 2

Geplaatst: 23 april 2021, 10:57 uur

Vol goede moed werk­ten we de afgelopen maan­den aan diverse scenario’s om ervoor te zor­gen dat de Vier­daagse­feesten in welke vorm dan ook door zouden kun­nen gaan. Er liggen drie plan­nen klaar: een vol­waardi­ge edi­tie, een Vier­daagse­feesten op ander­halve meter afs­tand en een vorm van sfeerbelev­ing. Helaas bli­jft alleen het laat­ste sce­nario overeind: er zijn geen Vier­daagse­feesten dit jaar, maar we bren­gen toch een beet­je feest van 17 t/​m 23 juli 2021.

De kans op een reg­uliere Vier­daagse­feesten werd gaan­deweg steeds klein­er. De open­ingsstrate­gie van de rijksover­heid zoals die er nu ligt, biedt te weinig zek­er­heid voor even­e­menten in het begin van de zomer, zo moeten wij con­clud­eren samen met de gemeente en hulp­di­en­sten. Nog langer wacht­en met de con­crete voor­berei­d­ing van het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land is helaas geen optie meer, en ook uit­s­tel naar het najaar blijkt niet haalbaar. 

Als alter­natief had­den we, samen met de organ­isatoren van onze podia, ook een sce­nario voor­bereid waar­bij iedereen ander­halve meter afs­tand kan houden. Zit­tend op de ter­rassen van onze prachtige stad en in een aan­tal omheinde parken en pleinen, waar­bij je zou kun­nen geni­eten van aangepaste pro­gram­mer­ing. Alles met reserver­ing en kaartverkoop vooraf, een lim­it­ed edi­tion’. Helaas valt ook voor dat sce­nario nu defin­i­tief het doek: het is uit­ge­breid bespro­ken met de hulp­di­en­sten en gemeente, maar de plan­nen blijken door de huidi­ge coro­n­a­sit­u­atie niet haalbaar. 

De hulp­di­en­sten advis­eren de gemeente over vei­ligheid en gezond­heid bij even­e­menten. De inschat­ting is dat de aantrekkingskracht van de Vier­daagse­feesten, ondanks een lim­it­ed edi­tion’, deze zomer zal lei­den tot onbe­heers­baar grote aan­tallen mensen in de bin­nen­stad. Het prob­leem is dus niet de plan­nen op zich, maar een vrees voor de beheers­baarheid van het totaal: hoeveel mensen komen er op de bon­nefooi toch naar Nijmegen, ook al hebben ze geen kaart­je? Wat als de dan geldende coronaregels niet vol­doende wor­den nageleefd? 

De Vierdaagsefeesten zijn een uniek festival: de hele stad is ons evenemententerrein. Daar wordt niet alleen gefeest, maar ook gewoond, gewerkt en gewinkeld. We zijn ontzettend trots op dat open karakter en op de aantrekkingskracht van de feesten, maar dat betekent ook dat wij geen hek en toegangspoort kunnen plaatsen en zo niet kunnen garanderen dat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig gaat zijn. Ook zou dat 'beperkte aantal' waarvoor we plannen hebben gemaakt, toch nog zo'n 40.000 personen per dag, te omvangrijk zijn voor de risico's die voor ons liggen. Nog langer wachten met het nemen van een beslissing was ook voor deze beperkte variant niet mogelijk, ook daarvoor is voorbereidingstijd nodig om alles veilig en verantwoord te kunnen organiseren.

Gezond­heid staat uit­er­aard voorop. Daarom kun­nen we ons vin­den in de risi­cobeo­ordel­ing, hoe ontzettend we er ook van balen natu­urlijk. Een enorme dom­per, niet alleen voor ons en onze bezoek­ers, maar ook voor alle hore­ca-onderne­mers en cul­turele par­ti­jen die met ons mooie plan­nen hebben gemaakt. 

Wat over bli­jft, is het Vier­daagse­feestengevoel delen. We gaan daarom net als vorig jaar toch een beet­je kleur geven aan de derde week van juli. We houden jul­lie op de hoogte van wat er wél kan van 17 t/​m 23 juli en zor­gen voor sfeer in de stad en online. De eerste aangekondigde ver­soe­pelin­gen geven hier goede hoop voor. We hangen graag samen met jul­lie de slingers op, en proost­en, live of niet, op betere tij­den! De naam Vier­daagse­feesten vin­den we hier­bij echter niet meer passend. Daarom ook in 2021: geen Vier­daagse­feesten, toch een beet­je feest! 

Lees hier het persbericht

‘t Nimweegs Feestcafé | Arsenaal 1824 | Bar De Regenboog | Credible | De Hemel | Kaaij | Faberplein | Festival op ’t Eiland | Groots in de Grotestraat | Grote Markt | Hennes Latin Stage | Hertogplein | Hubert | Joris Ivensplein Oerhollands | Kelfkensbosgarage | Koningsplein | Manna | Mariënburgplein | Matrixx at the Park | Matrixx Live aan de Kade | Matrixx Rade aan de Kade | Molenstraat | Otis Park | Plein ’44 | Ramblas | Samson | SMKMRKT Labyrinth | Stevenskerk | Valkhof Festival | Van Ouds | Waalkade Centraal | World Street Kitchen | Zomerbar 024

Placeholder for Instagram zwart wit VIERKANTInstagram zwart wit VIERKANT
Login
Bekijk winkelwagen