Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Achter de schermen: definitieve plannen, partnerships en marketing

Placeholder for Achterdesechermen Grote Markt VierdaagsefeestenAchterdesechermen Grote Markt Vierdaagsefeesten

Geplaatst: 04 mei 2022, 10:30 uur

Wat komt er alle­maal kijken bij het organ­is­eren van het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land? In deze serie nemen we jul­lie mee in onze dagelijkse werkza­amhe­den, de dilemma’s die daar­bij komen kijken en een blik richt­ing de toekomst.

Placeholder for Achterdeschermen Podia VierdaagsefeestenAchterdeschermen Podia Vierdaagsefeesten

Definitieve plannen

Waar de voorbereiding eerst aarzelend startte, gaan we inmiddels met volle vaart vooruit! Het festivalseizoen 2022 is begonnen, alle seinen staan op groen en de definitieve plannen voor de vergunningsaanvraag bij de gemeente zijn ingediend. We zien gelukkig dat de meeste podia terugkeren. We nemen ook afscheid van een paar dierbare locaties, en we verwelkomen een aantal nieuwe. Met wat wisselingen van de wacht, zowel bij de organisatoren als bij ons, vergt het soms wat extra afstemming. Over het algemeen heeft iedereen – naast veel vragen – enorm veel zin om er een geweldig feest van te gaan maken!

Part­ner­ships

Waar in een nor­maal’ jaar de meeste part­ner­ships zo tussen sep­tem­ber en decem­ber wor­den ges­loten, kwam het begri­jpelijk­er­wi­js dit jaar laat op gang. Span­nend voor ons, omdat de begrot­ing om de Vier­daagse­feesten te organ­is­eren, voor 13 is gebaseerd op de bij­dra­gen van spon­soren. Inmid­dels zien we gelukkig dat de spon­sor­markt aantrekt en steeds meer bedri­jven, zow­el nation­aal als region­aal, ons weten te vinden.

We proberen om met onze partnerships mooie, duurzame en innovatieve projecten en producten in de spotlights te zetten. Zo maakt het publiek op een laagdrempelige en ontspannen manier kennis met nieuwe producten en organisaties, bieden we ondernemers een prachtig podium met een groot publieksbereik en kunnen we met de bijdragen de feesten tot in de puntjes regelen. Een win-win-win!

Een aantal van onze partners is graag alleen zichtbaar met een banner op een passende locatie of maakt gebruik van de nieuwe mogelijkheden in onze app. Andere ondernemers pakken groots uit met een eigen stand of het sponsoren van een programmaonderdeel. Wat de wensen ook zijn, in overleg is er veel mogelijk.

Placeholder for Activatie Rijdenzonderinvloed VierdaagsefeestenActivatie Rijdenzonderinvloed Vierdaagsefeesten

Soms con­flicteert een spon­so­raan­vraag met onze duurza­amhei­d­sam­bities. Een bier­merk dat gratis sam­ples wil uit­de­len, ter­wi­jl wij het meen­e­men van eigen blik­jes drank en afval­ber­gen op de grond tegen willen gaan. Een snoep­fab­rikant die per stuk in plas­tic ver­pak­te snoep­jes wil uit­de­len. Tegen dat soort aan­vra­gen zei­den we in 2019 nog ja’, waar we nu strik­te voor­waarde stellen of née’ verkopen. Met de hoop en het vertrouwen dat passendere part­ner­ships wor­den bek­lonken en de begrot­ing slui­tend gemaakt!

Placeholder for Achterdeschermen Vrienden VierdaagsefeestenAchterdeschermen Vrienden Vierdaagsefeesten

Tijd voor verandering

Tegelijkertijd kijken we kritisch of dit kwetsbare verdienmodel nog wel de toekomst heeft. Daarom gaan we dit jaar voor het eerst experimenteren met een ‘vrienden van’-systeem. De enorme steun van het publiek dat de feesten zo enorm gemist heeft sterkt ons in het gevoel dat zij die het kunnen missen, graag een extra steentje bijdragen om de zeven mooiste dagen van het jaar mogelijk te maken. Ook leggen we nog nadrukkelijker uit hoe belangrijk het is dat je je drankje aan de bar koopt: van de baromzet betalen de ondernemers hun programmering op de podia en de pacht aan ons, waarvan we die randzaken regelen.

