13-19 juli 2024Nijmegen
Group

Dinsdag helaas niet wandelen, Vierdaagsefeesten gaan wel door

Placeholder for 300dpi Vierdaagsefeesten 2022 Marcel Krijgsman 076300dpi Vierdaagsefeesten 2022 Marcel Krijgsman 076

Geplaatst: 17 juli 2022, 14:16 uur

Wij vin­den het een ontzettend hard gelag dat de eerste dag van De 4Daagse niet door kan gaan, maar uit­er­aard gezond­heid boven alles. ‘’We voe­len mee met onze collega’s van de 4Daagse, met de wan­de­laars en alle betrokke­nen”, aldus Joris Bouwmeis­ter, directeur-bestu­ur­der van Sticht­ing Vierdaagsefeesten. 

De Vier­daagse­feesten gaan wel door. De pro­gram­mer­ing vin­dt vooral in de avond plaats. Er is veel aan­dacht voor hit­tebe­stri­jd­ing, zo zijn er veel overkap­pin­gen aan­wezig. Via onze com­mu­ni­catiekanalen geven wij eerder aan als er sprake is van te drukke plekken en zullen we de capaciteit beperken wan­neer nodig. Er zijn ver­spreid door de stad gratis water­tap­pun­ten te vin­den. Deze zijn zicht­baar op de beweg­wi­jz­er­ingspalen en terug te vin­den op de plat­te­grond, op de web­site en in de app. De onderne­mers in de stad zijn extra geïn­strueerd om reken­ing te houden met hit­te­calamiteit­en. Wij zullen aan­vul­lende maa­trege­len nemen wan­neer nodig.

Daar­naast geven we de vol­gende adviezen aan het publiek:

We benadrukken nog graag en willen iedereen oproepen extra goed op zichzelf en elka­ar te letten. 

Ondanks het nieuws van de 4Daagse en de warmte in de stad wensen wij iedereen fijne feesten toe.


Updates
Login
Bekijk winkelwagen