Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Achter de schermen met Leo, directeur Vierdaagsefeesten

Placeholder for 16 07 2019 Festival op t Eiland Mathijs Hanenkamp 2016 07 2019 Festival op t Eiland Mathijs Hanenkamp 20

Geplaatst: 11 mei 2021, 17:33 uur

Wat komt er alle­maal kijken bij het organ­is­eren van het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land? En hoe is dat dit jaar, nu de Vier­daagse­feesten voor de tweede keer niet door kun­nen gaan? In deze serie nemen we jul­lie mee in onze dagelijkse werkza­amhe­den, de dilemma’s die daar­bij komen kijken en een blik richt­ing de toekomst. Deze keer met directeur Vier­daagse­feesten Leo Weter­ings.

Leo, wat doe jij precies bij Vierdaagsefeesten?

“Als projectdirecteur stuur ik het hele team aan en fungeer ik als het cement tussen de verschillende disciplines. Al onze medewerkers zijn expert op hun eigen gebied. We overleggen veel zodat iedereen weet wat een ander aan het doen is en zodat het een geheel blijft.

Daarnaast overleg ik veel met de gemeente, waar we mee samenwerken. De Vierdaagsefeesten zijn echt ons evenement, de Stichting is opgericht om dit te organiseren. De gemeente kijkt alleen naar de randvoorwaarden, of alles voldoet aan de regelgeving. Wij kijken naar het geheel: als er bijvoorbeeld al twee pleinen zijn met een Nederlandstalig programma en er komt een plein vrij, dan kiezen we voor een ondernemer met een andere invalshoek.

Placeholder for 14 07 2019 Gevelconcert Jan Willem de Venster 114 07 2019 Gevelconcert Jan Willem de Venster 1

Naast de wensen van de gemeente kijken we nadrukke­lijk naar de wensen van de organ­isatoren van de podia, vee­lal onderne­mers en cul­turele par­ti­jen uit de bin­nen­stad. We proberen de belev­ing van de feesten zo goed mogelijk neer te zetten en te kijken hoe dat kan bin­nen de regels.”

Wat is er bijzonder en leuk aan jouw werk?

“De Vierdaagsefeesten hebben een bijzondere positie in de stad. Er zijn allerlei partijen die zich daarbij betrokken voelen en erbij willen horen. Het lijkt soms wel alsof we aan de hele stad verantwoording moeten afleggen voor alles wat we doen. Het is een hele uitdaging dat mensen er zo’n sterke mening over hebben, maar ook een kracht: iedereen wil dat de stad zich van z’n beste kant laat zien in de derde week van juli. Het is onze taak om ervoor te zorgen om met elkaar helder te krijgen hoe dat dan precies is, waarbij we ieders belangen wegen en input waarderen.

Het leukste aan mijn werk vind ik om ervoor te zorgen dat het evenement staat en dat mensen daar plezier aan hebben. Ik vind dat men soms de waarde ervan onderschat: de waarde van een feest of evenement in het leven. Ik vind een evenement of festival zelfs een voorbeeld van hoe de wereld zou moeten zijn: mensen zijn een stuk vriendelijker en behulpzamer."

En hoe was dat dit jaar, de aan­loop naar de besliss­ing om te moeten annuleren?

Toen de Vier­daagse­feesten in 2020 niet door kon­den gaan, gin­gen we er vanu­it dat er in 2021 weer een edi­tie in volle omvang zou komen. Maar toen kwam die tweede golf in het najaar. Ik weet nog dat we in okto­ber met ons team bij elka­ar zat­en. Ja, we sprak­en over vol­waardi­ge feesten in 2021, maar had­den ook een brain­storm over scenario’s met inacht­ne­m­ing van de 1,5 meter-regel­gev­ing. In de maan­den daar­na werd dat onze werke­lijkheid en dreven we steeds verder af van het idee dat Vier­daagse­feesten zoals we die gewend zijn, echt niet zouden kunnen.

We hebben daar heel veel over gespro­ken met de mede-organ­isatoren in de stad, de gemeente en de hulp­di­en­sten. Hoewel we vee­lal naar de risico’s moesten kijken, werd er op alle fron­ten meegedacht over de mogelijkhe­den die er nog wel waren. Ik ben erg tevre­den en zelfs trots op alle gesprekken met de organ­i­s­toren. Er lagen écht heel mooie plan­nen klaar waar iedereen aan bijge­dra­gen heeft. Hoewel de feesten dit jaar weer niet door­gaan, is deze plan­vorm­ing niet voor niets geweest. Ik ben de mede-organ­isatoren nog wat beter gaan begri­jpen en ik ben er van over­tu­igd dat zij nog beter zien wat wij als overkoe­pe­lende organ­isatie alle­maal uit de kast moeten trekken om het geheel van de Vier­daagse­feesten neer te zetten.

