Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Achter de schermen: fieldlab digitale tweelingstad

Placeholder for Screenshot videoScreenshot video

Geplaatst: 20 januari 2022, 12:30 uur

De podia van de Vier­daagse­feesten in 3D bouwen, waar­bij je goed kunt zien van waar je wel of niet op een podi­um kunt kijken, hoe dicht je bij die ene mon­u­men­tale boom staat en hoeveel ruimte er om de bar is? Dat kan nu met het Field­lab Grootschalige Even­e­menten Nijmegen. De komende vijf jaar werken we met tal­loze par­ti­jen verder aan dit inno­vatieve 3D-mod­el, waar­bij we meteen kun­nen check­en welke voorzienin­gen er zijn of wat daar mag en kan. Ook kun­nen hulp­di­en­sten bijvoor­beeld in de voor­berei­d­ing simuleren hoe druk het ergens wordt en hoe het pub­liek zich dan zal gedra­gen. Mooi staalt­je Nijmeegse tech­niek in wording!

Placeholder for Screenshot videoScreenshot video

Digital Twin

De 'digitale tweelingstad' helpt iedereen die te maken heeft met de organisatie van een evenement, door de fysieke wereld op straat te vertalen in een 3D-evenemententerrein. Hierin zijn alle relevante eisen, voorwaarden, kaartmateriaal en data uit verschillende systemen gekoppeld. Zo kan een organisator zijn evenemententerrein realistisch inrichten in de driedimensionale interactieve kaart van de fysieke omgeving, passend in de regels voor zijn vergunningaanvraag. Een vergunningverlener kan het plan op deze manier efficiënter en beter toetsen aan eisen, omgeving en voorwaarden. Voor en tijdens het evenement kan in de tweelingstad ook gesimuleerd, gecontroleerd en gemonitord worden voor efficiënte handhaving en betere veiligheid.


Field­lab

Het Field­lab Grootschalige Even­e­menten ontwikkelt de komende vijf jaar toepassin­gen van dit prak­tijk­mod­el voor de hele cyclus rond even­e­men­tor­gan­isatie, van plan tot eval­u­atie. Als alle par­ti­jen in alle fasen over dezelfde infor­matie kun­nen beschikken, is de kans op fouten klein­er en kan de vei­ligheid beter gewaar­borgd worden.

Na de eerste ontwik­kel­ings­fase, die begin 2022 naar verwacht­ing gereed is, kan de Dig­i­tal Twin gebruikt wor­den bij het plan­nen van de inricht­ing van de open­bare ruimte, het even­e­menten­ter­rein en voor de ver­gun­ningaan­vraag en ‑beo­ordel­ing. Dit pro­ces wordt effi­ciën­ter door­dat alle eisen en beschik­bare rel­e­vante data nu in één sys­teem inzichtelijk zijn. 

Een ver­vol­gfase in de ontwik­kel­ing wordt het simuleren en mon­i­toren van bezoek­ersstromen en druk­te voor en tij­dens het even­e­ment, zodat beter crowd­man­age­ment en hand­hav­ing mogelijk wor­den. Dit zorgt voor een betere, real­is­tis­che voor­berei­d­ing voor de organ­isator en vei­lighei­ds­di­en­sten, waar­bij alle par­ti­jen dezelfde data tot hun beschikking hebben, zodat zij bijvoor­beeld het even­e­mentenge­bied kun­nen verken­nen of inci­den­ten kun­nen oefenen.

Het doel van het Field­lab is deze dig­i­tale tweel­ingstad lan­delijk inzetbaar mak­en, zodat even­e­men­tor­gan­isatoren in de toekomst in ver­schil­lende ste­den op dezelfde manier hun even­e­ment kun­nen plan­nen. Daarom is er ook veel aan­dacht in het pro­ces om data en algo­rit­men zorgvuldig, veilig, recht­vaardig, open en con­troleer­baar toe te passen.

Placeholder for 3d omgeving3d omgeving

Partners

Het Fieldlab Grootschalige Evenementen Nijmegen wordt gevormd door de Nationale Politie, gemeente Nijmegen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Stichting Vierdaagsefeesten en Stichting DE 4DAAGSE. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met landelijke partners zoals het Kadaster, het IFV, uCrowds, Esri Nederland, MOJO en Cyclomedia.

achter de schermen
Login
Bekijk winkelwagen