Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Dag 1: Vliegende start 50ste Vierdaagsefeesten

Placeholder for 64640808 2395637073851544 7612144600840404992 o64640808 2395637073851544 7612144600840404992 o

Geplaatst: 14 juli 2019, 10:00 uur

Gis­teren, zater­dag 13 juli 2019, barstte de 50ste edi­tie van de Nijmeegse Vier­daagse­feesten los. Een event dat zich de afgelopen decen­nia steeds vernieuwd heeft, bijvoor­beeld op het gebied van duurza­amheid en crowd con­trol. En dat werd beloond: tij­dens de offi­ciële open­ing in de Stevenskerk reik­te Burge­meester Bruls een inno­vatiepri­js uit aan bestu­ursvoorzit­ter Wal­ter Hamers van Sticht­ing Vierdaagsefeesten.

  • Placeholder for 13 07 2019 Festival op t E Iland Mathijs Hanenkamp 1024x68413 07 2019 Festival op t E Iland Mathijs Hanenkamp 1024x684

Foto: Math­i­js Hanenkamp

Aan de Waalka­de bij SMKM­RKT Labyrinth werd afge­trapt met Drifts Danspaleis: een swin­gende dans­mid­dag waar jon­geren een dan­sje waag­den met dames en heren op leefti­jd. Een prachtig sym­bool voor wat bij Vier­daagse­feesten ontstaat: mensen van diverse leefti­jds­groepen, achter­gron­den en voorkeuren komen samen en ont­moeten elkaar.

De mid­dag kwam zacht­jes op gang, waarschi­jn­lijk mede van­wege regen in de late mid­dag. In de avond stroomde de bin­nen­stad snel vol met ent­hou­si­ast pub­liek op alle pleinen en parken. Bij Fes­ti­val op t Eiland was het ongek­end druk tij­dens de dansavond van Het Zus­je van Deb­bie en Matrixx at the Park trok een vol Hun­ner­park bij Famke Louise. Ook de nieuwe locaties ston­den volop in de belang­stelling: Rade aan de Kade (op het vernieuwde gedeelte van de Waalka­de) en Oer­hol­lands op het Joris Iven­splein waren pop­u­laire trekpleisters.

De eerste dag van Vier­daagse­feesten 2019 trok 205.000 bezoek­ers naar de Nijmeegse bin­nen­stad. Wegens de rustige opstart in de mid­dag waren dit er iets min­der dan vorig jaar (215.000), al werd dat in de avond dus ruim­schoots goedge­maakt. Groei van de bezoek­er­saan­tallen is ook niet per se het doel dat de organ­isatie voor ogen heeft: We hoeven niet méér en grot­er, maar wel beter en waarde­vol. En dan groeien de feesten mee met de ambities en de ontwik­kel­ing van de stad.” Aldus bestu­ursvoorzit­ter Hamers.

Speech Wal­ter Hamers – open­ing Vierdaagsefeesten

Bek­ijk hier het fotover­slag van dag 1.

Placeholder for Schermafbeelding 2021 02 22 101922Schermafbeelding 2021 02 22 101922
Login
Bekijk winkelwagen