Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Wandelaars en feestvierders staan stil bij vliegramp MH17

Placeholder for 16 7 2022 Vierdaagsefeesten Marcel Krijgsman rechtenvrij16 7 2022 Vierdaagsefeesten Marcel Krijgsman rechtenvrij

Geplaatst: 11 juli 2024, 15:17 uur

Deze zomer is het tien jaar gele­den dat vlucht MH17 met 283 pas­sagiers en 15 beman­ningsle­den aan boord werd neerge­haald boven Oost-Oekraïne. Tien jaar gele­den ston­den wan­de­laars van de 4Daagse en feestvierders van de Vier­daagse­feesten stil bij deze gebeurte­nis, her­dacht­en de slachtof­fers en lieten hun gedacht­en uit­gaan naar de nabestaan­den. Woens­dag 17 juli her­denken bei­de organ­isaties de vliegramp. 

Om die reden zal er die dag opnieuw een min­u­ut stilte wor­den gehouden. Dit gebeurt zow­el tij­dens de start van de 4Daagse als in de avond tij­dens de Vier­daagse­feesten in de stad. Dit gebaar herin­nert ons aan de heftige gebeurte­nis en de grote impact die deze had op Ned­er­land en de wereld. 

Min­u­ut stilte tij­dens de 4Daagse

Op woens­dag 17 juli wordt bij de start van de 50km om 04.00 uur aan de aan­wezige deel­ne­mers gevraagd om een min­u­ut stilte in acht te nemen. Hen­ny Sack­ers, marslei­der van Sticht­ing DE4DAAGSE: ‘’De 4Daagse is een even­e­ment dat staat voor ver­broed­er­ing en saamhorigheid. Daar past bij dat we stil­staan bij heftige gebeurtenis­sen tij­dens een 4Daagse, die impact hebben gehad op onze samenleving’’.

Min­u­ut stilte tij­dens Vierdaagsefeesten

Het num­mer You’ll Nev­er Walk Alone’ werd in 2014 afge­speeld tij­dens de her­denk­ing ter nagedacht­e­nis aan de slachtof­fers, het galmt nog na en klonk nooit meer het­zelfde: ‘’We realiseer­den ons dat feesten niet alleen gaat over lol hebben, maar ook over samen zijn, ervarin­gen en emoties delen. Mede daarom extra belan­grijk om je mede-feestvierders eens goed vast te pakken, stil te staan bij het lev­en en de ver­schrikke­lijke vliegramp te her­denken’’ zegt Joris Bouwmeis­ter, directeur-bestu­ur­der van Sticht­ing Vier­daagse­feesten. Op woens­dag 17 juli zal er tussen 20.00 en 21.00 uur een min­u­ut stilte gehouden wor­den, de exacte tijd is hier­bij afhanke­lijk van de pro­gram­mer­ing op het betr­e­f­fende podium.

Mede mogelijk gemaakt door

Placeholder for Logo DE 4 DAAGSE met pay offLogo DE 4 DAAGSE met pay off
Login
Bekijk winkelwagen