Algemene voorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden van Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen.

De gebruiker van deze Algemene Inkoopvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) is de Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen, gevestigd te Nijmegen. Deze Algemene Voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  onder nummer: 09177684.

Artikel 1 – Definities

De in dit artikel genoemde begrippen zullen in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis hebben.

 • De Stichting: Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen, gevestigd te Nijmegen;
 • Producten: alle zaken in de ruimste zin des woords die door Leverancier aan de Stichting in bruikleen worden gegeven, dan wel worden verkocht, geleverd, verhuurd of anderszins in gebruik worden gegeven;
 • Diensten: alle diensten in de ruimste zin des woords die door de Leverancier ten behoeve van de Stichting worden verricht.
 • Leverancier: elk bedrijf, elke instelling of particulier dat/die met de Stichting onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met de Stichting aangaat;
 • Partijen: de Stichting en Leverancier tezamen;
 • Overeenkomst: iedere (raam)overeenkomst die tussen de Stichting en Leverancier tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Order: de opdracht tot levering van Producten en/of de opdracht tot het verrichten van Diensten en/of het accepteren van de Offerte door de Stichting;
 • Offerte: een schriftelijk aanbod van Leverancier om tegen bepaalde condities Producten te leveren en/of een schriftelijk aanbod van Leverancier om tegen bepaalde condities Diensten te verrichten.
 • Vierdaagsefeesten: een jaarlijks door de Stichting georganiseerd evenement, dat plaatsvindt in de binnenstad van Nijmegen tijdens de wandelvierdaagse.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, alle Orders, alle te sluiten Overeenkomsten en alle gesloten Overeenkomsten.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Leverancier en/of derden, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
 • In geval van nietigheid, vernietiging of anderszins niet van toepassing zijn van (een gedeelte van) één of meerdere bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. In voorkomende gevallen wordt er zoveel mogelijk gehandeld in strekking met de nietige, vernietigde of niet van toepassing zijnde bepaling. Partijen treden in zo’n geval zo spoedig mogelijk in overleg teneinde in de ontstane leemte te voorzien.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De aanvraag van een Offerte door de Stichting is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door de Stichting aangegeven.
 • Offertes, aanbiedingen, (prijs)opgaven en andere verklaringen van Leverancier worden geacht bindend en niet herroepbaar te zijn en Leverancier staat in voor de juistheid en volledigheid ervan.
 • Een Overeenkomst komt tot stand:
 • indien en voor zover de Stichting een Offerte door middel van een schriftelijke Order bevestigt, waarbij het tijdstip van verzenden van de Order bepalend is, of
 • indien Leverancier een door de Stichting geplaatste Order aanvaardt of een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de Order.

