Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Plastic Special over duurzaamheid

Placeholder for 13 07 2019 Eric van Haalen Bekerorgel 113 07 2019 Eric van Haalen Bekerorgel 1

Geplaatst: 05 december 2019, 17:02 uur

Op dins­dag 3 decem­ber hield­en wij een Vier­daagse­feesten Plas­tic Spe­cial voor betrokken onderne­mers en stake­hold­ers. Op deze avond stond de noodza­ak cen­traal om met elka­ar ver­vol­gstap­pen te onderne­men op het gebied van duurza­amheid. Ook lieten we ons inspir­eren door een aan­tal voor­beelden van bek­er­in­za­mel­ing op diverse evenementen.

Op het pro­gram­ma stonden:

Plas­tic Soup Surfer
Mer­i­jn Tin­ga, bek­end als Plas­tic Soup Surfer, vraagt met zijn cre­atieve cam­pagnes aan­dacht voor de prob­le­men die veroorza­akt wor­den door zwer­fvuil. Hoe red je de wereld op een surf­board en waarom is dat nodig?

Nijmeegse pio­niers
Fes­ti­vals Drift, Het Nest en Dag van het Lev­enslied maak­ten het afgelopen jaar indruk­wekkende stap­pen op het gebied van inza­mel­sys­te­men voor soft cups. Zij delen ieder hun ver­haal. Wat werk­te wel en wat niet, wat kun­nen we van hen leren?

Lei­dens Ontzet
Erwin Rood­hart vertelt over het sys­teem met hard cup en sta­tiegeld van Lei­dens Ontzet. Een enorm even­e­ment in een hele stad stapte over op een nieuw sys­teem. Wat waren de uitdagin­gen en wat leverde het op?

Plas­tic Werk­groep
Na deze inspir­erende avond for­meren we een werk­groep van onderne­mers om met elka­ar in de toekomst naar een sys­teem te werken voor het plas­tic afval.

duurzaamheid
Login
Bekijk winkelwagen