Vierdaagsefeesten
12-18 juli 2025nijmegen

Samen met ZLTO werken aan voedsel, klimaat en biodiversiteit

Placeholder for ZLTO Vierdaagse 09ZLTO Vierdaagse 09

Geplaatst: 01 mei 2023, 11:00 uur

Wij willen als duurza­am even­e­ment zo min mogelijk CO2 uit­stoten, daar­toe zetten we jaar­lijks stap­pen. Zo hebben we vorig jaar een bek­er­sys­teem gelanceerd waar­bij we drinkbek­ers volledig kun­nen recy­clen en gebruiken we jaar­lijks meer vaste groene stroom­pun­ten in plaats van aggre­gat­en. We doen ontzettend onze best om zo min mogelijk uit te stoten, maar wat we niet kun­nen reduc­eren willen we com­penseren. En dat doen we graag met boeren uit Nijmegen die hier­voor ook hun nek uitsteken.

Dit is een unieke samen­werk­ing van even­e­ment en boeren om een wereld­wi­jd kli­maat­prob­leem samen lokaal direct bij elka­ar om de hoek op te pakken. Daarmee zetten wij een trend in Nederland.

Placeholder for ZLTO Vierdaagse 10ZLTO Vierdaagse 10

Samen met Boerenclub ZLTO bezegelen we een nieuwe samenwerking tot en met 2027. Wij delen duurzame ambities op het vlak van CO2-reductie, zichtbare biodiversiteit en lokaal voedsel. Samen stropen we meteen de mouwen op. Vijf koolstofboeren rondom Nijmegen gaan jaarlijks voor Vierdaagsefeesten 80 ton CO₂ vastleggen in boerenland. Dat staat gelijk aan de restuitstoot gerelateerd aan materiaal- en energiegebruik van 1,5 miljoen feestbezoeken van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, waar we al flinke maatregelen nemen om onze CO2-uitstoot te verminderen. De koolstofboeren delen een ambitie van 400 ton CO2. Er is dus ruimte voor bedrijven, coöperaties en verenigingen in de regio Nijmegen om mee te doen.

Met de Nijmeegse boeren delen we dezelfde liefde en passie voor het grootste evenement van Nederland. Met zo’n 400.000 bezoekers en 1,5 miljoen bezoeken biedt dit een groot podium. De samenwerking stoelt op positieve promotie, waardering en erkenning van de boeren en tuinders rondom Nijmegen. Zo krijgt het verhaal een groot podium middenin de binnenstad tijdens het grootste evenement van Nederland.

CO₂-com­pen­satie

In de nieuwe samen­werk­ing prikken we bei­de lokaal voed­sel, gespon­sor­de bloe­men­stro­ken en CO₂-com­pen­satie aan de vork. Wij lat­en dit jaar al in onze app zien waar je tij­dens Vier­daagse­feesten terecht kunt voor lokale en duurzame voed­selkeuzes. ZLTO werkt aan gespon­sor­de bloe­men­stro­ken langs wan­del­routes ron­dom Nijmegen en extra CO₂-vast­leg­ging op boerenland.

Bodem­maa­trege­len

Kool­stof­boeren binden CO₂ in de bodem door slimme maa­trege­len die gebruik mak­en van de kracht van de natu­ur. Dat heet Car­bon Farm­ing. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in bio­mas­sa. Diverse maa­trege­len zor­gen ervoor dat de kool­stof, die zo wordt gebon­den, ook daad­w­erke­lijk wordt vast­ge­houden in de bodem. Maa­trege­len zoals niet-kerende grond­be­w­erk­ing, groenbe­mesters, meer rust­ge­wassen en com­post lat­en de natu­ur haar werk doen en ver­groten het bodem­leven waar­door er meer kool­stof bindt in de bodem. Ook akker­ran­den met diep­worte­lende planten­soorten binden kool­stof uit de atmos­feer in de bodem. Naast CO₂-bind­ing zijn er nog extra voorde­len: de bio­di­ver­siteit neemt toe en de land­bouw kan beter tegen klimaatextremen.

De kool­stof­boeren van Nijmegen kun­nen nog veel meer CO₂ binden in boeren­land. Bedri­jven, verenigin­gen en instellin­gen in de regio Nijmegen met een­zelfde kli­maatam­bitie kun­nen ook een kool­stof­boer in de buurt omar­men. Meer infor­matie over Car­bon Farm­ing staat op: www​.go2​pos​i​tive​.com.

duurzaamheid

Mede mogelijk gemaakt door

Placeholder for ZLTO logo 768x244ZLTO logo 768x244
Login
Bekijk winkelwagen