De tekst van de Order is leidend. Indien de Order afwijkt van de Offerte komt de Overeenkomst overeenkomstig de Order tot stand, tenzij Leverancier hiertegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. In geval van gedeeltelijke aanvaarding van een Offerte komt een Overeenkomst tot stand voor het aanvaarde deel van de Offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 • Indien geen Overeenkomst tot stand komt is de Stichting niet gehouden tot het vergoeden van enige kosten aan Leverancier. Voorbereidingshandelingen of reeds geleverde prestaties door Leverancier zonder dat een Overeenkomst rechtsgeldig tot stand komt, geschieden voor rekening en risico van Leverancier en verplichten de Stichting niet tot het doen van enige betaling.
 • Wijzigingen in de Overeenkomst gelden slechts indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Het verrichten en factureren van meer- en/of minderwerk en/of het leveren van meer of minder Producten en/of het verrichten van meer of minder Diensten is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting.
 • Leverancier staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens, tekeningen, specificaties, monsters, documentatie en overige informatie, tenzij de onjuistheid en/of onvolledigheid voor de Stichting evident was.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 • De overeengekomen prijzen zijn vast en inclusief leverings- en/of transportkosten naar en van de Vierdaagsefeesten, laden en lossen, deugdelijke verpakking en alle overige kosten van de Leverancier in verband met het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 • De overeengekomen prijzen zijn niet aan herziening onderhevig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Prijzen luiden in Euro en zijn exclusief omzetbelasting. Leverancier draagt het koersrisico.
 • Facturen dienen voorzien van de benodigde bewijsmiddelen te worden toegezonden aan de Stichting. Facturen dienen compleet te zijn en bovendien het crediteurnummer, het nummer van de Overeenkomst en/of Order en een specificatie van de geleverde Producten en/of verrichte Diensten te vermelden. Incomplete facturen mogen door de Stichting worden geretourneerd.
 • Betaling van de factuur geschiedt binnen 60 dagen nadat de Producten door de Stichting zijn geleverd en zijn goedgekeurd en/of de Diensten door Leverancier zijn verricht en/of Leverancier haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst anderszins volledig is nagekomen, dan wel binnen 60 dagen na ontvangst van een complete en juiste factuur, zulks ter vrije keuze van de Stichting.
 • (Gedeeltelijke) betaling van de factuur door de Stichting houdt geen acceptatie van de prestatie of erkenning van de vordering van Leverancier in.
 • De Stichting accepteert geen deelfacturen, tenzij de levering in gedeelten uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan.
 • De Stichting is bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag in mindering te brengen of het factuurbedrag te verrekenen met enige tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, die zij mocht hebben op Leverancier.
 • Betalingen door de Stichting strekken eerst tot vermindering van de hoofdsom, dan tot vermindering van de rente en vervolgens tot vermindering van overige kosten.
 • In afwijking van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek bestaat de schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, uit de wettelijke rente over die som, zoals bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek over de tijd dat de Stichting met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.
 • Leverancier doet (bij voorbaat) afstand van enig retentierecht dat jegens de Stichting geldend gemaakt zou kunnen worden.

Artikel 5 – Levering, verpakking en verzending

 • De prijzen zijn gebaseerd op en de levering geschiedt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen DDP (Delivered Duty Paid) overeenkomstig de meest recente Incoterms op de door de Stichting aangegeven locatie(s).
 • De overeengekomen termijn waarop gepresteerd moet worden betreft een fatale termijn. Bij overschrijding van een overeengekomen levertermijn verbeurt Leverancier zonder alvorens in gebreke gesteld te worden een door de Stichting direct opeisbare boete van EUR 50.000,- en een aanvullende boete van EUR 10.000,- per kalenderdag voor iedere volgende kalenderdag dat de prestatie uitblijft, zonder dat de Stichting verplicht is enig bewijs van nadeel te leveren en onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht nakoming en schadevergoeding te vorderen.
 • De Stichting heeft het recht de overeengekomen termijn waarbinnen of de datum waarop gepresteerd moet worden uit te stellen. Leverancier zal in dat geval de Producten deugdelijk verpakken en afgescheiden en herkenbaar opslaan en verzekeren.
 • Leverancier dient dreigende levertermijnoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan de Stichting onder opgave van redenen en de vermoedelijke duur van de vertraging. Indien Leverancier verzuimt de Stichting onverwijld op de hoogte te stellen, verliest zij het recht zich op overmacht te beroepen. De onverwijlde melding laat alle rechten van de Stichting onverlet, waaronder het recht de boete op te eisen, de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en de overeengekomen prestatie op kosten van Leverancier door een derde te laten uitvoeren.
 • De Producten dienen deugdelijk te zijn verpakt. Leverancier is aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer en/of het laden en lossen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.
 • De Producten dienen vergezeld te zijn van alle voor de levering noodzakelijke documenten zoals vrachtbrieven, pakbonnen en grensdocumenten, alsmede van alle op de Producten betrekking hebbende documenten, zoals gebruikershandleidingen, onderhoudsmanuals, tekeningen, specificaties en keuringscertificaten, welke documenten alle integraal onderdeel van de te leveren Producten zijn.

