Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Vierdaagsefeesten respecteert de privacy van onze (potentiële) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken.

Stichting Vierdaagsefeesten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting Vierdaagsefeesten neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

Stichting Vierdaagsefeesten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
– de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze toestemming niet besloten ligt in een met u gesloten overeenkomst, of er sprake is van een gerechtvaardigd belang of een wettelijke plicht;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Contactgegevens Vierdaagsefeesten
Stichting Vierdaagsefeesten verwerkt uw persoonsgegevens op basis van (één of meer van) de volgende grondslagen:
–              de uitvoering van een overeenkomst;
–              uw uitdrukkelijke toestemming;
–              een gerechtvaardigd belang;
–              het voldoen aan een wettelijke plicht.

Doel verwerking persoonsgegevens
Stichting Vierdaagsefeesten verwerkt persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doelen:
– het afhandelen van betalingen;
– het verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotionele informatie;
– het kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
– het bieden van de mogelijkheid om een (persoonlijk) account aan te kunnen maken;
– het leveren van diensten en/of producten;
– voor het afhandelen van uw sollicitatie;
– voor de analyse van het gedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de omstandigheden, verwerken:
– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– geboorteplaats
– adresgegevens
– (mobiele) telefoonnummer
– e-mailadres

en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bv. door een account op deze website(s) aan te maken, aanmelding voor een van onze nieuwsbrieven, online reservering voor een van onze bijeenkomsten, in correspondentie en/of telefonisch):
– locatiegegevens
– gegevens over uw activiteiten op onze website(s) en app(s)
– internetbrowser en apparaattype
– bankrekeningnummer

Bewaren van persoonsgegevens
Stichting Vierdaagsefeesten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt, waarbij de wettelijke (bewaar)termijnen in acht worden genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Vierdaagsefeesten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vierdaagsefeesten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Stichting Vierdaagsefeesten geeft geen persoonsgegevens door aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij wij op voorhand met die partijen adequate afspraken hebben gemaakt, met als doel uw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting Vierdaagsefeesten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies/pixels.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Vierdaagsefeesten gebruikt cookies vanuit een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.  Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ook gebruiken we Google Analytics (door middel van een tracking pixel) om inzage te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen verbeteren.

Nieuwsbriefsysteem (Mailchimp), andere mailings, reserveringssystemen (Eventbrite) en vragenlijsten (Hugo), app
Stichting Vierdaagsefeesten verstuurt nieuwsbrieven via het nieuwsbriefsysteem Mailchimp.
Voor dit doel gebruiken we een verzendlijst met naam en e-mailadres van mensen die op de website(s) hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen en/of de nieuwsbrief willen ontvangen. Mailchimp kent de mogelijkheid om af te melden voor de nieuwsbrieven. Als u hiervan gebruik maakt, ontvangt u  geen nieuwsbrieven meer.

Voor de verkoop van tickets hebben werken wij met het systeem van Eventbrite.
Eventbrite heeft haar eigen privacy policy: https://www.eventbrite.nl/support/articles/nl_NL/Troubleshooting/privacybeleid-van-eventbrite?lg=nl_NL

Voor de vragenlijsten, publieksonderzoek en online enquetes maken we gebruik van het systeem van Hugo. Hugo heeft haar eigen privacy policy: https://hugo.events/nl/legal#privacy

Voor onze app maken we gebruik van het systeem van Green Copper. Green Copper heeft haar eigen privacy policy: https://golive.fm/en/privacy/

Op onze website kunt u uw eigen programma samenstellen via ‘mijn programma’. U kunt hier gebruik van maken via een ‘social check in’ via Facebook, Twitter of Google+.  U kunt de privacy policy van de betreffende social media doorlezen en (niet) accepteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vierdaagsefeesten en hebt u het recht op de overdracht van uw gegevens, als u daar om vraagt. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@vierdaagsefeesten.nl

Er kunnen omstandigheden zijn dat wij geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek om gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij op grond van de wet gehouden zijn deze gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren. Zodra deze termijn verstreken is, zullen wij alsnog overgaan tot het verwijderen van uw gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, waar mogelijk binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Vierdaagsefeesten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Vierdaagsefeesten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vierdaagsefeesten.nl.
Dit geldt ook voor het geval u vragen hebt.

Foto’s en beeldmateriaal
Omdat u zich bevindt op een evenement in de openbare ruimte geeft u automatisch het volledige en onbeperkte gebruiksrecht aan Stichting Vierdaagsefeesten en daarmee aan ACBN Evenementenbureau Nijmegen om beeldmateriaal te gebruiken en openbaar te delen.

Wilt u liever niet dat wij deze foto niet (openbaar) publiceren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via info@vierdaagsefeesten.nl o.v.v. het fotonummer en naam fotograaf.

Onze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-06-2018. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy-beleid te wijzigen, zonder dat we u daarover informeren.  Het is daarom verstandig om met een zekere regelmaat onze privacyverklaring te raadplegen.