Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Innovatie-award Vierdaagsefeesten voor Smaakmarkt

Placeholder for B9f02867 56ab 4d51 83cb d78c6bd66be9 2B9f02867 56ab 4d51 83cb d78c6bd66be9 2

Geplaatst: 20 juli 2023, 18:48 uur

Jaar­lijks mag Sticht­ing Vier­daagse­feesten, als cadeau van gemeente Nijmegen, een geldbedrag van €1500,- uitreiken aan een inno­vatief ini­ti­atief tij­dens de Vier­daagse­feesten. Dit jaar gaat de award naar Smaak­markt, geor­gan­iseerd door Stu­dio Linksvoor. Diede van Over­beek, mede-eige­naar van Stu­dio Linksvoor, mocht de award zojuist in ont­vangst nemen uit han­den van wethoud­er John Brom. Uit het juryrap­port: Smaak­markt weet ieder jaar weer verder door te ontwikke­len en te innov­eren in lijn met de maatschap­pelijke ambities van de gemeente Nijmegen en Vierdaagsefeesten.”

Placeholder for B9f02867 56ab 4d51 83cb d78c6bd66be9 2B9f02867 56ab 4d51 83cb d78c6bd66be9 2

De jury, bestaande uit gemeentesecretaris Astrid van de Klift en Vierdaagsefeestendirecteur Joris Bouwmeister, roemt specifiek de stappen die Smaakmarkt dit jaar heeft gezet op CO2-reductie, CO2-communicatie en inclusieve programmering.

Smaakmarkt werkt namelijk dit jaar voor het eerst met een gezamenlijke koeling voor alle foodstandhouders. Hierdoor besparen ze energie en ruimte. Daarnaast hebben ze ervoor gezorgd dat alle foodstands zoveel mogelijk met één leverancier werken, zodat de koeling door één leverancier bevoorraad wordt en het aantal transportbewegingen (en dus uitstoot) aanzienlijk wordt beperkt. Diede van Overbeek, Studio Linksvoor: “Het was voor ons best spannend om alle foodtrucks te vragen hieraan mee te werken, maar het heeft gelukkig geweldig uitgepakt en zij zijn er ook heel tevreden over”.

Smaak­markt heeft ook dit jaar extra aan­dacht voor divers en duurza­am foodaan­bod, met ver­schil­lende veg­e­tarische en duurzame stands zoals Kar­ma Kebab, Wat de Fiets Schaft, Dutch Weed Burg­er en Man­ic Organ­ic. Ze waren als eerste locatie direct ent­hou­si­ast om deel te nemen aan een pilot van de Vier­daagse­feesten, waar­bij bezoek­ers kun­nen zien wat de CO2-uit­stoot is van de gerecht­en die geserveerd wor­den. Twaalf food­stands van Smaak­markt dra­gen zo bij aan bewust­word­ing bij het pub­liek, met mogelijk verdere CO2-reduc­tie tot gevolg.

Doordat Smaakmarkt dit jaar al vanaf 13.00 uur programmeert, dragen ze bij aan de verbetering van het programma-aanbod van Vierdaagsefeesten in de middag en spreiding van bezoekers over de dag en avond. Er staat jaarlijks een vernieuwend en inclusief aanbod op de podia van Smaakmarkt waardoor er van vroeg in de middag tot laat in de avond iets te beleven valt voor een super divers publiek. Zo werd dit jaar voor het eerst de Special Social Club georganiseerd, een uitgaansfeest waar mensen met en zonder beperking samenkomen. Ook waren er vernieuwende kinderactiviteiten, zoals Serious Boaters Kinderdisco, waar de ouders evenveel van genoten als de jonge matrozen. Smaakmarkt is tevens erg actief op Roze Woensdag, met queer-programmering Honey Honey.

Placeholder for Smaakmarkt Vierdaagse dag 1 lindeberendsfotografie HR 35Smaakmarkt Vierdaagse dag 1 lindeberendsfotografie HR 35

De twee overige genom­i­neer­den waren nieuwkomers Stad­sei­land Stek en The Out­door Club. Stad­sei­land Stek durfde de stap te wagen om na het einde van Fes­ti­val Op t Eiland een pro­gram­ma neer te zetten op het stad­sei­land. Met maar drie maan­den aan­loop­ti­jd wis­ten zij samen met onder meer Café Waalzicht, Waal­hal­la en Doorn­roos­je een sfeer­volle plek te creëren voor jong en oud. Met vier ver­schil­lende podia is er een uit­ge­breid, divers pro­gram­ma met aan­dacht voor de juiste bal­ans tussen verti­er en rust. Een sal­sapodi­um, een vis­restau­rant, the­ater, lezin­gen, cabaret, urban sports: alles vin­dt een plek bin­nen een har­monisch geheel. Boven­di­en kri­j­gen hier veel Nijmeegse ini­ti­atieven de ruimte. Een echt Nijmeegs stad­sei­land dus! 

The Out­door Club streek als nieuwe organ­isatie neer op het Joris Iven­splein, en trans­formeerde het plein tot een aantrekke­lijke plek voor een com­pleet nieuwe doel­groep. Ondanks de meer elek­tro­n­is­che pro­gram­mer­ing wist de organ­isatie de gelu­idsover­last zeer beperkt te houden. De jury roemt de samen­werk­ing met omwo­nen­den, de pro­fes­sion­aliteit van de ver­gun­ningsaan­vraag en de kwaliteit van de pro­gram­mer­ing en marketing. 

Vorig jaar won Faber­plein de award voor de imple­men­tatie van het cir­cu­laire bek­er­sys­teem. Ook dit jaar sprin­gen zij er weer bove­nu­it. Afvalver­w­erk­er Dar con­sta­teerde hele nette zakken bek­ers zon­der vervuil­ing, net­jes dicht­ge­knoopt en aange­bo­den. Hier­mee zijn ze opnieuw een voor­beeld voor de stad. 

duurzaamheid
Login
Bekijk winkelwagen