Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Innovatie-award voor Faberplein voor goede implementatie circulair bekersysteem

Placeholder for JWC03490 2JWC03490 2

Geplaatst: 21 juli 2022, 19:01 uur

Jaar­lijks mogen wij, als cadeau van Gemeente Nijmegen, een geldbedrag van €1500,- uitreiken aan een inno­vatief ini­ti­atief tij­dens de Vier­daagse­feesten. Dit jaar gaat de pri­js naar het Faber­plein, omdat zij ons nieuwe bek­er­sys­teem ontzettend goed hebben geïm­ple­menteerd. Deze mocht Bas Neien­hui­jsen, organ­isator van het Faber­plein, vanavond in ont­vangst nemen uit han­den van Nijmeegs burge­meester Bruls.

Dát de pri­js dit jaar met het nieuwe bek­er­sys­teem te mak­en moest hebben, was geen moeil­ijke besliss­ing voor de jury, bestaande uit Arjen Besselink, man­ag­er afdel­ing Stad­son­twik­kel­ing en pro­ject­man­ag­er Vier­daagse bij gemeente Nijmegen, en Joris Bouwmeis­ter, directeur-bestu­ur­der van Sticht­ing Vier­daagse­feesten. Maar eigen­lijk zou de award dan moeten gaan naar álle bezoek­ers en onderne­mers: iedereen draagt zijn steen­t­je bij aan het suc­ces van dit systeem. 

Burge­meester Bruls: Ik ben ontzettend aan­ge­naam ver­rast hoe groot het effect nu al is. We zijn hier­mee ges­tart als meer­jaren­pro­ject, om langza­am toe te werken naar steeds min­der afval op de grond tij­dens de Vier­daagse­week. Pet­je af aan iedereen die hier­aan meewerkt!”

Placeholder for Microsoft Teams image 1Microsoft Teams image 1

Uit het juryrapport

Wie van alle deelnemende partijen er nu het meest positief uitspringt? Dat was een lastige keuze. Zij hebben zich in hun beoordeling onder meer laten informeren door de 10 coaches van CircularPET die deze week alle ondernemers ondersteunen met tips bij de implementatie van het bekersysteem. De hoofdredenen uit het juryrapport om deze prijs aan het Faberplein toe te kennen:

  • Faberplein had zaterdag direct bij aanvang van de Vierdaagsefeesten de communicatie richting de bezoeker bij iedere bar duidelijk hangen in de aangeleverde huisstijl die zorgt voor goede herkenbaarheid in de hele stad;
  • Het personeel van Faberplein was goed geïnstrueerd en de barinrichting met een eigen buizensysteem zorgt voor efficiënt stapelen en minder vervuiling in de bekerzak;
  • Zeker voor een plein dat zó druk bezocht is, is het verschil in afval vergeleken met voorgaande edties van de Vierdaagsefeesten enorm groot. Ook in de drukke avonduren liggen er weinig bekers op de grond;
  • In het voortraject is Faberplein altijd aanwezig geweest bij de verschillende bijeenkomsten en ook in de werkgroep heeft Faberplein meegedacht in bijvoorbeeld de juiste communicatie naar de bezoeker en de instructie richting personeel;
  • Waar zij aanvankelijk zeker sceptisch waren over de precieze werking van het systeem, waren zij al na dag één van de Vierdaagsefeesten zó enthousiast, dat ze inmiddels zelfs zeggen: ‘Dit hadden we 10 jaar eerder moeten doen!’ Dat enthousiasme werkt aanstekelijk en biedt goede hoop voor verdere innovaties.

Bas Neien­hui­jsen reageerde blij ver­rast op de ont­vangst van deze pri­js: Ik ben zo enorm trots op het per­son­eel! Het was een hoop werk om het uit te leggen, vooral aan alle exter­nen, maar ze hebben het super goed gedaan! De pri­js gaat natu­urlijk de fooien­pot in!”

Overige posi­tieve vermeldingen

Naast Faber­plein wil de jury nog graag een aan­tal andere onderne­mers in het zon­net­je zetten die posi­tief opvie­len. Zo hebben het Vlaams Arse­naal en de Dro­maai op hun ter­ras op alle tafelt­jes de bek­er-info­graph­ic in de menuhoud­ers gesto­ken, waar­door de bezoek­ers extra goed wor­den geïn­formeerd. Het Valkhof Fes­ti­val en Park Kro­nen­burg helpen mee aan een goede eval­u­atie door met de Vier­daagse­feesten hun cijfers te delen over hoe vaak bezoek­ers hun bek­er inlev­eren bij de bar. Fes­ti­val op t Eiland heeft de com­mu­ni­catie bij de bar­ren mooi geregeld met grote bouwhek­doeken naast de bar. Le Café in de Grotes­traat is heel geduldig in het uit­leggen van het sys­teem aan de bezoek­ers en het net­jes schei­den van de beker.

Eerste eval­u­atie bekersysteem

Er is jaren hard gew­erkt aan de voor­berei­d­ing van dit sys­teem. Nog nooit eerder is op deze schaal dit cir­cu­lair bek­er­sys­teem in de prak­tijk gebracht. Arjen Besselink: Dat was echt span­nend en niet zon­der risico’s voor alle par­ti­jen. De Vier­daagse­feesten loopt hier­mee echt voor op andere grote gratis toe­ganke­lijke events in de bin­nen­stad. Iedereen is aan­ge­naam ver­rast door het schone straat­beeld. Een geweldige stap voorwaarts!”

Zow­el bezoek­ers, onderne­mers en inwon­ers zien het enorme ver­schil in afval op straat in vergelijk­ing met eerdere edi­ties van de feesten als een enorme vooruit­gang. Dat motiveert ons nog meer om hier­mee door te gaan. Joris Bouwmeis­ter: Het bek­er­sys­teem is echt een meer­jaren­pro­ject. Naast schone strat­en is het belan­grijk dat er ook hoog­waardig gere­cy­cled wordt, zodat ons even­e­ment echt ver­du­urza­amd wordt. Per edi­tie hopen we steeds een stap­je te gaan ver­beteren zodat we aan de nieuwe wet­gev­ing gaan vol­doen vanaf 2024, en hier lief­st al op vooruit lopen. Daarom zullen wij wan­neer alle data beschik­baar zijn uit­ge­breid eval­ueren om het sys­teem verder te ver­beteren, en deze data ook delen met alle par­ti­jen uit het land die graag van ons leren.”

Historie van de innovatie-award

Ter ere van ons 50-jarige jubileum kregen we in 2019 van de Gemeente Nijmegen een bijzonder cadeau: vijf jaar lang een jaarlijks geldbedrag van €1500,- uit te reiken aan een innovatief initiatief tijdens de Vierdaagsefeesten.

Toen in 2020 de Vierdaagsefeesten niet doorgingen, is dit cadeau toch overhandigd, en wel aan de organisatoren van Festival op het Eiland, die samen met een aantal Vierdaagsefeesten-leveranciers de handen ineen sloeg om coronaproof Camping de Wereld op te richten. In 2021 is de uitreiking van de prijs een jaar overgeslagen, en nu is het de beurt aan het Faberplein.

duurzaamheid
Login
Bekijk winkelwagen