Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Campagne ‘Never Give Up On Your Cup’ vandaag gelanceerd

Placeholder for FB post 1080x1350 Optie A NL 1FB post 1080x1350 Optie A NL 1

Geplaatst: 17 mei 2019, 14:33 uur

Met het fes­ti­val- en even­e­menten seizoen in volle gang lanceert Plas­tic Promise van­daag Nev­er Give Up On Your Cup’. Het doel van de cam­pagne is om alle Ned­er­landse fes­ti­val­be­zoek­ers aan te sporen plas­tic drinkbek­ers en flessen terug te bren­gen naar de bar, inlev­er­punt of afval­bak zodat deze opnieuw gebruikt of gere­cy­cled kun­nen worden.

Even­e­mentenor­gan­isatoren en drankmerken hebben de medew­erk­ing van het pub­liek hard nodig om herge­bruik en hoog­waardi­ge recy­cling van plas­tic bek­ers en flessen te ver­beteren. Wan­neer bek­ers op de grond belanden rak­en ze vervuild waar­door hoog­waardi­ge recy­cling lastig wordt. Zelfs een klein beet­je zand is al een prob­leem. Zonde, want plas­tic is vaak heel goed te recyclen.Op de Vier­daagse­feesten komen meer inza­melpun­ten in de stad en inza­mel­proeven op ver­schil­lende pleinen. We gaan ook dit jaar weer een stap verder van afval naar grondstof!


Een niet hergebruikte hard cup is niet duurzaam. Een ander probleem is dat hard cups vaak nog te weinig hergebruikt worden, zegt Laura van de Voort van Green Events. “Wanneer plastic hard cups op de grond belanden, raken ze beschadigd, waardoor ze minder vaak kunnen worden gebruikt. Of ze komen in afvalbakken terecht, waardoor ze onvindbaar zijn. Zonde, want een niet hergebruikte hard cup is niet duurzaam.”

Placeholder for FB post 1080x1350 Optie A NL 1FB post 1080x1350 Optie A NL 1

Over Plas­tic Promise

Plas­tic Promise, een lan­delijke beweg­ing met pio­niers uit de even­e­mentenin­dus­trie, drank­fab­rikan­ten, fes­ti­vals en sportevents zet zich in voor ver­ant­wo­ord plas­tic gebruik. Het streven is dat bin­nen drie jaar min­i­maal 50 pro­cent van alle plas­tic weg­w­er­par­tike­len door her­bruik­bare pro­ducten is ver­van­gen of hoog­waardig gere­cy­cled wordt. Mede koplop­ers Ams­ter­dam Open Air, Awak­en­ings, Bavaria, Coca-Cola, DGTL, Ele­va­tion Events, Dek­man­tel, Grolsch, Heineken, John­ny Walk­er, Jupil­er, Lip­ton, Love­land, Low­lands, Mys­tery­land, Pep­si, Red Bull en Zwarte Cross zijn al aanges­loten bij Plas­tic Promise. Nev­er Give Up On Your Cup’ is één van de ini­ti­atieven die vanu­it de Plas­tic Promise-deel­ne­mers invulling geeft aan de ambitie om een cir­cu­laire drinkbelev­ing op even­e­menten neer te zetten.

Placeholder for Schermafbeelding 2021 02 22 144620Schermafbeelding 2021 02 22 144620
Login
Bekijk winkelwagen