Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Achter de schermen met Rowin, vergunningen & veiligheid

Placeholder for 12 07 2019 Grote Markt12 07 2019 Grote Markt

Geplaatst: 30 maart 2021, 10:29 uur

Wat komt er alle­maal kijken bij het organ­is­eren van het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land? En hoe is dat dit jaar, nu coro­na opnieuw roet in het eten gooit? In deze serie nemen we jul­lie mee in onze dagelijkse werkza­amhe­den en de dillema’s voor komende edi­tie. Rowin van Wijhe, ver­gun­nin­gen & vei­ligheid, bijt het spits af.

Placeholder for 12 07 2019 Bloemerstraat 212 07 2019 Bloemerstraat 2

Rowin, wat doe jij precies bij Vierdaagsefeesten?

"Ik regel de vergunningaanvraag voor de Vierdaagsefeesten. Ondernemers uit de binnenstad hebben een vergunning voor hun terras die 51 weken per jaar geldig is, voor de derde week van juli vraag je je vergunning bij mij aan. Naast horeca-ondernemers uit de binnenstad, kunnen ook evenementorganisatoren een aanvraag doen voor een los plein of park. En dan zijn er nog de kermisattracties, foodtrucks en andere kramen.

Alles bij elkaar worden er voor een reguliere Vierdaagsefeesten ongeveer 275 aanvragen ingediend, de wachtlijst niet meegerekend. Het zou te veel zijn voor de gemeente om die allemaal één voor één te beoordelen: je moet echt kijken naar de samenhang, ook in het kader van veiligheid en algemene voorzieningen. Daarom doen wij dat en bundelen we alles tot één vergunningsaanvraag. Ik ben contactpersoon voor al die 275 pachters en ik denk met ze mee. Bij de gemeente zou ik noodgedwongen sneller dingen moeten afkeuren dan wanneer ik hier zit, al was het maar omdat er dan 8 mensen met hun standplaats op dezelfde plek zouden willen staan: het is zó omvangrijk dat je niet iedereen afzonderlijk van elkaar z’n plan kan laten indienen. Doordat we kijken naar het grote geheel en bij kunnen sturen, lukt het vaak om dingen op de een of andere manier toch mogelijk te maken."

En hoe zit het met de veiligheid?

Al deze nieuwe ele­menten in de bin­nen­stad moeten ergens wor­den geplaatst zon­der dat dat de dagelijkse gang van zak­en ver­stoort. De stad moet dus opnieuw wor­den ingericht, spe­ci­aal voor deze week. Kijk­end naar wat veilig én aantrekke­lijk is voor de bezoek­ers van de Vier­daagse­feesten, zit ik achter de tekentafel. Je kunt over­al wel alles vol zetten, maar als er dan iets gebeurt hebben we een prob­leem. Crowd­man­age­ment en toe­gang voor de hulp­di­en­sten zijn van groot belang. We zoeken dus de bal­ans tussen mooi, leuk én veilig.”

Wat gaat er dit jaar anders?

"Dit jaar staat uiteraard de volksgezondheid op nummer één. We weten nu nog niet wat er wel en niet kan tijdens de derde week van juli. De hele voorbereiding voor ons evenement loopt dan ook anders dan anders. We wilden zo lang mogelijk wachten zodat er meer duidelijk zou zijn, maar uiteindelijk hebben we een gezamenlijke vergunningsdeadline bij de gemeente.

Daarom hebben we de organisatoren dit jaar moeten vragen om twee plannen in te dienen bij de inschrijving: ééntje voor een volwaardige Vierdaagsefeesten (velen hadden deze nog op de plank liggen van vorig jaar, toen we uiteindelijk moesten afgelasten) én een plan voor een evenement waarbij de bezoekers anderhalve meter afstand houden."

Welke vragen kwamen daarbij kijken?

"De meest gestelde vragen in dit bijzondere jaar zijn:

  • De baromzet daalt bij minder bezoekers door 1,5m., hoeveel daalt de pachtprijs dan?
  • Hoe kunnen we de afstand garanderen, gaan we werken met reserveringen of entreekaartjes?
  • Wie is er verantwoordelijk als bezoekers zich niet houden aan de afstandregels?
  • Kunnen we ons plein of park omheinen met hekken?
  • Kunnen we een veilige bubble creëren met behulp van sneltests?
  • Hoe ver kunnen we ons terras uitbreiden zodat we zo veel mogelijk zitplaatsen kunnen maken?

Op niet elke vraag kunnen we nu al antwoord geven. De belangrijkste vraag die nog op tafel ligt is de beheersbaarheid. Hier hopen we snel een antwoord op te kunnen geven. Ik begrijp goed dat niet iedereen een feestje met anderhalve meter afstand ziet zitten, sommige concepten draaien om schouder aan schouder feesten of met elkaar dansen. Niet elke ondernemer heeft dan ook beide plannen ingediend.

Placeholder for 17 07 2019 Crowdcontrol Jan Willem de Venster 1 117 07 2019 Crowdcontrol Jan Willem de Venster 1 1

Tegelijk­er­ti­jd zie je ook dat er nieuwe ideeën ontstaan, met nieuwe samen­werkin­gen en con­cepten op andere locaties. De meeste onderne­mers zijn blij dat we ons best doen om te kijken wat er wél kan. De gemeente heeft aangegeven dat ze graag heeft dat wij de gebun­delde aan­vraag doen, zelfs wan­neer dat maar 5 à 10 locaties zou zijn bij een ander­halve meter-edi­tie. Dat komt omdat ze meer­waarde ervaren in de rol die wij vervullen: wij kun­nen toet­sen op inhoud, kwaliteit én samen­hang. Juist nu vin­den ze meer regie een noodza­ak: als er al iets kan, dan moeten we het goed regelen.”

