15-21 juli 2023nijmegen

Ondernemers

Placeholder for JWV06156 2JWV06156 2

Diversiteit, innovatie en duurzaamheid. Dit zijn de belangrijkste criteria op basis waarvan wij ondernemers selecteren voor deelname aan de Vierdaagsefeesten.

Stand­plaat­shoud­ers

Er is niet vanzelf­sprek­end ruimte voor een kraam van alle stand­plaat­shoud­ers die aan­vra­gen. Boven­di­en zien we veel van onze onderne­mers jaar­lijks terug. Stand­plaat­sen met pro­ducten die bijvoor­beeld lokaal, biol­o­gisch en Fair Trade zijn, passen goed in onze duurza­amhei­dsmissie en wor­den eerder geplaatst.

Aan­melden voor stand­plaats (ker­misat­trac­tie, foodtruck of andere kraam)
Heb je als onderne­mer nog niet eerder deelgenomen aan de Vier­daagse­feesten, maar heb je toch belang­stelling én denk je dat jij met jouw con­cept bij ons past? Meld je dan aan voor de reserveli­jst. Deze lijst gebruiken wij om te zoeken naar geschik­te kan­di­dat­en voor nieuwe of vri­jgekomen standplaatsen.

Podia (ver­maak­cen­tra en evenementenpleinen)

Wan­neer er ruimte ontstaat voor nieuwe podia, zoeken wij naar een onderne­mer die op basis van con­cept het beste aansluit bij een eventueel hiaat in de pro­gram­mer­ing, zodat er een goede bal­ans ontstaat voor alle pub­lieks­groepen. Voor 2022 is het Kro­nen­burg­er­park als locatie vri­jgekomen. Iedereen die wil kan nog t/​m 15 maart 2022 een plan indi­enen voor deze locatie.

Wan­neer er meerdere onderne­mers inter­esse hebben in dezelfde locatie, hanteren wij de vol­gende beo­ordel­ingsregels.

Aan­melden voor idee podi­um, even­e­menten­plein of vermaakcentrum

De voorin­schri­jv­ing voor Vier­daagse­feesten 2022 is inmid­dels ges­loten. De defin­i­tieve inschri­jf­for­mulieren moeten uiter­lijk op 15 maart 2022 bij ons zijn inge­di­end. Heb je hier vra­gen over, dan kun je con­tact opne­men met Rowin.

Eerder deelgenomen

Heb je als onderne­mer deelgenomen aan de vorige edi­tie van de Vier­daagse­feesten? Dan ont­vang je automa­tisch het dig­i­tale inschri­jf­for­muli­er voor de vol­gende Vier­daagse­feesten. Mocht­en er wijzigin­gen zijn in je con­tact­gegevens, geef deze dan door aan Rowin via r.​van.​wijhe@​vierdaagsefeesten.​nl

Onderne­mersin­fo

Spe­ci­aal voor onze onderne­mers hebben we een dig­i­taal boek­je met Onderne­mersin­fo (Oran­je Boek­je) samengesteld. In dit boek­je vind je infor­matie over algemene voor­waar­den, voorschriften stand­plaat­sen food en non food, voorschriften ter­rassen, ver­maak­cen­tra en even­e­ment­pleinen, en infor­matie over onder andere park­eren, gelu­id­snor­men, crowd­con­trol, opbouw en afbouw, en de afvalophaaldienst.

Down­load hier (PDF) het Oran­je boek­je (2022) voor ondernemers.