Artikel 6 – Eigendom en (intellectuele) eigendomsrechten

 • In geval van een koopovereenkomst ten aanzien van Producten gaat de volledige en onbezwaarde eigendom en het risico van de Producten over op de Stichting nadat de Producten aan de Stichting zijn geleverd en door haar schriftelijk zijn goedgekeurd.
 • Op eerste verzoek van de Stichting wordt het eigendom van de in lid 1 bedoelde Producten op een eerder tijdstip overgedragen.
 • Leverancier staat er voor in dat het gebruik van de Producten en/of Diensten, daaronder in geval van koop van Producten begrepen de doorverkoop ervan, geen inbreuk zullen opleveren op enige (industriële en/of intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
 • Leverancier vrijwaart de Stichting voor alle aanspraken die voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en vergoedt de Stichting alle kosten en schade die het (in)directe gevolg zijn van de inbreuk. Leverancier zal tevens voor eigen rekening zorgdragen voor een gebruiksrecht ten behoeve van de Stichting, dan wel voor het vervangen van de Producten waardoor geen inbreuk meer gemaakt zal worden, onverminderd de overige rechten van de Stichting.
 • De industriële en/of intellectuele eigendomsrechten op of in verband met Producten, Diensten of werkwijzen welke in het kader van de Overeenkomst door Leverancier zijn ontwikkeld, vervaardigd, verricht, ontworpen, geleverd of ter beschikking gesteld, waaronder doch niet beperkt tot de producten, informatie, modellen, matrijzen, mallen, concepten, gereedschappen, documenten, tekeningen, stempels, hulpproducten, kennis, materialen, broncodes en maatwerkprogrammatuur, behoren te allen tijde toe aan de Stichting
 • Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door de Stichting in het kader van de Overeenkomst aan de Leverancier ter beschikking gestelde materialen, documenten, logo’s, merken, et cetera zijn te allen tijde voorbehouden en blijven eigendom van de Stichting. Het is de Leverancier uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting toegestaan om promotiefoto’s en/of video’s van de Vierdaagsefeesten op haar website en/of op dan wel in andere vormen van (sociale) media te plaatsen.
 • Leverancier verplicht zich bij voorbaat bij het einde van de Overeenkomst industriële en/of intellectuele eigendomsrechten die zijn verkregen in het kader van de Overeenkomst en door haar vervaardigde (hulp)Producten over te dragen aan de Stichting.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

Ongeacht de oorzaak en ongeacht de vraag of sprake is van een toerekenbare tekortkoming, is de Leverancier aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook toegebracht door Leverancier, zijn personeel, zijn al dan niet ondergeschikte hulppersonen en/of zijn zaken aan:

– bezoeker(s) van de Vierdaagsefeesten;

– medewerkers en/of zaken van de Stichting;

– medewerkers en/of zaken van andere leveranciers van de Stichting;

– een van de locaties van de Vierdaagsefeesten inclusief alle zaken die zich in verband met de Vierdaagsefeesten op die locatie bevinden.

