13-19 juli 2024Nijmegen
Group

Vacature: coördinator Vergunningen & Veiligheid

Placeholder for 17 7 2022 Grote Markt Jan Willem de Venster 217 7 2022 Grote Markt Jan Willem de Venster 2

Geplaatst: 25 november 2022, 10:19 uur

Vaca­ture

Coör­di­na­tor ver­gun­nin­gen & vei­ligheid (2836 uur per week)

Help je mee het mooiste even­e­ment van Ned­er­land en meer mogelijk te maken?

Als coör­di­na­tor ver­gun­nin­gen & vei­ligheid ben je ver­ant­wo­ordelijk voor het coördineren van de ver­gun­ningaan­vraag van de Vier­daagse­feesten. Dit doe je onder andere door aan­vra­gen die bij Sticht­ing Vier­daagse­feesten bin­nen komen te beo­orde­len en te con­trol­eren op o.a. vei­ligheid voor­dat deze gebun­deld als één ver­gun­ningaan­vraag naar de gemeente gaan. Hoewel je toew­erkt naar de derde week van juli, ben je gedurende het hele jaar het aanspreekpunt voor de onderne­mers en organ­isatoren in de bin­nen­stad van Nijmegen. Je beant­wo­ordt vra­gen met betrekking tot de ver­gun­ning voor Vier­daagse­feesten, waar­bij je een uit­stek­end oog hebt voor zow­el de belan­gen van de onderne­mer, als voor het grotere geheel.

Placeholder for 17 7 2022 Signing Jan Willem de Venster 117 7 2022 Signing Jan Willem de Venster 1

Daarnaast ben je als veiligheidskundige de contactpersoon voor de veiligheidsdienstendiensten, gemeente en ondernemers en sluit je aan bij afstemmings- en veiligheidsoverleggen. In de operationele fase tijdens de Vierdaagsefeesten staat je telefoon roodgloeiend en houd je je in uitvoerende zin bezig met de handhaving van de vergunning. Je zorgt ervoor dat de inrichting van de openbare ruimte één logisch geheel vormt en leidt de crowdcontrol in goede banen.

Naast jouw werkzaamheden voor Stichting Vierdaagsefeesten verzorg je ook de vergunningaanvragen voor projecten van stichting ACBN en werk je zowel in strategische als in praktische zin mee aan projecten die daarom vragen.

Over Stichting ACBN

ACBN Evenementenbureau Nijmegen is een onafhankelijke projectorganisatie, voornamelijk bekend als dé organisatie achter Vierdaagsefeesten Nijmegen: het grootste evenement van Nederland. ACBN organiseert het vrij toegankelijke Vierdaagsefeesten al meer dan 50 jaar. Daarnaast is ACBN betrokken bij tal van andere evenementen in en rondom Nijmegen, zoals de Kunstnacht, Nijmeegse Winterweken, herdenking van 75 jaar Vrijheid, Nijmegen Green Capital, Giro d’Italia, opening stadsbrug De Oversteek en Dutch Technology Week. Ook zijn wij actief op het gebied van citymarketing: niet alleen door het verzorgen van de plaatsing van uitingen als baniervlaggen en spandoeken, maar ook op inhoudelijk vlak.

Placeholder for 300dpi Vierdaagsefeesten 2022 Marcel Krijgsman 009300dpi Vierdaagsefeesten 2022 Marcel Krijgsman 009

We werken voor en mét de stad. Daar­bij staan we voor duurza­amheid en kwaliteit en streven we naar 100% transparantie. We werken vaak, maar niet exclusief, in opdracht van de gemeente Nijmegen. We zijn met uit­stek een verbinder tussen diverse par­ti­jen: we begri­jpen de dynamiek van zow­el de over­heid als die van het bedri­jf­sleven of van cul­turele organ­isaties, en we werken graag samen met alle mogelijke stake­hold­ers. Met ACBN Even­e­menten­bu­reau Nijmegen kun je reke­nen op ruim 50 jaar ervar­ing en een ste­vig netwerk, niet alleen bin­nen Nijmegen maar ook op (inter)nationaal niveau. We com­bineren deze exper­tise graag met ons vernieuwend en cre­atief oplossend vermogen.

We hebben een zelf­s­tandig team van 10 medew­erk­ers. Ieder heeft zijn eigen ver­ant­wo­ordelijkhe­den en taakvelden, maar we werken samen aan pro­jecten en helpen elka­ar waar nodig. Flex­i­biliteit en samen­werk­ing zijn dan ook belan­grijk bin­nen onze organisatie.

Login
Bekijk winkelwagen