Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Uitreiking cadeau voor innovatief initiatief Vierdaagsefeesten

Placeholder for Camping de WereldCamping de Wereld

Geplaatst: 16 juli 2020, 13:19 uur

Ter ere van het 50-jarige jubileum van de Vier­daagse­feesten, kreeg de organ­isatie vorig jaar van de Gemeente Nijmegen een bij­zon­der cadeau: vijf jaar lang een jaar­lijks geldbedrag van €1500,- uit te reiken aan een inno­vatief ini­ti­atief tij­dens de Vier­daagse­feesten. Ook al kun­nen de Vier­daagse­feesten dit jaar niet door­gaan, toch wordt dit cadeau komende week over­handigd. Er zijn drie genomineerden:

Camp­ing de Wereld

Deze camp­ing in de bossen van Overas­selt is een ini­ti­atief van BB Pro­duc­tie en de Schoen­fab­riek, de organ­isatoren van Fes­ti­val op het Eiland, tij­dens de Vier­daagse­feesten.
Organ­isatoren en lever­anciers van even­e­menten staan dit jaar als gevolg van de Coro­nacri­sis geheel stil. Als alter­natief heeft BB Pro­duc­tie met een aan­tal lever­anciers de han­den ineen ges­la­gen om deze zomer een camp­ing in te richt­en. Het uit­gangspunt is uniek: met de ken­nis van even­e­menten en een leeg ter­rein, is het mogelijk om een camp­ing volledig coro­na-proof in te richt­en. Een vol­waardi­ge camp­ing, maar ook met een fes­ti­vals­feer. De lever­anciers zijn vee­lal ook nauw betrokken bij de Vier­daagse­feesten: o.a. De Haas, Var­weg, Lay­h­go, De Markies, Bosjuweel, Alert Beveilig­ing, etc.

Placeholder for Camping de WereldCamping de Wereld

De organ­isatie van SMKM­RKT, De Achter­tu­in en Drift om te Dansen

SMKM­RKT (Smaak­markt) is sinds 6 jaar een vaste waarde op de Vier­daagse­feesten. Het is hen gelukt wat enkele andere voor­gangers niet luk­te: een suc­cesvolle invulling mak­en van de locatie Labyrinth aan de Waalka­de. Met meer dan een foodtruck-even­e­ment bewi­jst SMKM­RKT dat suc­ces niet afhangt van enkel mas­saliteit met ste­vige muziekpro­gram­mer­ing. De SMKM­RKT innoveert voort­durend: de foodtrucks bieden duurza­am, veg­e­tarisch en biol­o­gisch voed­sel aan. De pro­gram­mer­ing is vernieuwend en divers: Drifts Danspaleis waar­bij jong en oud (behoor­lijk oud) met elka­ar de dans­vlo­er opgaan. Maar ook pro­gram­mer­ing die over de verre gren­zen kijkt. En sinds vorig jaar: een mooie inhoudelijke en feestelijke invulling van Roze Woens­dag met Hon­ey Honey.

De Achter­tu­in heeft bij Vasim een mooi con­cept bedacht dat op inno­vatieve wijze invulling geeft aan de 1,5 meter samen­lev­ing. Behalve de stad­soase’ met paviljoen voor (duurza­am) eten en drinken, wordt er ook een veelz­i­jdig pro­gram­ma aangeboden.

Drift om te Dansen is inmid­dels een vaste waarde in Nijmegen gewor­den, met dance-even­e­menten in/​bij Vasim in het voor- en najaar. Drift doet het net iets anders: duurza­amheid staat hoog in het vaan­del. Zo wor­den de zon­nepan­e­len van Vasim ingezet om grote bat­ter­i­jen op te laden, die voor de stroomvoorzien­ing zorgdra­gen.
Er zijn diverse acti­vaties die duurza­amheid nas­treven. Vorig jaar heeft Drift de bek­er­munt’ geïn­tro­duceerd: bij bin­nenkomst ont­vangt de bezoek­er een token die als borg gebruikt wordt voor de drankbek­er. Hier­door ligt er maar weinig afval op de grond en kun­nen de ingenomen bek­ers ter recy­cling wor­den aangeboden.

Placeholder for SMKMRKT Vierdaagsefeesten2019 Mathijs HanenkampSMKMRKT Vierdaagsefeesten2019 Mathijs Hanenkamp

Pop-up restau­rant Papierfabriek

Ini­ti­atiefne­mer Bas Berden (024-Events) – tij­dens de Vier­daagse­feesten de pro­du­cent van het Faber­plein- is de samen­werk­ing met de Papier­fab­riek (voor­ma­lige Sap­pi) aange­gaan om deze zomer het groot­ste pop-up restau­rant van Ned­er­land in te richt­en. Gedurende 10 weken wordt het restau­rant beurtel­ings door 7 restau­rants uit (de omgev­ing van) Nijmegen inge­vuld. De unieke locatie in het voor­ma­lige fab­riekspand aan de haven van het Maas-Waalka­naal maakt het mogelijk om betrekke­lijk een­voudig te vol­doen aan de RIVM-regel­gev­ing omtrent Coro­na. De set­ting is sfeer­vol en geheel nieuw voor de bezoeker.

Placeholder for Papierfabriek Nijmegen Van Leth Photography 1Papierfabriek Nijmegen Van Leth Photography 1

Uitreik­ing

De uitreik­ing zal in besloten kring plaatsvin­den op het stad­huis, op don­derdag 23 juli. Burge­meester Hubert Bruls zal de Inno­vatiepri­js Vier­daagse­feesten uitreiken. In de jury: Wal­ter Hamers, bestu­ursvoorzit­ter Vier­daagse­feesten en Mar­joli­jn van de Zand­schulp, directeur gemeente Nijmegen.

Placeholder for 13 07 2019 Opening Stevenskerk Live LUWTEN Mathijs Hanenkamp 1813 07 2019 Opening Stevenskerk Live LUWTEN Mathijs Hanenkamp 18
Login
Bekijk winkelwagen