Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Recente ontwikkelingen

Placeholder for 67313723 2397570156991569 5717784962099314688 o67313723 2397570156991569 5717784962099314688 o

Geplaatst: 12 maart 2020, 16:25 uur

Door de huidi­ge omstandighe­den zijn er veel vra­gen over het wel of niet door­gaan van Vier­daagse­feesten 2020. De maa­trege­len om het coro­n­avirus het hoofd te bieden beteke­nen een ver­bod op even­e­menten tot 1 juni a.s. Omdat wij daarná plaatsvin­den, gaan wij er vooral­snog van uit dat Vier­daagse­feesten van 18 t/​m 24 juli door kun­nen gaan.

Maar gezond­heid en vei­ligheid staat hier­bij uit­er­aard voorop! Wij sluiten onze ogen niet voor de droe­vige bericht­gev­ing om ons heen en de ernst van de sit­u­atie. We hebben dan ook alle begrip voor de ver­re­gaande maa­trege­len die genomen wor­den en wensen al onze col­le­ga-organ­isatoren die al hebben moeten annuleren en iedereen die verder op welke manier dan ook getrof­fen is door het coro­n­avirus, heel veel sterk­te. Het zijn uit­zon­der­lijke en moeil­ijke tij­den voor iedereen. Tij­den waarin ook prachtige nieuwe ini­ti­atieven ontstaan en saamhorigheid cen­traal staat.

Wij willen heel graag door­gaan, ten­z­ij dat onver­ant­wo­ord is en de over­heid beslist dat ook in juli even­e­menten met grote bezoek­er­saan­tallen niet door mogen gaan. De sit­u­atie veran­dert dagelijks en het kan zijn dat we inge­haald wor­den door recente ontwik­kelin­gen, maar als het niet noodza­ke­lijk is voor de volks­ge­zond­heid zullen wij Vier­daagse­feesten dus niet gaan annuleren. Hierover hebben wij nauwe con­tacten met de Gemeente Nijmegen, hulp­di­en­sten en deskundi­gen. Half mei verwacht­en wij met zek­er­heid te kun­nen melden of de feesten door­gang kun­nen vin­den, en intussen gaan we door met de voor­berei­din­gen! Wij hopen er weer een prachtig feest van te mogen mak­en, dat draait om samen zijn, met elka­ar geni­eten, nieuwe vriend­schap­pen sluiten en ver­loren vrien­den in de armen sluiten, nieuwe werelden ont­dekken en hele­maal jezelf kun­nen zijn tussen zo vele anderen.

Wij vragen dan ook niet alleen om begrip voor de situatie maar ook om jullie hulp! Blijf zo veel mogelijk thuis, was je handen, houd die anderhalve meter afstand van elkaar en volg de adviezen van het RIVM op. Alleen met elkaar kunnen we de schade voor de komende festivalzomer beperken. We doen deze oproep niet alleen, maar met vele Europese festivals. Gezamenlijk dragen we deze boodschap uit met de campagne #SaveTheSummer.

De Ambassadorsclub Ontbijtbijeenkomst van donderdag 23 april met als gastspreker scheidsrechter Björn Kuipers wordt uitgesteld tot na de zomer.

Lees ook: Steun de Nijmeegse horeca!

Placeholder for Save The SummerSave The Summer

Voor de duidelijkheid: dit bericht gaat over de feesten in het cen­trum van Nijmegen waar­van het gros van de bezoek­ers uit Nijmegen en directe omgev­ing komt. De inter­na­tionale wan­del­marsen wor­den niet door ons geor­gan­iseerd maar door Vier­daagse Nijmegen die hun eigen zorgvuldige afweg­ing zullen mak­en. Uit­er­aard hebben we nauw con­tact met elka­ar in deze moeil­ijke tijd.

Login
Bekijk winkelwagen