Placeholder for 21 7 MH 5421 7 MH 54

Wat gebeurt er na het indienen van de plannen?

"Ook dit jaar ga ik, als alle plannen compleet zijn en één geheel vormen, naar het veiligheidsoverleg, waarbij ook politie, brandweer, GHOR (geneeskundige hulpverlening) en de gemeente aanwezig zijn. Tekeningen moeten vaak nog worden aangepast voordat ze uiteindelijk worden goedgekeurd.

Dit jaar wordt de beoordeling van de plannen zo lang mogelijk uitgesteld, zodat het mogelijk blijft om te kunnen opschalen als er toch meer mogelijk blijkt. Tegelijkertijd kunnen we niet eeuwig wachten, want er is nog veel werk aan de winkel na de goedkeuring van de plannen. Daarom hebben we met elkaar afgesproken dat we begin mei de definitieve knoop doorhakken."

Mijn stad, als geboren en getogen Nijmegenaar, is in de week van Vierdaagsefeesten een beetje van ons, we zijn dan toch de architect van de stad.

Hoe gaat het ver­vol­gens in de praktijk?

Twee weken voor de feesten gaan we alles fysiek uit­teke­nen op de grond in de bin­nen­stad. Je ziet dan over­al witte hoek­jes op straat, let maar eens op. Span­nend om te zien hoe alles dan staat en of het echt past! Zelfs daar­na kan het last minute ineens anders lopen. Pachters die din­gen meen­e­men die ze hele­maal niet hebben aangevraagd of objecten die veel grot­er dan zijn gepland.

Op onze laat­ste edi­tie bijvoor­beeld kwam ker­misat­trac­tie De Boost­er op Plein 1944 te staan. Die bleek een aggre­gaat bij zich te hebben die véél grot­er was dan gedacht. Dan moeten we gehaast gaan schuiv­en in de teken­ing. Daar komt natu­urlijk ook nog strenge regel­gev­ing bij kijken. Het moet veilig zijn, maar hij moest ook gewoon echt een plek kri­j­gen. Uitein­delijk vin­den we bij­na alti­jd een oploss­ing. We spreken pachters hier uit­er­aard wel op aan, want als er te veel anders gaat dan gep­land, kun­nen we het op een gegeven moment niet meer op tijd oplossen.”

Wat doe je tij­dens de Vierdaagsefeesten?

De tele­foon staat dan rood­gloeiend: veel onderne­mers hebben kleine prak­tis­che vra­gen die ik meteen kan beant­wo­or­den. Of er is een prob­leem ter plekke, zoals een stroomkast die niet open gaat. Daar­naast schuif ik dagelijks aan bij een afstem­mings- en vei­lighei­dsover­leg, hier kun­nen kri­tis­che pun­ten uitkomen die direct moeten wor­den opgelost. Verder ben ik tij­dens de feesten veel in de stad. Ik kijk dan naar wat er alle­maal beter zou kun­nen en maak daar foto’s van.

Ik let ook op waar de drukke pun­ten zijn en hoe ik die zou kun­nen ont­las­ten, al gaat de poli­tie pri­mair over het crowd­man­age­ment, omdat de feesten in de open­bare ruimte plaatsvin­den. Zij zetten op drukke plekken lichtkran­ten aan met een waarschuwing dat het (bij­na) vol is, maar het is de vraag of iedereen daar naar luis­tert. Het kan ook juist een aan­moedig­ing zijn omdat mensen druk­te als gezel­lig’ ervaren. Dat is nog steeds een van de uitdagin­gen. Dit jaar zullen daar boven­di­en waarschi­jn­lijk extra crowd­man­age­ment uitdagin­gen bij komen, als we inder­daad nog gebon­den zijn aan de 1,5 m. afstand.”

Wat vind je het leukste aan je werk?

"Mijn stad, als geboren en getogen Nijmegenaar, is in de week van Vierdaagsefeesten een beetje van ons, we zijn dan toch de architect van de stad. Het verandert ook elk jaar. Al is het maar een kleine verandering: een kleinere of grotere bar, een podium ergens anders, dat doet wat met de ruimte.

Ik werk nu 5 jaar bij Vierdaagsefeesten, begonnen als stagiair vanuit de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Eerst werd ik verantwoordelijk voor mobiliteit en duurzaamheid, daarna kreeg ik deze functie. Ik wilde graag het contact met al die pachters onderhouden. Dat vind ik ook echt het leukste, meestal dan natuurlijk."

Hoe zie jij de toekomst van de Vierdaagsefeesten?

"Anderhalf jaar geleden had ik geantwoord: het wordt allemaal steeds groter en mooier, maar de onderlinge concurrentie neemt ook toe. Je moet beter zijn dan de buurman om op te vallen en dus komen er steeds weer nieuwe en grotere plannen. Dat heeft effect op mijn werk, omdat ik mijn best moet doen om dat allemaal mogelijk te maken zonder dat het te vol wordt in de stad.

We hadden niet kunnen bedenken dat er vervolgens in 2020 een streep door de feesten ging, en dat we voor dit jaar twee verschillende scenario’s voorbereiden en nu nog niet weten hoe het er precies uit gaat zien. Het is een zwaar jaar, voor alle pachters, en ook voor ons om de begroting rond te krijgen en tegelijkertijd de prijs laag te kunnen houden. Toch zie ik de toekomst positief: Nijmegen en de feesten kunnen niet zonder elkaar! En al weten we niet hoe precies, ik denk zeker dat het over 10 jaar nog even leuk is als nu en als 10 jaar geleden."

Fotograaf Jan Willem de Venster
Placeholder for Waalkade Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 2Waalkade Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 2
Nijmegen en de feesten kunnen niet zonder elkaar!
achter de schermen
Login
Bekijk winkelwagen