Die geza­men­lijke besliss­ing nemen over de Vier­daagse­feesten waar heel Nijmegen naar smacht is geen kat­ten­pis. En dat dat eind april moest met de omstandighe­den en gegevens die dan bek­end zijn, ter­wi­jl het even­e­ment pas in juli is. Maar het is duidelijk: het komt te vroeg, het kan gewoon niet, zo legde ik ook uit bij RN7. Luis­ter het frag­ment hier:

listen
Placeholder for JWV06260JWV06260

Vanuit organisatorisch oogpunt vind ik het heel jammer dat we dit jaar voornamelijk bezig zijn geweest met de randvoorwaarden. Normaal gesproken zijn we een heel jaar bezig met de inhoud: overleg over de programmering van de pleinen, eigen programmering, creatieve marketing en communicatie, mooie dingen om te presenteren aan de stad en alle bezoekers. In afwachting van wat er wel en niet kon, is dat er nauwelijks van gekomen. Dat mis ik enorm, net zoals de samenwerking met alle leveranciers. Of zoals ik twee jaar geleden (!) bij de briefing van de politie was voor de feesten van 2019: ook daar zie je dat het meer dan werk alleen is.”

Wat doe je nor­maal gespro­ken tij­dens de Vierdaagsefeesten?

’s Mor­gens starten we alti­jd met een over­leg met de gemeente en enkele andere par­ti­jen: een oper­a­tion­eel over­leg. s Avonds is er dan het vei­lighei­dsover­leg met de hulp­di­en­sten, poli­tie en brandweer. Verder zijn er veel netwerk­mo­menten. Ik loop veel van dat soort bijeenkom­sten af, maar ben daar­naast natu­urlijk ook veel met het even­e­ment bezig. Prob­le­men oplossen en vra­gen beant­wo­or­den bin­nen het team.” 

Placeholder for Instagram zwart wit VIERKANTInstagram zwart wit VIERKANT

Waar houd je je nu de komende maanden mee bezig?

“We gaan nog wat kleine activiteiten doen, puur om het gevoel van de Vierdaagsefeesten levend te houden. Nee, er zijn geen feesten, maar de derde week van juli zal nooit ongemerkt voorbij gaan in Nijmegen. En, het klinkt misschien vreemd voor een buitenstaander: we gaan nu al plannen maken voor 2022 en de jaren erna. Dan kunnen we hopelijk toch alweer aan de slag met mooie inhoud.”

Hoe kijk je naar de toekomst?

Coro­na heeft ook wel duidelijk gemaakt dat niet alles alti­jd in de vaart der volk­eren door kan gaan. We moeten keuzes mak­en voor de toekomst van de Vier­daagse­feesten. Dat hoeven geen beperkin­gen te zijn. Née, het kan alleen nog maar beter en mooier wor­den. Juist omdat er nog beter over nagedacht is.

Duurza­amheid is zo langza­mer­hand een con­tainer­be­grip, maar daar ligt wel de sleu­tel voor suc­ces en toekom­st­bestendigheid. Met oplossin­gen voor afval, mobiliteit, energie­ver­bruik en voed­sel­pro­duc­tie en ‑con­sump­tie.

Ik zou het mooi vinden als we werken naar een situatie waar bezoekers meer participeren en niet alleen consumeren.

En dat gecom­bi­neerd met nog betere pro­gram­mer­ing. Het feest kri­jgt meer inhoud, met oog voor mensen die zich nog niet betrokken voe­len of waar­voor het meer moeite kost om zon­der meer mee te doen.

Ik verwacht ook dat we qua opper­vlak­te zullen gaan uit­brei­den. De overkant van de Waal hoort er ook steeds meer bij, eve­nals het Honig­com­plex en de Vasim. In onze bij­zon­dere opzet als stads­breed even­e­ment zijn we een vis­itekaart­je voor de hele stad, en groeien we daarmee mee. Onze ambitie is wel nadrukke­lijk niet om almaar grot­er te wor­den, maar vooral om dat gemoedelijke Nijmeegse te behouden. Wij zullen in de komende jaren nog meer het beste van Nijmegen’ lat­en zien, in al haar geledin­gen. Iedereen die daar aan bij wil dra­gen is welkom.”

Fotograaf Mathijs Hanenkamp
Placeholder for 13 07 2019 Festival op t Eiland Mathijs Hanenkamp 1613 07 2019 Festival op t Eiland Mathijs Hanenkamp 16
achter de schermen
Login
Bekijk winkelwagen