Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Ambassadorsclub ontbijtbijeenkomst met gastspreker Björn Kuipers

Placeholder for 21 ACBN Inscience MP Hanenkamp CA4 9045 1024x68421 ACBN Inscience MP Hanenkamp CA4 9045 1024x684

Geplaatst: 05 augustus 2020, 19:29 uur

Bent u een onderne­mer uit Nijmegen e.o. en heeft u inter­esse in de Ambas­sadorsclub van Vier­daagse­feesten? Kom dan naar onze ont­bi­jt­bi­jeenkomst op 24 sep­tem­ber 2020 in het Gof­fert Sta­dion van 07:3009:00 uur.

Na het welkomst­wo­ord van onze voorzit­ter Wal­ter Hamers, zal Leo Weter­ings, directeur, u tevens welkom het­en. Hier­na zal Björn Kuipers het woord nemen en u op inspir­erende wijze meen­e­men in zijn wereld waar hij de link legt tussen top­sport en het ondernemerschap.

Björn Kuipers is de beste schei­d­srechter van Ned­er­land op dit moment. Hij maakt zijn debu­ut als schei­d­srechter in het betaald voet­bal tij­dens de wed­stri­jd Tel­star-FC Eind­hoven. In 2013 kri­jgt hij de finale van de Europa League in Ams­ter­dam toegewezen. In 2014 floot hij de Cham­pi­ons League finale tussen Real Madrid en Atleti­co Madrid. Tevens floot hij op de EK’s van 2012 en 2016 en de WK’s van 2014 en 2018. Naast zijn func­tie als schei­d­srechter is Kuipers suc­cesvol eige­naar van een Jum­bo super­markt. Voor zijn voor­beeld­func­ties heeft hij onlangs een lin­t­je in ont­vangst mogen nemen.

AAN­MELDENBIJEENKOMST

U kunt zich voor de bijeenkomst in sep­tem­ber aan­melden via www​.aan​melden​-ont​bi​jt​bi​jeenkomst​.eventbrite​.nl. Na aan­meld­ing ont­vangt u een beves­tig­ings­mail met bijgevoegd het toegangsbewijs.

Helaas hebben wij i.v.m. coro­na­maa­trege­len een beperkt aan­tal plaat­sen beschik­baar. Wees er dus snel bij!

LOCATIE

De Jupil­erza­al van het Gof­fert Sta­dion (Sta­dion­plein 1, Nijmegen) is bereik­baar via de hoofdin­gang. Bij het sta­dion is vol­doende par­keergele­gen­heid. Ook is er vol­doende gele­gen­heid om op ruimte afs­tand van elka­ar te verbli­jven, vol­gens de huidi­ge RIVM richtlijnen.

Login
Bekijk winkelwagen