Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Nijmegen ‘koploper’ in evenementenland

Placeholder for 19 07 2023 Jan Willemde Venster Vierdaagsefeesten Landelijke Kennisuitwisseling19 07 2023 Jan Willemde Venster Vierdaagsefeesten Landelijke Kennisuitwisseling

Geplaatst: 18 juli 2023, 22:23 uur

Lan­delijke ken­nisuit­wissel­ing over tran­si­tie van vrij toe­ganke­lijke evenementen

Gratis even­e­menten staan voor grote uitdagin­gen wan­neer het gaat om ver­du­urza­m­ing en betaal­baarheid. Anders dan betaalde fes­ti­vals kun­nen zij niet de tick­et­pri­jzen ver­hogen om sti­j­gende kosten te dekken. Ruim 40 directeuren, organ­isatoren, wethoud­ers en ambtenaren van andere grote gratis even­e­menten in Ned­er­land kwa­men daarom gis­teren naar Nijmegen om ken­nis uit te wis­se­len. Samen met gemeente Nijmegen en het Min­is­terie van Infra­struc­tu­ur en Water­staat nodig­den we hen uit en gaven we een kijk­je achter de scher­men bij Vier­daagse­feesten. Aan­wezig waren onder meer: Green Events, Sail Ams­ter­dam, Gentse Feesten, GLOW Eind­hoven, Rot­ter­dam Fes­ti­vals, TT Fes­ti­val, gemeen­ten Utrecht, Gronin­gen, Apel­doorn, Lei­den, Amers­foort en Arnhem. 

Laura van de Voort, mede-oprichter van Green Events: “Vierdaagsefeesten maakt serieus werk van verduurzaming, door deze koplopersrol te nemen is het een inspiratiebron voor vele anderen. Dit soort grote stadsevenementen maken landelijk een transitie door en zijn allemaal op zoek naar hoe het verder moet. Door bij elkaar te komen, successen en experimenten te delen, kunnen we elkaar hierbij helpen.”

Nijmeegs wethouder John Brom beaamt: “Onder de steden die nu langs zijn geweest hebben we elkaar echt gevonden in de samenwerking, dat is mooi om te zien. We moeten het in deze duurzaamheidstransitie elkaar gunnen om ook te kunnen falen, want experiment en krachtenbundeling op deze ingewikkelde dossiers is essentieel.” Ronald Ramakers, directeur van Glow Eindhoven, heeft wel een idee hoe dat zou moeten: “Als we aan de voorkant samen aan een verhaal bouwen en één storyline uitdragen, kunnen we de schoonheid van het falen omarmen”.

Op het gebied van duurzaamheid is het duidelijk dat het niet meer de vraag ‘of’ is, maar ‘hoe’. Franc Faaij, manager bij Rotterdam Festivals: “Het was ontzettend inspirerend om te zien hoe de Vierdaagsefeesten zowel met het retourbekersysteem, als op het gebied van groene stroomvoorziening, een voorbeeld zijn voor de rest van het land. Jullie laten zien dat het kan, op een groots open stadsfestival.”

Placeholder for JWA01621JWA01621

De suc­ces­fac­tor waarom dat lukt op de Vier­daagse­feesten, is de manier waarop het geor­gan­iseerd is. Door­dat de ver­gun­ningaan­vraag in de derde week van juli niet via de gemeente ver­loopt, zoals de rest van het jaar, maar via Sticht­ing Vier­daagse­feesten, kun­nen er aan­vul­lende kaders wor­den gesteld waarbin­nen het even­e­ment plaatsvin­dt. Joris Bouwmeis­ter, directeur-bestu­ur­der Vier­daagse­feesten: De com­pli­menten die we kre­gen, zijn dan ook eigen­lijk voor de hele stad: voor de gemeente die de con­struc­tie zo in de APV heeft geregeld en met ons mee­denkt, en voor al onze part­ners die in samen­werk­ing dezelfde lijn uit­dra­gen. Het was voor ons een ste­un in de rug om te merken dat we in het hele land echt dezelfde uitdagin­gen hebben en in hele prak­tis­che zin met dezelfde din­gen bezig zijn, zoals ook bijvoor­beeld het draagvlak bij bin­nen­stads­be­won­ers en het tegen­gaan van eigen drank meen­e­men. Ook was het fijn om vanu­it de over­hei­d­skant de waarder­ing voor ons als even­e­mentenor­gan­isatoren te kri­j­gen, omdat we zor­gen voor verbind­ing tussen ver­schil­lende bevolk­ings­groepen, ook verti­er bieden voor mensen met een klein­er bud­get door­dat we vrij toe­ganke­lijk zijn, en een belan­grijke rol spe­len in de city­mar­ket­ing. Stads­feesten zor­gen voor verbind­ing in de stad én voor economis­che spin-off, zow­el tij­dens als na een evenement.”

Han­na Win­ters, pro­gram­malei­der Sail Ams­ter­dam: In elke stad wordt anders samengew­erkt tussen belei­dsmedew­erk­ers, ambtenaren, wethoud­ers en fes­ti­val­or­gan­isatoren. Er ontstaan nieuwe manieren van samen­werken, met gedeeld eige­naarschap. Daarin zit vol­gens mij de toekomst. Naast dat het gewoon ontzettend leuk en leerza­am was om de Vier­daagse­feesten zo mee te mak­en. In alle transparantie bezocht­en we onderne­mers in de stad die vertelden over hun uitdagin­gen en suc­cessen, dus ik ga ook met veel prak­tis­che infor­matie naar huis”.

Updatesduurzaamheid
Login
Bekijk winkelwagen