Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

De Vierdaagse en Vierdaagsefeesten roepen op tot meer duurzame voedingskeuzes

Placeholder for Eten en drinken langs parcours Vierdaagse foto Toon de VosEten en drinken langs parcours Vierdaagse foto Toon de Vos

Geplaatst: 20 februari 2020, 16:42 uur

Zow­el wij als De Vier­daagse hebben onze part­ners opgeroepen om te zor­gen voor gezon­der voed­se­laan­bod tij­dens De Vier­daagse en Vier­daagse­feesten. Ook komt er meer pro­motie voor de beschik­baarheid van duurza­mere voed­ing. De behoefte hier­voor groeit zow­el bij Vier­daagse wan­de­laars als bij onze bezoek­ers, zo merken we. We trekken hierin daarom graag samen op.

Een ste­un­t­je in de rug op Vierdaagsefeesten

Het voed­se­laan­bod tij­dens Vier­daagse­feesten is de afgelopen jaren veel divers­er gewor­den, met steeds meer ver­ant­wo­orde keuzes. Bestu­ursvoorzit­ter Wal­ter Hamers: We werken dan ook stap voor stap toe naar een aan­bod dat volledig biol­o­gisch, veg­e­tarisch en / of lokaal is, om onze ecol­o­gis­che voetafdruk te verkleinen. Nu nog op vri­jwillige basis, op ter­mi­jn gaan we kaders stellen.” We zijn dan ook al geruime tijd bezig met het onder­w­erp duurza­amheid en eten. Zo lieten we in 2015 de FOOD­print’ van onderne­mers van Vier­daagse­feesten onder­zoeken: een nul­met­ing op zak­en als afval, restver­w­erk­ing, trans­port, lever­anciers en energie.

Het komende jaar steken we in op de steeds grotere groep bezoek­ers die graag een duurza­mere keuze maakt, maar nog een ste­un­t­je in de rug nodig heeft. We gaan onder­zoek doen hoe we de Vier­daagse­feesten­be­zoek­ers die hier posi­tief tegen­over staan, met goede pro­motie kun­nen helpen de juiste keuze te mak­en, voor zichzelf en voor de toekomst.

Placeholder for Gezond eten Vierdaagsefeesten 2019 foto Jan Willem de Venster rechtenvrijGezond eten Vierdaagsefeesten 2019 foto Jan Willem de Venster rechtenvrij
Placeholder for Eten en drinken langs parcours Vierdaagse foto Toon de VosEten en drinken langs parcours Vierdaagse foto Toon de Vos


Bred­er voed­se­laan­bod tij­dens de Vierdaagse

De Vier­daagse stu­urde vorig jaar al een brief naar alle door­tocht­ge­meen­ten over dit onder­w­erp. Zij wer­den opgeroepen om de beschik­baarheid van gezonde voed­ing te pro­moten en om bij de uit­gifte van food & drink ver­gun­nin­gen langs de par­coursen naar dit gezonde the­ma te ver­wi­jzen. Zo wil de organ­isatie een steen­t­je bij­dra­gen aan het belan­grijk­ste volks­ge­zond­hei­d­sprob­leem van dit moment: overgewicht. Ook het Vier­daagse-onder­zoek van het Rad­boudumc gaat met dit the­ma aan de slag. Dit jaar organ­iseert de Vier­daagse een bijeenkomst voor alle door­tocht­ge­meen­ten over duurza­amheid in al haar facetten, om hier geza­men­lijk zo veel mogelijk winst op te behalen. Voed­ing is hier uit­er­aard een belan­grijk onderdeel van”, aldus voorzit­ter Hen­ny Sack­ers. Ook op start-fin­ishter­rein de Wedren komt een bred­er voed­se­laan­bod. Sack­ers: Waar vorig jaar de keuze nog beperkt was tussen een vette hap’ of een smooth­ie, komen er dit jaar meer gezonde opties in het brede spec­trum daartussen.”

Door samen op te trekken in het realis­eren en pro­moten van gezonde voed­ing, hopen de Vier­daagse en Vier­daagse­feesten twee keer zo sterk te staan. Ook op andere duurza­amhei­ds­dossiers wordt steeds meer ken­nis en ervarin­gen gedeeld, voor een opti­male impact.

duurzaamheid
Login
Bekijk winkelwagen