Vierdaagsefeesten
12-18 juli 2025nijmegen

Nijmegen maakt zich klaar voor Vierdaagsefeesten

Placeholder for 18 7 2022 Matrixx Liveathe Kade Jan Willem de Venster 118 7 2022 Matrixx Liveathe Kade Jan Willem de Venster 1

Geplaatst: 07 juli 2023, 14:01 uur

Groot­ste even­e­ment van Ned­er­land vol­gende week van start

De hele bin­nen­stad wordt ingericht als even­e­menten­ter­rein, je ziet mark­erin­gen in de stad waar alle podia, kra­men en attrac­ties vol­gende week wor­den opge­bouwd. Er ver­ri­jzen maar lief­st 46 podia met meer dan 1000 acts. De arti­esten die momenteel het meest favori­et zijn bij de gebruik­ers van de Vier­daagse­feesten-app zijn Snolle­bollekes, Flem­ming, Bizzey, Bankzit­ters, Mar­co Schuit­mak­er, Bram Krikke Ste­fan & Sean, Kris Kross Ams­ter­dam, The Par­tysquad, CH!PZ, Frans Dui­jts en Sophie Straat.

Ook is er meer dan genoeg te doen voor iedereen die aan de druk­te wil ontsnap­pen: van the­ater en work­shops bij Stad­sei­land Stek tot klassieke con­certen in par­keer­garage Kelfkens­bos. Voor alle voorkeuren en leefti­j­den is er pro­gram­ma. En we nodi­gen je graag uit om te gaan ont­dekken: juist op de onbek­ende plekken vind je de meest bij­zon­dere ervaringen.

Verspreid over zeven dagen ontvangt Nijmegen naar schatting anderhalf miljoen bezoekers. Op een derde van de podia start het programma al in de middag, zodat de stad verspreid volloopt. Op drukke momenten wordt een druktemeter in de Vierdaagsefeesten-app geactiveerd, waarmee bezoekers kunnen zien waar het minder druk is. Als het bij een bepaald podium te druk is, is er binnen de acht vierkante kilometer evenemententerrein zeker nog een ander leuk plekje te vinden.

Placeholder for Smaakmarkt Vierdaagsefeesten Jan Willem de VensterSmaakmarkt Vierdaagsefeesten Jan Willem de Venster

Gratis, maar niet voor niks

Het pro­gram­ma (met uit­zon­der­ing van enkele bin­nen­lo­caties) is vrij toe­ganke­lijk. Met de slo­gan Gratis, maar niet voor niks’ vra­gen we iedereen om con­sump­ties bij de bar te kopen, waarmee de Vier­daagse­feesten wor­den bekostigd. 

Voor 10 euro zijn onze Fes­ti­val­band­jes verkri­jg­baar, waarmee bezoek­ers de hele week gratis toe­gang tot alle toi­let­ten hebben, en elke dag toe­gang tot een exclusief extra pro­gram­ma. Voor 36 euro wor­den er Vrien­den­band­jes verkocht, waarmee onze ambities op het gebied van duurza­amheid en inclusie wor­den onder­s­te­und. Vorig jaar werd al 58% van de bek­ers terugge­bracht naar de bar zodat er weer nieuwe bek­ers van kon­den wor­den gemaakt, we hopen dit jaar dat per­cent­age flink op te lat­en lopen door bezoek­ers te ver­lei­den ook hun laat­ste bek­er in te lev­eren. Vanaf 2024 wordt 75% recy­cling een wet­telijke verplichting.

Login
Bekijk winkelwagen