Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Geen Vierdaagsefeesten in 2020

Placeholder for Vierdaagsefeesten Camiel van Elferen 1Vierdaagsefeesten Camiel van Elferen 1

Geplaatst: 21 april 2020, 16:11 uur

Er stond een prachtige edi­tie van Vier­daagse­feesten op stapel. Ruim 1000 acts waren al geboekt en ruim 40 podia waren startk­laar. We had­den zin om er een enorm feest van te mak­en, juist na een moeil­ijke tijd voor iedereen. Het mag echter niet zo zijn: gezond­heid en vei­ligheid staan boven alles en die vra­gen om ver­leng­ing van de maa­trege­len om het coro­n­avirus het hoofd te bieden. Zo beperken we de druk op de zorg en bescher­men we onze kwets­baren. Het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land organ­is­eren is in deze tij­den onver­ant­wo­ord, dus we staan achter dit afgekondigde even­e­menten­ver­bod. Dit jaar geen Vierdaagsefeesten.

Dat is ontzettend ver­dri­etig en een enorme dom­per voor de ander­half miljoen bezoek­ers die jaar­lijks naar de stad komen, voor de hore­ca-onderne­mers en cul­turele par­ti­jen die juist nu de extra omzet zo goed kon­den gebruiken, voor de hele stad Nijmegen, voor al onze part­ners, spon­soren, lever­anciers, ambas­sadeurs en natu­urlijk voor onszelf als organisatie.

We gaan verken­nen of we op een andere manier de Nijmeegse hore­ca en cul­tu­ur toch een beet­je kun­nen onder­s­te­unen met passende ini­ti­atieven. Daar­bij reken­ing houdende met alle beperkin­gen en mogelijkhe­den van deze nieuwe realiteit. Zo hopen we samen met jul­lie een klein steen­t­je bij te kun­nen dra­gen, zodat iedereen met hernieuwde kracht zijn blik kan richt­en op de toekomst. Volg ons op social media of schri­jf je in voor onze nieuws­brief om als eerste op de hoogte te zijn van deze initiatieven.

We hopen jul­lie van 17 t/​m 23 juli 2021 te zien tij­dens een extra bij­zon­dere, nieuwe edi­tie van Vier­daagse­feesten. We gaan er dan weer een prachtig feest van mak­en dat draait om samen zijn, met elka­ar geni­eten, nieuwe vriend­schap­pen sluiten en ver­loren vrien­den in de armen sluiten, nieuwe werelden ont­dekken en hele­maal jezelf kun­nen zijn tussen zo vele anderen.

Maar voor nu: bli­jf veilig, bli­jf gezond!

Lees het pers­bericht van gemeente Nijmegen, Vier­daagse en Vierdaagsefeesten.

Samen hopen we jul­lie te zien op Vier­daagse­feesten 2021

t Nimweegs Feestcafé | Arse­naal 1824 | Cred­i­ble | De Kaaij | Faber­plein | Fes­ti­val op t Eiland | Groots in de Grotes­traat | Grote Markt | Hennes Latin Stage | Her­tog­plein | Joris Iven­splein Oer­hol­lands | Kelfkens­bosgarage | Kon­ingsplein | Mar­iën­burg­plein | Matrixx at the Park | Matrixx Live aan de Kade | Matrixx Rade aan de Kade | Molen­straat | Otis Park | Plein 44 | Sam­son | SMKM­RKT Labyrinth | Stevenskerk | Valkhof Fes­ti­val | Van Ouds | Waalka­de Cen­traal | World Street Kitchen | Zomer­bar 024 |

Placeholder for Vierdaagsefeesten Camiel van Elferen 1Vierdaagsefeesten Camiel van Elferen 1

Fotograaf: Camiel van Elferen

Login
Bekijk winkelwagen