 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Leverancier aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook die door de Stichting of door derden wordt geleden als gevolg van:
 • een gebrek als bedoeld in artikel 1, in een door Leverancier geleverd Product of Dienst;
 • het niet tijdig of niet volledig nakomen van enige verplichting uit de wet, de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden door Leverancier;
 • door Leverancier verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • De Leverancier vrijwaart de Stichting voor alle aanspraken van derden ter zake enige schade waarvoor de Leverancier krachtens de voorgaande leden aansprakelijk is en zal de Stichting volledig schadeloos stellen ter zake van deze aanspraken van derden. Voor de toepassing van dit artikel worden ook het personeel van de Stichting en overige bij de Stichting werkzame personen als derden aangemerkt.
 • Leverancier staat ervoor in dat (i) zij afdoende is verzekerd voor wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, dat (ii) zij alle verschuldigde verzekeringspremies tijdig heeft voldaan en dat (iii) zij deze gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal blijven voldoen. Op eerste verzoek van de Stichting verstrekt Leverancier een afschrift van de verzekeringspolis en de betreffende betalingsbewijzen
 • De Leverancier betreedt de locaties van de Vierdaagsefeesten op eigen risico. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Stichting, is de Stichting niet aansprakelijk voor enige schade die Leverancier, haar werknemers of door leverancier ingeschakelde personen lijden tijdens uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien Leverancier Producten verhuurt of in bruikleen geeft aan de Stichting, dan rust het risico van diefstal van-, verlies van- of schade aan de Producten op de Leverancier, tenzij de diefstal, het verlies en/of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Stichting.
 • Onverminderd het bepaalde in de vorige leden zal enige aansprakelijkheid van de Stichting jegens Leverancier, haar werknemers en/of derden beperkt zijn tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekeringspolissen van de Stichting. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de Stichting beperkt tot ten hoogste eenmaal de waarde (exclusief BTW) van de betreffende Order.
 • Onverminderd het bepaalde in leden 5, 6 en 7 van dit artikel, zal de Stichting in geen geval aansprakelijk zijn voor gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst.

Artikel 8 – Overmacht

 • Indien de Vierdaagsefeesten geheel of gedeeltelijk worden afgelast en/of de Vierdaagsefeesten geen doorgang vinden als gevolg van overmacht al dan niet als gevolg van een besluit van de Stichting dan wel van een derde, dan is de Stichting gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat de Stichting tot vergoeding van enige schade gehouden is. Indien de Stichting reeds een (aan)betaling heeft gedaan, dan zal de Leverancier deze (aan)betaling per omgaande aan de Stichting terugbetalen, tenzij deze (aan)betaling geheel of gedeeltelijk kan worden aangemerkt als een vergoeding voor een reeds door de Leverancier verrichte prestatie.
 • Onder overmacht wordt onder meer maar niet limitatief verstaan: stakingen, problemen met de energievoorziening, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden, wateroverlast, stormschade, oproer, rellen, oorlogs- terreurdaden, epidemieën, nationale rouw als gevolg van onder meer maar niet beperkt tot het overlijden van een lid van het koninklijk huis en alle overige van de wil van de Stichting onafhankelijke omstandigheden, evenals de dreiging van alle voornoemde gevallen van overmacht, zulks ter beoordeling door de Stichting.
 • De Leverancier is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht te beroepen indien de tekortkoming in de nakoming van zijn verplichting niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Onder overmacht aan de zijde van de Leverancier wordt uitdrukkelijk niet verstaan: stakingen of overige (geheel of gedeeltelijke) bedrijfsuitvallen (door welke omstandigheid dan ook, waaronder maar niet beperkt tot brand, explosie, blikseminslag en molest) bij Leverancier of zijn toeleverancier, transportproblemen, virus-aanvallen, (externe) netwerkproblemen

  Artikel 9 –  Garanties en kwaliteit

 • Leverancier garandeert dat de Producten en de te verrichten Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste:
 • dat de Producten en Diensten in volledige overeenstemming zijn met de toegezegde eigenschappen en de in de Overeenkomst opgenomen eisen;
 • dat de Producten en Diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Stichting en de omstandigheden waaronder de Stichting de Producten en Diensten wenst te gebruiken;
 • dat de Producten en Diensten voldoen aan de hoogste wettelijke en binnen de branche geldende veiligheids-, kwaliteits-, gezondheids- en milieunormen;
 • dat de Producten met goed vakmanschap zijn gefabriceerd;
 • dat de Producten vrij zijn van gebreken.
 • De Stichting heeft te allen tijde het recht de Producten en Diensten te keuren, zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering. Leverancier verleent hiertoe volledige medewerking. Aan de keuring verbonden kosten zijn voor rekening van Leverancier.
 • Indien de Producten en Diensten niet blijken te voldoen aan de eisen zoals omschreven artikel 1:
 • heeft de Stichting het recht de Producten voor rekening en risico van Leverancier te retourneren, al dan niet door Leverancier zelf uit te voeren;
 • kan de Stichting verlangen dat Leverancier voor eigen rekening en risico, binnen een door de Stichting te stellen termijn, zorg draagt voor kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de Producten en Diensten;
 • kan de Stichting op kosten van Leverancier herstel dan wel vervanging van het Product of de Dienst door een derde bewerkstelligen;
 • kan de Stichting de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zonder dat de Stichting tot vergoeding van enigerlei schade gehouden is en een en ander onverminderd haar overige rechten.