Als het aan de onderne­mers ligt, duren de feesten dan ook geen zeven maar acht dagen, omdat velen op de laat­ste dagen pas uit de kosten zijn. Dát zullen we de bin­nen­stads­be­won­ers niet aan­doen, maar we kijken wel hoe we mensen kun­nen ver­lei­den al eerder op de dag naar de stad te komen. Hier ontstaan inmid­dels mooie plan­nen voor!

Mar­ket­ing­doel­stellin­gen

We zijn er trots op dat we niet alleen het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land zijn, maar ook op num­mer één staan als het gaat om sfeer­belev­ing’, in vergelijk­ing met de 20 groot­ste even­e­menten van het land. En dat ter­wi­jl we de minst homo­gene pub­lieks­groep bedi­enen: op de Vier­daagse­feesten vind je eigen­lijk 40 fes­ti­vals in één, omdat elk podi­um wordt geor­gan­iseerd en gepro­gram­meerd door een andere organ­isator en een eigen achter­ban aanspreekt. Het is voor ons een fijne uitdag­ing om al die diverse smak­en samen te bren­gen en ervoor te zor­gen dat het pub­liek toch door de bomen het bos bli­jft zien. Daarom geven we pro­gram­matips en dagen we je uit om juist uit je com­fort­zone te tre­den en nieuwe locaties, arti­esten en activiteit­en te ontdekken.

Een goede landelijke naamsbekendheid zet de Vierdaagsefeesten op de kaart als professioneel en kwalitatief hoogstaand evenement, wat tevens interessante partners en sponsoren aantrekt. Dit jaar brachten we voor het eerst de bekendmaking van de artiesten naar buiten in een aantal gezamenlijke momenten, in plaats van per podium. Met resultaat: onze programma-aankondigingen werden breder opgepikt en de eerste grote landelijke mediapartners zijn aangehaakt. Samen met de gemeente Nijmegen bereiden we opnieuw een persreis voor, omdat de Vierdaagsefeesten natuurlijk ook hét visitekaartje zijn voor de oudste stad van Nederland: heel Nijmegen is ons decor!

Placeholder for Achterdeschermen Onsdecor VierdaagsefeestenAchterdeschermen Onsdecor Vierdaagsefeesten

Waar de marketing van de meeste evenementen primair gericht is op ticketverkoop, hoeven we ons bij de Vierdaagsefeesten, wanneer het weer meewerkt en pandemieën uitblijven, niet druk te maken over of er wel voldoende bezoekers komen. Sterker nog: we houden ons juist extra bezig met publieksspreiding, zodat niet alle publiek tegelijkertijd op dezelfde plek is. Daarom investeren we veel in informatievoorziening en crowdcontrol.

We zijn trots om twee spon­soren gevon­den te hebben die ons hier­bij helpen: Brik.digital maak­te onze web­site en is bezig met het ontwerp van een nieuwe app, die aan het nieuwe pro­gram­ma-gedeelte van de web­site is gekop­peld. Deze app wordt gebouwd door hun part­ner Skin­dus­tries. Je kunt straks in de app niet alleen jouw favori­ete optre­dens opslaan, maar ook je favori­ete locaties book­marken. Zo heb je een snel overzicht van wat er op dat moment te doen is op jouw favori­ete podia. Boven­di­en kri­jgt de plat­te­grond een heatmap-func­tie op drukke momenten, zodat je zelf een rustigere plek kunt zoeken wan­neer het bij een podi­um te druk is. Daar­naast kri­jg je als je dat wilt een push­meld­ing van de app als jouw favori­ete optre­den bij­na begint, of als we belan­grijke nieuw­sup­dates hebben. Al gaan we daar uit­er­aard spaarza­am mee om, want we willen dat je zo veel mogelijk, zon­der tele­foon in de hand, gaat geni­eten van zeven dagen feest!

achter de schermen
Login
Bekijk winkelwagen