Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Achter de schermen: meerjarige contracten & recyclebare bekers

Placeholder for Zaterdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 7298Zaterdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 7298

Geplaatst: 10 november 2021, 10:31 uur

Wat komt er alle­maal kijken bij het organ­is­eren van het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land? In deze serie nemen we jul­lie mee in onze dagelijkse werkza­amhe­den, de dilemma’s die daar­bij komen kijken en een blik richt­ing de toekomst.

Placeholder for Otis Park Vierdaagsefeesten 2018 Mathijs Hanenkamp 1 1Otis Park Vierdaagsefeesten 2018 Mathijs Hanenkamp 1 1

Naar vierjarige contracten voor de podia

Voor het organiseren van de Vierdaagsefeesten krijgen wij elk jaar, als er tenminste geen sprake is van een pandemie of andere grote calamiteit, een evenementenvergunning van de gemeente Nijmegen. Met de gemeente hebben we afgesproken dat wij de ondernemers selecteren die elk een onderdeel van de feesten organiseren. Via onze voordracht worden deze onderdelen van de feesten opgenomen in de evenementenvergunning.

Hoewel de meeste podia, pleinen en parken elk jaar door dezelfde organisator gevuld worden, maakten we voorheen elk jaar opnieuw afspraken met alle evenementenorganisatoren, en werden ze jaarlijks opnieuw voorgedragen in onze collectieve vergunning. Dit systeem gaat veranderen: vanaf nu gaan we werken met vierjarige contracten. Zo kunnen we continuïteit bieden, en de zekerheid dat je voor meerdere jaren op dezelfde locatie aan iets kunt bouwen. Hierdoor is er ruimte voor investering, en kunnen er op tijd afspraken gemaakt worden met bijvoorbeeld artiesten en leveranciers. Wel zo prettig!

De peri­ode van vier jaar is gekozen om ook nieuwe organ­isatoren een kans te kun­nen geven. Dit is boven­di­en een vereiste vanu­it de wet­gev­ing voor schaarse ver­gun­nin­gen, die voorschri­jft dat we moeten zor­gen voor een zo eerlijk mogelijke verdel­ing van de beschik­bare ver­gun­nin­gen. Ook nieuwe par­ti­jen moeten dus de mogelijkheid kri­j­gen om een onderdeel te kun­nen organ­is­eren. Hier­voor hebben we crit­era opgesteld.

Wan­neer er meerdere par­ti­jen op dezelfde locatie iets willen organ­is­eren, kijken wij of een aan­vraag bij­draagt aan de doel­stellin­gen van de Vier­daagse­feesten (een vrij toe­ganke­lijk, divers en kwal­i­tatief hoog­waardig even­e­ment), en iets inhoudelijks toevoegt aan het bestaande. Lokale, Nijmeegse par­ti­jen hebben hier­bij een streep­je voor, eve­nals samen­werk­ing tussen par­ti­jen. Je moet hier­bij ook kun­nen vol­doen aan onze hoge vei­lighei­d­seisen. Daar­naast kijken we naar de ervar­ing van een organ­isator, de inhoudelijke kwaliteit van het pro­gram­ma en hoe er maa­trege­len wor­den genomen om zo duurza­am mogelijk te organ­is­eren. Je wordt dus niet zomaar een organ­isator op de Vierdaagsefeesten!

Placeholder for Koningsplein Vierdaagsefeesten Peter BeijersKoningsplein Vierdaagsefeesten Peter Beijers

Richting een duurzaam bekersysteem

Samen met jou vieren we graag feest op een schoon en duurzaam evenement, waarbij we zo circulair mogelijk willen zijn. De bergen afval op de grond zijn ons daarbij een doorn in het oog. Elk editie proberen we daar, samen met ons publiek, de DAR, gemeente Nijmegen, 4Daagse, CirculairPet en al onze andere samenwerkingspartners, een stapje verder in te gaan. Zo hebben we in 2019, 25% méér afvalpunten geplaatst en speciale ‘green teams’ ingezet om afvalscheiding te bevorderen. Vertrapte plastic bekers kunnen namelijk niet goed meer gerecycled worden: zelfs een paar korrels zand zorgen er al voor dat een beker niet meer hoogwaardig gerecycled kan worden.

Steeds meer fes­ti­vals willen af van die bek­ers op de grond, en mak­en gebruik van inza­mel­sys­te­men om de bezoek­ers te stim­uleren om de lege bek­er aan de bar in te lev­eren, zoals een sta­tiegeld- of token­sys­teem. Op de Vier­daagse­feesten wor­den de bar­ren echter gerund door ver­schil­lende organ­isatoren, met elk een eigen boekhoud­ing en kas­sasys­teem, die niet aan elka­ar gekop­peld zijn. Boven­di­en is het een open even­e­ment, met niet één in- en uit­gang. Over­stap­pen naar een dergelijk sys­teem is daarom niet een­voudig. We hebben de afgelopen peri­ode, samen met onze part­ners, diverse alter­natieve sys­te­men onder de loep genomen. Daarmee hebben we goede hoop om bij de vol­gende Vier­daagse­feesten een cen­traal bek­er­sys­teem te kun­nen invo­eren. Zodat je je bek­er makke­lijk inlev­ert bij de bar, en je de komende jaren miss­chien wel steeds uit dezelfde – gere­cy­clede – bek­er drinkt. Wordt vervolgd!

achter de schermen
Login
Bekijk winkelwagen