Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Ambassadorsbijeenkomst bij InScience Film Festival

Placeholder for ACBN Amb mei DSC 0503ACBN Amb mei DSC 0503

Geplaatst: 01 november 2019, 08:55 uur

Ben je een onderne­mer uit Nijmegen of omstreken en nieuws­gierig naar de Ambas­sadorsclub van Vier­daagse­feesten? Kom dan vri­jbli­jvend ken­nis­mak­en tij­dens onze komende bijeenkomst op don­derdag 7 novem­ber a.s. om 16.00 uur in filmhuis LUX.

We zijn dan te gast bij InScience Film Fes­ti­val Nijmegen. Na het welkomst­wo­ord door Johan van de Woesti­jne, directeur InSciense, wor­den er twee korte films getoond waarin genetis­che mod­i­fi­catie cen­traal staat.

In hoev­erre is het geoor­loofd om organ­is­men te veran­deren? Moeten we de deur voor nieuwe tech­nieken op het gebied van genetis­che mod­i­fi­catie (GMO) op een kier zetten, ingebed in een reeks van wet­ten en regels, of juist wijd open gooien? Weten­schap­pelijke ontwik­kelin­gen dwin­gen ons onze opvat­tin­gen en ideeën bij te stellen en aan te scher­pen. Pre­cies hierover gaat het tij­dens het InScience Film Fes­ti­val Nijmegen. 

Bei­de korte films (‘The Breed­er’ en Roar’) geven een blik op de toekomst – wat kan er gebeuren op het gebied van GMO? En wat zijn de voor- en nade­len ervan? In het nage­sprek zal er dieper op deze vra­gen wor­den inge­gaan met Demelza Kooij, mak­er van The Breed­er’ en Han Brun­ner, Hoogler­aar Klin­is­che Genet­i­ca Radboudumc.

Hier­na is er volop ruimte voor ont­moet­ing en gesprek, waar­bij we graag de ervarin­gen van de 50ste Vier­daagse­feesten met elka­ar uitwisselen.

Locatie: Filmhuis LUX, Mar­iën­burg 38 – 39
Datum en tijd: Don­derdag 7 novem­ber 2019, 16:0018:30 uur

AAN­MELDENBIJEENKOMST
Ambas­sadors én dege­nen die inter­esse hebben om lid te wor­den van de ambas­sadorsclub, kun­nen zich gratis online aan­melden door hier te klikken. Van­wege de grootte van de filmza­al is het mogelijk om een intro­ducé mee te nemen. Intro­ducés kun­nen aangemeld wor­den via dezelfde link. Graag aan­melden voor vri­jdag 1 novem­ber.

Neem bij vra­gen gerust con­tact op met het sec­re­tari­aat van Vier­daagse­feesten via 0243233163 of info@​vierdaagsefeesten.​nl
Na aan­meld­ing ont­vang je een beves­tig­ings­mail met bijgevoegd het toegangsbewijs.

Park­eren: par­keer­garage Mar­iën­burg (Arse­naal­gas 8, Nijmegen)

Placeholder for Schermafbeelding 2021 02 11 090605Schermafbeelding 2021 02 11 090605
Login
Bekijk winkelwagen