Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Het crowdmanagement van anderhalf miljoen bezoekers

Placeholder for 17 07 2019 Crowdcontrol Waalkade Jan Willem de Venster 217 07 2019 Crowdcontrol Waalkade Jan Willem de Venster 2

Geplaatst: 13 december 2019, 08:36 uur

Hoe ga je tij­dens Vier­daagse­feesten om met zo veel mensen en zorg je ervoor dat zij allen een geweldig feest kun­nen vieren? Dat vraagt state-of-the-art Crowd­man­age­ment. Directeur Vier­daagse­feesten Leo Weter­ings sprak hierover met Verenig­ing Stadswerk Nederland.

Leo Weter­ings is directeur van de Vier­daagse­feesten. Bij zijn eerdere werkgev­ers LOC7000, het facil­i­taire bedri­jf van MOJO Con­certs, en de gemeente Nijmegen was vei­ligheid alti­jd onderdeel van zijn werk. Als directeur van de Vier­daagse­feesten is dat niet anders.

De kern van crowd­man­age­ment bestaat qua tech­niek nog steeds uit camera’s en lichtkran­ten. Die zijn alleen steeds beter en gea­vanceerder gewor­den. De lichtkran­ten waren vroeger balken met blok­jeslet­ters die je kon lezen, nu zijn deze zeer gea­vanceerd en hebben ze een veel hogere atten­tiewaarde. De dragers zijn natu­urlijk ook beter gewor­den; alles gaat nu via een ringlei­d­ing van glasvezel die we in en ron­dom het cen­trum hebben liggen. En straks met 5G is er nog veel meer mogelijk.”

Hij pakt een stuk papi­er en een pen. In de ontwik­kel­ing van de stad houden we in de ontwerp­fase al reken­ing met onze grote even­e­menten. Vorige week had ik bijvoor­beeld nog een over­leg met stad­son­twik­kel­ing. Dan wor­den nieuwe ideeën even tegen elka­ar aange­houden. Aan de ran­den van pleinen willen we ruimte houden voor doorstro­ming. Daar­naast spe­len we met zichtli­j­nen. Als mensen vanaf een bepaalde posi­tie het podi­um niet kun­nen zien, gaan ze daar ook niet stil­staan. En dan ontstaat er ruimte voor doorstroming.

Slimme pro­gram­masprei­d­ing is een ander instru­ment. Op het avond­vu­ur­w­erk komen veel mensen af. Dan pro­gram­meren we daar par­al­lel aan ook grote arti­esten op drie andere plekken. Dat zorgt voor sprei­d­ing. Daar komt geen tech­niek aan te pas, maar wel ken­nis van ontwerp van de open­bare ruimte en van evenementen.

Placeholder for 17 07 2019 Crowdcontrol Waalkade Jan Willem de Venster 217 07 2019 Crowdcontrol Waalkade Jan Willem de Venster 2
Placeholder for 17 07 2019 Crowdcontrol Jan Willem de Venster 1 117 07 2019 Crowdcontrol Jan Willem de Venster 1 1
Placeholder for 14 07 2019 Crowdcontrol Matrixx Jan Willem de Venster 1 e157624078313314 07 2019 Crowdcontrol Matrixx Jan Willem de Venster 1 e1576240783133

Steeds gea­vanceerdere camera’s

Neemt niet weg dat ik zeer geïn­ter­esseerd ben in tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen. Onze camera’s wor­den steeds gea­vanceerder. Tij­dens de Vier­daagse­feesten wor­den tien­tallen camera’s in een con­trolekamer uit­gelezen door de poli­tie. Die bewe­gen 360 graden en kun­nen enorm ver inzoomen. Ze tellen geen hoof­den, maar leggen een raster over een gebied, zodat we kun­nen zien hoeveel mensen er op een vierkante meter staan. Als de dichtheid boven 85% komt, gaan de alarm­bellen af. Dan kun­nen de lichtkran­ten wor­den ingeschakeld; ga niet naar deze locatie toe’. En
daar­naast is het cen­trum in zones ingedeeld; per zone is er een poli­ti­eteam dat dan ter plekke de sit­u­atie bek­ijkt. Hoe voelt het en kun­nen of moeten we iets doen? En daar­naast is het cen­trum in zones ingedeeld; per zone is er een poli­ti­eteam dat dan ter plekke de sit­u­atie bek­ijkt. Hoe voelt het en kun­nen of moeten we iets doen? Ook geven we de podia op voor­hand ges­tandaardis­eerde bood­schap­pen die ze kun­nen uitzen­den als ze daar­toe een teken kri­j­gen vanu­it de con­trolekamer. De camera’s kun­nen steeds meer data verza­me­len. We mak­en er nog geen gebruik van, maar ze kun­nen bijvoor­beeld ook gedrag in kaart brengen.

Ook sim­u­laties zijn erg in opkomst. Mooi voor­beeld was bij Mys­tery­land. Daar is een dam waar mensen langs elka­ar op moeten lopen. Als dat heel veel mensen tegelijk zijn, geeft dat gedoe. Daar hebben ze sim­u­laties van gemaakt met doorstro­ming van pub­liek gere­la­teerd aan de capaciteit. Daar komt dan een meest opti­maal mod­el uit dat aangeeft hoe je de capaciteit van die dam het beste kan benut­ten. En wat er gebeurt als je dat niet regelt. Die sim­u­latie liet 25% capaciteitswinst zien bij opti­maal reg­uleren ten opzichte van de sit­u­atie waarin ze niets zouden doen.

In Nijmegen zijn we met tech­nolo­giepart­ners bezig te bek­ijken of we met Vir­tu­al Real­i­ty testop­stellin­gen, ook tij­dens de Vier­daagse­feesten zelf, nog winst kun­nen boeken.”

Van elka­ar leren

Leo Weter­ings brengt zelf een schat aan ervar­ing in zijn werk mee. Naast dat we als gemeen­ten en even­e­menten van elka­ar moeten leren, wil ik graag het belang van ervar­ing benadrukken. Met het uitlezen, analy­seren en duiden van de data, maar ook met de uitvo­er­ing van een even­e­ment. Soms gaan op basis van data namelijk de alarm­bellen rinke­len, maar ervaar je dat ter plekke, als poli­tieagent of ervaren podi­ummedew­erk­er, com­pleet anders. Het is belan­grijk dat je sit­u­aties ter plekke goed kunt beo­orde­len. En dat bli­jft uitein­delijk mensenwerk. ”

Dit artikel ver­scheen eerder in het mag­a­zine van Verenig­ing Stadswerk Nederland.

Login
Bekijk winkelwagen