Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

In gesprek met schrijver en filosoof Maxim Februari

Placeholder for Maxim Februari Niek Stam rechtenvrij voor PR bij nieuw boek contact opnemen met fotograafMaxim Februari Niek Stam rechtenvrij voor PR bij nieuw boek contact opnemen met fotograaf

Geplaatst: 10 juli 2020, 14:58 uur

Tij­dens de Vier­daagse­feesten organ­iseert Bibio­theek Gelder­land Zuid nor­maal gespro­ken programma’s met schri­jvers in de Stevenskerk. Daar zou o.a. Max­im Feb­ru­ari eigen­lijk optre­den. Van­wege de coro­nacri­sis vin­dt dit jaar een alter­natief pro­gram­ma plaats in Bib­lio­theek De Mariënburg.

Wereld­wi­jd sti­jgt het aan­tal protesten en vooral jon­geren blijken hier­achter de dri­jvende kracht te zijn. Dat ter­wi­jl ze lang wer­den gezien als een indi­vid­u­al­is­tis­che en apoli­tieke gen­er­atie. Wat is hier aan de hand? Met wat voor eman­ci­patiebe­weg­in­gen hebben we nu te maken?

Schri­jver en filosoof Max­im Feb­ru­ari benadert deze vraag vanu­it de tegen­polen indi­vidu’ en groep’. Groepen hebben regels en sluiten daarmee uit. Maar indi­viduen die hun iden­titeit cen­traal stellen sluiten ook uit. Juist in de kun­st wordt dit zicht­baar. Kom luis­teren en ga woens­dag 22 juli 2020 van 20.0021.15 uur in gesprek met Max­im Februari.

De eman­ci­patiestri­jd is volop gaande. Dit voor­jaar kreeg het Black Lives Mat­ters-protest glob­ale weerk­lank en ook de #MeToo- en LHBTQI+-beweging zijn nog springlevend. Deze beweg­in­gen stri­j­den in eerste opzicht alle­maal voor het­zelfde: voor eman­ci­patie en erken­ning. Maar betekent het stri­j­den voor eman­ci­patie voor iedereen wel het­zelfde? En welk risi­co schuilt erin als indi­viduen stri­j­den vanu­it hun eigen ver­haal? Max­im Feb­ru­ari geeft een korte inlei­d­ing en daar­na in gesprek met ethi­cus Mar­cel Becker.

Inschri­jven

Deel­ne­men in de zaal kan veilig. Het coro­n­apro­to­col van Bib­lio­theek Gelder­land Zuid wordt gevol­gd. Er is een beperkt aan­tal plaat­sen beschik­baar. Deel­name is gratis.

Uitverkocht

Dit is een pro­gram­ma van Rad­boud Reflects en Bib­lio­theek Gelder­land Zuid.

Login
Bekijk winkelwagen