Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Terugblik op de Ambassadorsclub ontbijtbijeenkomst met Björn Kuipers

Placeholder for ACBN Ambassador 40 CA1 2286 Bjorn en zaal 1024x684ACBN Ambassador 40 CA1 2286 Bjorn en zaal 1024x684

Geplaatst: 28 september 2020, 17:49 uur

In een uitverkocht’ Gof­fert­sta­dion kon­den 80 Vier­daagse­feesten Ambas­sadors op 24 sep­tem­ber geni­eten van een inspir­erend ontbijt.

Na een kort moment van respect voor de onlangs overleden Hans van Delft in zijn’ Gof­fert, waren er warme woor­den van aftre­dend voorzit­ter Wal­ter Hamers. Hij sprak over zijn jaren als bestu­ursvoorzit­ter en de groei die Vier­daagse­feesten in die tijd hebben doorge­maakt. Bij de intro­duc­tie van Joris Bouwmeis­ter, de kers­verse directeur bestu­ur­der van ACBN en Sticht­ing Vier­daagse­feesten, ston­den de Ambas­sadors gelijk­ti­jdig kort stil bij het aftre­den van Mar­ijke Bouwmeis­ter als bestu­urslid. Joris nam daar­na de Ambas­sadors mee in zijn (per­soon­lijke) achter­grond en nodigde de Ambas­sadors uit om ideeën te opperen voor de organ­isatie van Vier­daagse­feesten 2021. Het is duidelijk dat ook 2021 een jaar gaat wor­den waarin lef en moed noodza­ke­lijk zijn.

Togeth­er Every­one Achieves More

Na deze intro­duc­tie startte rason­derne­mer en top­schei­d­srechter Björn Kuipers een vlam­mend ver­haal. Met prachtige videovoor­beelden uit de prak­tijk bracht hij de zaal in ver­vo­er­ing met zijn mot­to TEAM: Togeth­er Every­one Achieves More. Op inspir­erende wijze liet hij zien hoe inter­ac­tie in een voet­bal­wed­stri­jd op top­niveau ook in het dagelijks bedri­jf­sleven kan wor­den toegepast en hoe schei­d­srechters vol over­tuig­ing en passie op het hoog­ste niveau echte top­sport beoe­fe­nen. Zek­er in deze tijd sprak de zaal bewon­der­ing uit voor een wijze les van Björn: van diepe dalen moet je leren en van hoge top­pen genieten.

In het ver­haal van Björn Kuipers zat ook een per­soon­lijk tin­t­je. Hij schreef een boek dat eigen­lijk bedoeld was voor zijn zoon en (zieke) dochter, zodat die lat­er kon­den teruglezen wat hun vad­er bezig hield. Uitein­delijk werd het een veel­gelezen best­seller’ waar­van de gehele opbrengst naar Sticht­ing Ste­un Emma Kinderzieken­huis gaat. Met het afne­men van 80 boeken deden de Vier­daagse­feesten Ambas­sadors niet alleen een bij­drage aan een goed doel maar gin­gen ze – behalve met heel veel inspi­ratie en energie – ook met een prachtig gesigneerd boek naar huis.

Placeholder for 4 DF19 140719 JWA05373 2 1024x6824 DF19 140719 JWA05373 2 1024x682
Placeholder for ACBN Ambassador 10 CA1 2073 1024x684ACBN Ambassador 10 CA1 2073 1024x684
Placeholder for ACBN Ambassador 23 CA1 2141 1024x684ACBN Ambassador 23 CA1 2141 1024x684
Placeholder for ACBN Ambassador 28 CA1 2186 1024x684ACBN Ambassador 28 CA1 2186 1024x684
Placeholder for ACBN Ambassador 32 CA1 2235 1024x684ACBN Ambassador 32 CA1 2235 1024x684
Placeholder for ACBN Ambassador 33 CA1 2238 1024x684ACBN Ambassador 33 CA1 2238 1024x684
Placeholder for ACBN Ambassador 38 CA1 2269 1024x684ACBN Ambassador 38 CA1 2269 1024x684
Placeholder for ACBN Ambassador 45 CA1 2310 1024x684ACBN Ambassador 45 CA1 2310 1024x684
ambassadors
Login
Bekijk winkelwagen