 Artikel 10 – Geheimhouding

 Als vertrouwelijke informatie gelden in ieder geval: het bestaan van de Overeenkomst en al hetgeen daarin is opgenomen, bedrijfsgegevens en gegevens omtrent de bedrijfsvoering en werkwijzen van de Stichting, technische en commerciële gegevens van de Stichting, persoonsgegevens van bij de Stichting betrokken personen, gegevens die tot relaties en sponsoren van de Stichting herleidbaar zijn en modellen en concepten.

 • Leverancier staat er voor in dat zijzelf, haar personeel, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen door haar ingeleend personeel, alsmede door haar ingeschakelde derden en door hen (ingeleend) personeel, alle informatie waarvan Leverancier weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst geheim houden en uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst. Op eerste verzoek van de Stichting zullen de in de eerste zin bedoelde (rechts)personen een door de Stichting opgestelde individuele geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

 

Artikel 11 – Uitvoering en overdracht van rechten en verplichtingen

 • Leverancier zal de rechten en/of verplichtingen die voor haar uit de Overeenkomst voortvloeien noch geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.
 • Leverancier zal de uitvoering van de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting en zal de Stichting vrijwaren voor elke aansprakelijkheid inzake de wet keten-aansprakelijkheid.
 • De toestemming van de Stichting ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Leverancier vrijwaart de Stichting voor aanspraken van derden ten gevolge van het uitbesteden van de uitvoering van de Overeenkomst aan derden en zal de Stichting vrijwaren voor elke aansprakelijkheid inzake de wet ketenaansprakelijkheid.
 • Indien Leverancier één of meer bepalingen uit dit artikel overtreedt, verbeurt zij per overtreding, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een door de Stichting opeisbare boete ter hoogte van EUR 25.000,-, onverminderd het recht van de Stichting om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Niet nakoming, ontbinding

 • Indien Leverancier één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst of uit de Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is zij van rechtswege in verzuim.
 • In dergelijke gevallen heeft de Stichting het recht met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving haar verplichtingen op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, beide zonder dat de Stichting tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar overige rechten.
 • Alle door de Stichting te maken kosten voor het handhaven van haar rechten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van Leverancier.
 • De Stichting is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, een en ander onverminderd haar overige rechten, indien Leverancier:
 • in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen of hierom wordt verzocht, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
 • onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een gedeelte van) zijn vermogen;
 • overgaat tot staking, liquidatie, ontbinding of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
 • komt te overlijden;
 • enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden op haar rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt;
 • Leverancier vrijwaart de Stichting voor alle aanspraken van derden ten gevolge van de ontbinding door de Stichting.
 • In alle gevallen zoals omschreven in dit artikel zijn alle bestaande en toekomstige vorderingen van de Stichting op Leverancier terstond volledig opeisbaar.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Offerte, de Order, de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen Leverancier en de Stichting is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

 • Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen de Stichting en Leverancier mochten ontstaan, dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, met dien verstande dat de Stichting het recht heeft vorderingen tegen de Leverancier aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die op grond van de wet bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden in .PDF formaat

©2017 Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen.
Alle rechten voorbehouden