Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Nieuw festival ‘Honey Honey’ tijdens roze woensdag

Placeholder for Roze WoensdagRoze Woensdag

Geplaatst: 28 mei 2019, 15:32 uur

Op Roze Woens­dag 17 juli vin­dt de eerste edi­tie van het nieuwe Queer LGBT fes­ti­val Hon­ey Hon­ey’ plaats op Smkm­rkt Labyrinth. Het nieuwe even­e­ment sluit aan bij de jaar­lijkse Roze Woens­dag fes­tiviteit­en en belooft een extrav­a­gante en uit­bundi­ge vier­ing van de liefde te wor­den. In samen­werk­ing met een bonte selec­tie aan part­ners uit de LGBT-scene wordt er een uit­ge­breid pro­gram­ma samengesteld vol dj’s, bands en performances.

Hon­ey Hon­ey: vier­ing van diver­siteit en inclusiviteit

Hon­ey Hon­ey is een nieuw even­e­ment dat aansluit bij de jaar­lijkse Roze Woens­dag en wordt geor­gan­iseerd op en ron­dom het ter­rein van Smkm­rkt Labyrinth aan de Waalka­de. Het verse ini­ti­atief wordt een unieke aan­vulling op reeds bestaande fes­tiviteit­en die tij­dens Roze Woens­dag in Nijmegen wor­den geor­gan­iseerd. De organ­isatie streeft ernaar om hier­mee extra bezoek­ers en een nieuw en jonger pub­liek te lat­en ervaren dat ze ook in Nijmegen op uit­bundi­ge wijze hun roze iden­titeit kun­nen vieren. Met dit ini­ti­atief creëert Hon­ey Hon­ey een nieuwe sfeer­volle en veilige plek voor alle geaard­he­den waar iedereen zich welkom voelt.

Roze Woens­dag

Roze Woens­dag is een LGBT-even­e­ment dat jaar­lijks gehouden wordt op de derde dag van de Nijmeegse Vier­daagse­feesten. Sticht­ing Roze Woens­dag werkt samen met de Vier­daagse­feesten en wordt met het oog op buiten­landse deel­ne­mers ook wel Rain­bow Wednes­day genoemd. Het is een vier­ing van ver­wor­ven vri­jhe­den voor alle geaard­he­den en een hoogtepunt tij­dens de Nijmeegse vier­daagse week.

Veel activiteit­en en hotspots tij­dens de Roze Woens­dag bevin­den zich in het drukke cen­trum. Hon­ey Hon­ey ves­tigd zich bewust op een rustige plek aan het water waar ron­dom het Labyrinth aan de Waalka­de ruimte wordt gecreëerd voor expressie.

Bonte verza­mel­ing partners

Hon­ey Hon­ey werkt samen met een bonte verza­mel­ing region­aal en nation­aal bek­ende part­ners uit de LGBT-scene. De com­bi­natie en samen­stelling van deze part­ners vormt de inhoudelijke basis van het even­e­ment. De organ­isatie hoopt hier­mee een breed geïn­ter­esseerd pub­liek te bedi­enen. Van vroeg in de mid­dag tot laat in de avond kun­nen bezoek­ers geni­eten van dj’s, bands en per­for­mances. Zo wordt er in samen­werk­ing met de nation­aal bek­ende Snorel­la en haar organ­isatie Flikker’ een spe­ciale extrav­a­gante Roze intocht geor­gan­iseerd om alle lop­ers een warm en feestelijk onthaal te geven. Daar­naast organ­iseert Drift een spe­ciale roze boot­par­ty in samen­werk­ing met de bek­ende Ams­ter­damse organ­isatie: Is Burn­ing en ver­zorgt ze het avond­pro­gram­ma op het Labyrinth. In samen­werk­ing met COC Nijmegen juichen gevluchte LGBT sta­tushoud­ers de lop­ers toe, is er een spe­ciale queer karaōke met Dagscho­tel, zijn er per­for­mances, muziek en samen­werkin­gen met o.a Cruise Con­trol, Club 3xNYX, Doll­house, Col­lec­tief de Plak, Tut­ti en vele anderen. De komende maan­den wordt het com­plete pro­gram­ma bek­end gemaakt.

Login
Bekijk winkelwagen